Omtale av
Bergmannsslekten Tax
Utgitt av Harald Horten, Stig A. Nyberg og Simon Trøan på eget forlag
Oslo 2009
680 sider ill.

Slekt- og industrihistorie

Forfatterne Harald Horten, Stig A. Nyberg og Simon Trøan har sammen laget et praktverk innen slektsforskningen. De har skrevet en bok om Bergmannsslekten Tax som inneholder alle kjente etterkommere av tre brødre Tax som kom fra Tyskland til Norge i 1652 i 8 generasjoner fram til ca 1900. Til sammen er nesten 5.000 personer nevnt i boka.

To av brødrene fikk ledende stillinger innen bergverkene i Norge. Boka inneholder dermed også vesentlige bidrag til bergverkenes historie. Dette gjelder i hovedsak bergverkene i Tynset/Alvdal området og på Kongsberg. For hver enkelt av slektsmedlemmene og særlig de første personene, får vi detaljerte beretninger om deres liv. Det er imponerende hvor mye opplysninger forfatterne har klart å samle.

Forfatterne har krydret boka med en omfattende samling av illustrasjoner. Dette gjelder både bilder av personer og steder, gamle og nye kart samt eksempler fra kildematerialet. Alle illustrasjonene framstår i meget god kvalitet.

Boka bærer preg av å være skrevet med stor faglig tyngde. I motsetning til de fleste trykte slektsbøker er så godt som alle opplysningene i boka kildebelagt, slik at det er mulig for andre slektsforskere å gå til kildene for å lete etter tilleggsinformasjon. Bokas faglige soliditet kan for enkelte oppfattes på en slik måte at den oppleves som tung. Kanskje kunne redaktørene gjort sidebildene lettere tilgjengelige. Men det hadde igjen antagelig gått utover informasjonsmengden.

Boka er inndelt i kapitler etter hver generasjon. Det omfattende noteapparatet i boka er samlet i slutten av hvert kapittel. Det samme er kildehenvisningene. Dermed blir ikke hver side forstyrret med et stort antall noter eller kildehenvisninger, samtidig som det blir noe lettere tilgjengelig enn om dette skulle være samlet til slutten.

I tillegg til at boka er inndelt i kapitler etter generasjon, er hver søskenflokk gitt et eget avsnitt med tilhørende avsnittsnummer. Dette gjør det greit å holde sammenhengen, selv om det kan bli en del blaing for å holde oversikten når det er snakk om store søskenflokker og med mye omtale om den enkelte person.

Forfatterne har brukt et imponerende bredt kildemateriale. Særlig gjelder dette bergverksarkivene som er svært omfattende og som er spredt over flere arkiv. Disse arkivene er tydeligvis gjennomgått ganske systematisk. Men kildehenvisningene viser helt klart at her er veldig mange forskjellige kilder benyttet.

I innledningen til boka er det både tatt med en ordliste med forklaringer på en del begrep som er brukt, liste over forkortelser samt en forholdsvis grundig ”bruksanvisning”. Det siste mangler som regel helt i slektslitteraturen. Da dette er en type litteratur som er bygd opp på spesielle måter, kan den være vanskelig tilgjengelig for en leser som ikke er kjent med måten å gjøre dette på. Men også denne ”bruksanvisningen” hadde stått seg enda bedre med et par runder med ekstra gjennomgang, kanskje i samarbeid med utenforstående.

Mange av de kvinnelige etterkommerne i Tax-slekten, giftet seg inn i andre kjente familier. Dermed vil mange slektsforskere kunne finne opplysninger som er av interesse for deres slektsforskning selv om de i utgangspunktet ikke har interesse i Tax-slekten. Boka inneholder over 100 sider med alfabetiske navneregistre. Det er både et fornavn og et etternavn register. I og med at skrivemåten for navn i den perioden som boka dekker har variert voldsomt, har redaktørene foretatt en viss normalisering av navnene og for den enkelte person foretatt et valg av skrivemåte. Hvilke retningslinjer man har brukt, er imidlertid ikke gjort nærmere rede for. Dermed må man som forfatterne påpeker søke etter personer flere steder i registrene, Carl kan for eksempel også finnes som Karl.

Det er en fantastisk mengde informasjon forfatterne har klart å samle i denne boka og den er blitt et meget viktig bidrag til slektslitteraturen i Norge. Etterkommere av de tre brødrene Tax som kom til Norge midt på 1600-tallet har her fått en utrolig samling av informasjon om sine slektninger. Andre vil også ha stort utbytte av å lese i boka. Dette gjelder både det historiske innholdet og det faglige solide arbeidet som er gjort. Det er mange kommende slektsbokforfattere som kan plukke opp et og annet tips til egen forfattervirksomhet.

Finn Karlsen
slektsforsker

Fannrem 15.12.09 tumblr analytics