Brostrup Tax, krigsskade bergretten 1719

 

Angaaende dend Skade Som Jeg Brostorph Tax, Directeur her ved Qveckne verck, af Fienden er til føyet, Da vil det falde for vitløfftigt og fastumulig det samme her i hast at Specificere, Saasom min Skadelidelse var i mange maader, først led Jeg Skade paa alt mit beste høe, og en Stor dehl halm af dend gaarde part Jeg bruger i Store Indsets gaard i østerdahlen under Aggershuus Stifft, Siden her paa qvickne over 40 lass høe, af grøntvedt een femb Spans gaard Jeg bruger her i østerdals fogderie, Saavelsom og af min Eegen paaboende verckes plads, Da udi mit huus laae En Major, En Ritmester, En Præst, 1 Lieut: 1 Cornet, 1 Barberer og mange under officerer, med 150 á 160 Draguner og deris hester 5 Dage og Netter, Saa en hver vell Kand Slutte hva tilgick, end dog mine Folck Kunde fortehle at officererne var meget skickelig;          Sexten Melcke Kiør, maatte Jeg lade Drebe, da Fienden Reiste til Røraas, 2de brugs hester maatte Jeg schydde i hiell, 8 st: andre med brugs og unge hester, Siden med Stor bekostning maatte fremføde, min Kiørseler til vercket Spilte, maatte fly for Fienden Siden Jeg Slap igien af deris hænder, igiennem østerdahlen til guldbrands dahlen selffierde, som var en Kostbahr, haard og Travallieus Reise i en forfærdelig Kuld, effterladende min hustru og mange Smaa Børn hiemme i Stor hierte Sorg og bedrøvelse; Foruden den skade Jeg saaledis har hafft i mit huus, og ellers i min Arest, og paa gruben; maatte udgive i Penge, toback, Brendevin, vin, Klæder og adskilligt; har Jeg ogsaa funden min dehl J den skade de Herr: H: Participanter har lid, ved verket og i Dets Drifft hereffter, for dend pant Jeg for legger, Saa Jeg noch i ald Sandhed Kand med Eed verificere at min Skadelidelse uden mange omSveng og opskrufuelser Kommer over 350 Rixdaller Som om Fienden skal Restituere i mindste maa der En ansat, men af  min allernaadigste Konge Kand Jeg ej vendte vederlag, thi Jeg ej fich leilighed at giøre fienden dend modstand Jeg baade til lavede og ville, og Ellers ladet See min allerunderdanigste troskab i andre ting til Kongen og Landetz tieniste; Noch er det derfore at Jeg maa finde een Naadig Konge og boe under deris Mayts Beskyttelse med mine, Gud som Sendte Straf for Synden, har været Naadig og ej aldelis ødelagt ; hans Navn være Lofvet. Jeg tror hand vill OpRette min Skade; Dend Jeg /: endskiønt tillstanden er Slett:/ iche Saa meget iche Kommer Som de Trudsler og Onde Ord dend Svenske General Lieut: de la Barre udøste paa mig, Trundtimod dend Pardon Som General Adjutant Dideron J Sin Konges Høye Navn mig tilSagde; Thi General Leutenanten Truede at ville lade mig hænge fordi Jeg iche adlydde de Svendske Placater og universalier, den ieg ej hafde Seet, og mindre mig vedkom at adlyde, Saa og fordi Jeg Satte mig imod deris magt i Defention, som dog var min allerunderdanigste pligt;                      BrostrTax.

 

Beløber Sig Saa til Sammen Betiendternis og arbeidernis af  Fienden tagen Skade dend Summa Siuf Hundrede HalftredSinds tiufe og Toe Rixdaller toe orth 20 schilling –

 

At alt Saaledis Som Anbemelt, er angifuet og Protocolleret, Beuidner med Hænders underskrifft og Hoestrøgte Zigneter;                        Actum ut Supra

 

Brostr: Tax       C: Dorph         Peder Rambeck           C: Ellefsen

 

N: Nielsøn Hyld           Lars Comedant            Jfuer Moe        A: Simens:        A: Jacobsøn

 

[9 signaturer med segl]

tumblr analytics