Tillegg og rettelser for boken "Bergmannsslekten Tax"

Hvert avsnitt i teksten nedenfor innledes med et sidenummer i boken, fulgt av personnavn og generasjon/løpenummer med samme notasjon som bokens fornavnsregister. Sidenummeret angir hvor hovedomtalen av personen begynner.
Videre i avsnittet står rettelser og/eller tillegg, eventuelt med sidenummer eller sideintervall hvis disse avviker fra det først oppgitte sidenummeret. Tekst som gjelder ektefellen kan også være tatt med her.
Tilleggsbarn er oppført slik de ville ha blitt i personens barneliste. Registertillegg angis ikke.
Tilleggsopplysninger blir gitt nokså fritt, uten at de er tenkt satt inn noe spesielt sted i bokteksten. Et sideintervall kan likevel stå, hvis tillegget hovedsakelig gjelder teksten der.
Ny versjon kan bli gitt av personavsnitt der tillegg og rettelser er omfattende.

Endringshistorikk (dato:sidenumre) etter første versjon fra 02.10.2010:
Dato 03.02.2011: 63, 131, 168, 199, 255, 315, 318, 344, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 368, 465, 467, 471, 521, 575
Dato 16.09.2011: 85, 255, 256, 301, 315, 342, 343, 354, 357, 469, 539, 575
Dato 20.04.2012: 93, 175, 267, 293, 341, 343, 346, 347, 348, 366, 385, 386, 387, 393, 457, 465, 467, 476, 484, 525, 526, 527
Dato 11.11.2012: 6, 35, 148, 241, 307, 308, 341, 342, 343, 357, 504
Dato 08.10.2013: 29, 39, 151, 245, 301, 330, 341, 343, 344, 348, 356, 367, 383, 387, 467, 471, 575
Dato 14.10.2014: 29, 35, 63, 189, 202, 248, 261, 267, 268, 322, 327, 374, 443, 444, 451, 467, 468, 544, 551, 552, 553, 557, 572, 574
Dato 14.10.2015: 121, 123, 162, 167, 215, 232, 268, 342, 343, 347, 348, 349, 467, 470, 575, 576
Dato 04.11.2016: 29, 35, 157, 275, 343, 350, 467, 513, 524, 526, 571

6 Slektsnavnet Tax
	Tilleggsopplysninger: Et minne etter Tax-slekten finnes også på Kølabånn ved Kongsberg
	der det står en støtte, hugget ut av Brostrup Mathias Tax, til minne om dreneringen
	av Hasbergtjern i 1767. Et foto finnes her.
	
29 Jacob Mathias Tax  1.1
	Tilleggsopplysninger side 34, midten: I et brev til overbergmester Barth,
	datert Trondheim 29.09.1666, forteller Tax bl.a. at det Elvedalske verk (i Alvdal)
	uten tvil vil gi god erts til slutt, slik at man kan finne villige til å drive verket.
	De siste to årene er 200 tønner erts levert for 2 1/3 ort per tønne til hytta for
	prøvesmelting. Men uvitende folk har mot hans ordre smeltet denne ertsen sammen med
	annen erts, så kvalitetsmålingene er ikke pålitelige. Videre forteller Tax om arbeidet
	med en ny sjakt på Kvikne og andre forhold ved verket der.
	Hans bror Hans Georg vil med det første reise sørover, og utlevering av obligasjonen
	vil med sikkerhet finne sted. (Det fremgår ikke klart hvor han skulle, og hva
	obligasjonen gjaldt, men teksten nedenfor synes å gjelde rørosverket.)
	(RS nr. 11. Fra en ufullstendig transkripsjon av et sannsynligvis tapt originaldokument.)
	Tilleggsopplysninger side 32, mer fra brevet av 25.01.1662: Den nevnte stigeren
	var Hans Koch. I forsamlingen utenfor gjenkjente Tax spesielt Lars Fornes, Anders Skott,
	Nils Sivertsen, Ole Rådløs, Ole Wallers, Ole Redal, Gunder Larsen, Kystel Bårdsen,
	Nils Kjeldsen og Jon Sjursen. Kochs svoger sto ved døren og tok med makt Koch med seg.
	Disse hadde ikke bare satt seg opp mot Hans Majestets påbud, skrev Tax, men kan også med
	slike frekkheter, mord og drap forårsake hele verkets endelige ruin.
	(Kilde: OBA, serie N, eske 61, mappe 2)
	Tilleggsopplysninger: Prestemanntallet for 01.03.1666 forteller at bergmesteren
	er bruker av gården Vestrum, og at han ikke har noen sønner.
	Tilleggsopplysninger: Tax fikk utbetalt gasje til 08.02.1670. Hans enke kvitterte
	i Trondheim den 10.02.1670. (Kilde: Embedskalender, Mynt og bergverk, 17. århundre,
	av Christian Lange, riksarkivar 1845 - 1861. Finnes på NSF's nettsider.) Den korte
	tiden mellom bevilgning, kvittering og begravelse kan kanskje tyde på at Tax døde
	i Trondheim.

35 Christina Hoffendorf  1.1
	Tilleggsopplysninger side 37, nedre del: Christina Hoffendorfs klagevise ved tapet
	av sin mann Jacob Mathias Tax er gjengitt som salme nr. 30 i boken "Mesteren fra Møre.
	Viser og sanger fra den kristne barokkdiktning i Norge" av Kristen Valkner (Oslo 1958).
	Vers nr. 3 kan tolkes som at de ikke fikk leve lenge sammen. Første bokstav i hvert vers
	angir hennes navn: KIRSTINA HOGENDORP. ("I" og "J" var samme bokstav dengang.)
	Vers nr. 9 mangler,trolig for å markere mellomrommet mellom fornavnet og etternavnet.
	Se sidene XIV, XIX - XXII og 120 - 124 i den digitaliserte versjon av boken som du finner
	her.
	Klagevisen kan du også se her.
	Tilleggsopplysning Hun står oppført som Kristine Westrom og betalte 3 ort 16 sk
	i rytterskatt for år 1670. Hun står oppført under Stjørdal, Skogn, Vold tinglag.
	Tilleggsopplysninger: Hun sto oppført som Christina Hugendörffen på kvitteringen
	den 10.02.1670 for siste lønnsutbetaling til Tax. (Kilde: Embedskalender, Mynt og bergverk,
	17. århundre, av Christian Lange, riksarkivar 1845 - 1861. Finnes på NSF's nettsider.
	Det er uklart om Lange så originalkvitteringen.)
	
39 Johan Georg Tax  1.1
	Tilleggsopplysninger side 40: Johan Georg Tax skrev et brev rettet til
	overbergmester Barth og overbergamtsforvalter Hassius datert Trondheim den
	28.02.1671, og også en memorial datert Trondheim 03.03.1671. Begge disse gjaldt
	økonomiske krav mot Johannes Irgens fra enken til Jacob Mathias Tax. De stammet
	fra mars 1663 da Tax gikk av som direktør ved rørosverket. Han hadde lagt ut penger
	til betaling av kullbrennerne, men Irgens hadde nektet å refundere ham denne summen,
	som han mente var for høy. Et beløp på 140 rd, som kom inn etter noen år, burde
	utgiftføres til dekning av kravet fra Tax. Videre gjaldt kravene refundering av
	reisekostnader på 363 rd, som Irgens nå bare ville godtgjøre med 170 rd. Johan Georg
	hevdet at hans bror umulig kunne ha klart seg med så lite til reisene mellom
	Røros og Trondheim. Det var også andre krav. Enkelte kunne vanskelig dokumenteres
	etter alle årene som var gått, men noen ville Claus Sommer trolig kunne avklare.
	(Kilde: OBA, serie N, eske 61, mappe 1)
	Rettelser side 41, nederst: "Grønneros leir [17] i juli" rettes til
	"Hjärtum sockn i Lilla Edet den 18. juli".
	"adjutant" rettes til "auditør og regimentssekretær".
	Dette ifølge en regimentsoversikt, med antegnelser.
	(RK - Militære regnskaper, Kommisariatregnskaper, pk. 59 for 1676 - 1680)
	Tilleggsopplysninger side 41, 42: Deler av Rüsensteins trønderske regiment
	var overført til Østlandet allerede rundt årsskiftet 1675/1676. To av kompaniene
	ble mønstret på Akershus festning 08.01.1676. Tax kvitterte i Christiania den
	07.02.1676 for utlevering av sko og strømper til fire kompanier pluss to som var
	i byen (Storms og Beverlows). Han kvitterte samme sted den 21.05.1676 for proviant
	i Rüsensteins fravær. Alt dette tyder på at Tax fungerte som regimentssekretær
	for Rüsenstein med ansvar for proviant og bekledning. Etter at han gikk over til
	General Krigskommisariatet, kvitterte han i Oddevold (Uddevalla) den 10.09.1676
	for 380 skjorter til de militære. (RK - Militære regnskaper, Festningsregnskaper
	for Akershus, pk. 25 for 1676/1677)
	Tax kalles regimentssekretær i et lønnsregnskap for "det Trundhiemske regiment til
	Foedtz, angaar 04.01.1676". Han står oppført med 10 rd. Han kvitterte i Christiania
	den 17.02.1676 for mottak av penger til rittmester Hans Kyhn og hans underoffiserer.
	Han kvitterte i Oddevold den 12.09.1676 for 354 rd 16 sk fra krigskassen.
	(RK - Militære regnskaper, Kommisariatregnskaper pk. 51 for 1675 - 1676. Bilag nr. 43,
	Litr. D nr. 102 og nr. 312)
	I en avregning for det trondheimske regiment, som anno 1676 sto sønnafjells, står
	Tax oppført som auditør og sekretær. Han mottok 113 rd 64 sk for perioden fra 08.04
	og ut året. (RK - Militære regnskaper, Kommisariatregnskaper, pk. 53 for 1677, hefte
	merket nr. 30)
	Ifølge et gammelt regnskap fra 1677 hadde "Georg Taxeus" mottatt mer enn ett lass
	høy i Fredrikstad, trolig i perioden 18.04 - 27.06.1677. (RK - Militære regnskaper,
	Festningsregnskaper for Fredrikstad 1692)
	Tilleggsopplysninger side 46,47: I Fredrikstad 28.12.1685 kvitterte Tax for 16 rd
	2 ort fra proviantforvalteren ved Fredrikstad festning for maling og tørking av 132
	tønner bygg på Isegran. Han ga uttrykk for misnøye med taksten på 12 sk/tønne, som han
	hevdet var langt høyere for møllen ved Sarp. Tax kvitterte den 20.03.1687 i Fredrikstad
	for sitt tilgodehavende fra 1686, som gjaldt 64 rd 3 ort for maling og tørking av 518
	tønner rug ved Isegran mølle. Han var stadig misfornøyd med taksten, som han mente var
	22 sk/tønne andre steder.
	(RK - Militære regnskaper, Festningsregnskaper for Fredrikstad)
	Tilleggsopplysninger side 49: Supplikken fra Johan Georg Tax til stiftamtmann Hans Kaas
	er datert 24.12.1688, og svaret til assessor Taxius er datert 31.12.1688. Tax erkjente
	gjelden til Niels Bies enke, men siden rørosverkets partisipanter skyldte ham 80 rd,
	mente han at disse burde betale. Han mente også at hans rette forum var Bergamtet, og
	at han ikke kunne trekkes for retten. Han hadde nytt bergprivilegier i 33 år, skrev han.
	(Stiftamtmann Hans Kaas' kopibok nr. 1 for 1688, SAT. De siste sidene mangler, og dermed
	også resten av supplikken og selve resolusjonen.)
	At partisipantene bare skyldte ham 80 rd, må enten bety at lønnskravet hans var blitt
	avkortet, eller at han allerede hadde fått mye utbetalt. De 33 årene med bergprivilegier
	kan bety at han fikk sin første ansettelse i norsk bergvesen i 1655, ett år etter sin
	bror Jacob Mathias Tax.
	Rettelse side 55, note [17]: Setningen "Denne leiren lå trolig et stykke fra Halden,
	kanskje ved Grinder i Aremark?" rettes til:
	"Denne leiren lå trolig ved Grinnerød, to mil sør for Uddevalla."
	Rüsensteins trondheimske regiment befant seg i 'Grønneros leir' den 25.08.1676.

51 Tobias Tax  1.1
	Tilleggsopplysninger side 52, siste avsnitt: Tobias Tax står oppført i et avregningshefte
	for Rüsensteins trondheimske regiment, som anno 1676 var sønnafjells.
	(RK - Militære regnskaper, Kommisariatregnskaper, pk. 53 for 1677, hefte merket nr. 30).
	Han står der som fenrik i kompaniet til kaptein Thøger Ørland. Kaptein Ørland var med
	sitt kompani i Moss i mai 1676 (Ovenstad), så der var nok Tobias også. Etter planen
	skulle Rüsensteins regiment bryte opp fra Moss den 15.05. Gyldenløves hær ble samlet
	på Idesletten nær Halden, gikk over Svinesund den 08.06 og var i kamp ved Kvistrum
	bro den 16.06. Før månedens utgang var Uddevalla og Vänersborg erobret. Rüsensteins
	regiment ble etterlatt ved en brent bro nær Uddevalla for å vente på proviantflåten.
	Fra Vänersborg marsjerte Gyldenløves hovedstyrke i retning Bohus og Göteborg. En
	foreløpig stopp ble gjort ved Hjärtum i Lilla Edet, på gården Utbys grunn. En bro ble
	bygget over Götaelven. Rüsensteins regiment var der fremdeles den 20.07, etter at
	resten av hovedstyrken var avmarsjert. Denne var hardt hjemsøkt av sykdommer blant
	soldatene.
	(J. Gulowsen: Gyldenløvefeiden 1675 - 1679. Utgitt 1906.)
	Rüsensteins trondheimske regiment ble mønstret den 18.07.1676 i Hjärtum.
	(RK - Militære regnskaper, Kommisariatregnskaper, pk. 59 for 1676 - 1680)
	Kaptein Ørland var da blitt avløst som kompanisjef av kaptein Daniel Campel, og
	Tobias Tax var blitt etterfulgt av fenrik Mads Andersøn. Avregningsheftet viser at det
	tilkom Tobias et beløp på 58 rd 44 sk for hans virketid ved kompaniet, som var
	04.03.1676 - 24.07.1676. Denne tiden må kalles kort og litt spesiell i den forstand
	at den neppe kan ha vært forhåndsavtalt med et regiment som skulle overføres til
	Østlandet og invadere Bohuslän. Den passer også dårlig med tidene for når andre i
	regimentet ble forflyttet til andre militære enheter.
	(RK - Militære regnskaper, Kommisariatregnskaper, pk. 53 for 1677, hefte merket nr. 30).
	Siden Tobias Tax fremdeles var ved kompaniet uten å stå oppført ved mønstringen den
	18.07, kan han tenkes å ha vært syk eller muligens krigsskadet og ha dødd noen dager
	senere, trolig i Hjärtum. Hvis Tobias døde i tjenesten, var det regimentets auditør
	som sto for skiftet etter ham, og det kan fremdeles ha vært broren Johan Georg Tax.

63 Brostrup Tax  2.1
	Tilleggsopplysninger side 68: I perioden september - desember 1718 ble flere
	meldinger sendt fra Kvikne kobberverk til krigsdirektoriet om svenske og norske
	troppebevegelser. Avskrifter av disse er bevart, men uten at avsenderen står.
	Meldingene er ganske sikkert skrevet av Brostrup Tax, bortsett fra enkelte som er
	videresendt fra andre. En melding fra 25.09 innledes med "Nu I afftes Silde kom
	Iver Moe som jeg havde skiched til Trundhiemb, medbringer de Uangeneme tiidender".
	Iver Moe var skogfogd ved kvikneverket. Det er også meldinger fra 01.12, 02.12 og 04.12.
	(Arkiv EA-5419 - Kommanderende general, KG I, med Det norske krigsdirektorium,
	serie E - Realistisk ordnede pakkesaker, Eb - Store nordiske krig,
	arkivstykke nr. 12 - Kunnskap om fienden, kronologisk ordnet, 1718-1719)
	Tilleggsopplysninger side 65, nederst: Relasjonen fra 11.02.1702 er undertegnet
	av Brostrup Tax på Tolga smelteverk. Han fikk ordre om skoginspeksjonen den 10.09.1701,
	og utifra de stedsnavnene han nevner, er det overveiende sannsynlig at han befant seg
	i Hedmark i den perioden MT 1701 ført. Denne delen av manntallet er senere gått tapt. 
	
79 Gabriel Hausdörfer  2.2
	Tilleggsopplysninger side 81,83: Gabriel kalles møller ved Isegrans kverner den
	16.11.1694, da han kvitterte for 69 rd 48 sk for å ha malt 556 tønner rug. Taksten var
	altså 12 sk/tønne. Året før var det Mathias Wilhelm Tax som kvitterte for møllerlønnen,
	og for de senere årene er det ikke funnet noe som tyder på virksomhet ved møllen.
	(RK - Militære regnskaper, Festningsregnskaper for Fredrikstad)
	Det faktum at Gabriel synes å finnes i Borge i perioden 1695 - 1700 (fogderegnskapene),
	underbygger teorien om at hans temporære brudd med Maren Elisabeth Tax fant sted rundt
	1694/1695. Gabriel kan ha måttet overta som møller i 1694 fordi Mathias Wilhelm Tax
	begynte sin militære karrière ved fortifikasjonsetaten. Gabriel kan ha syntes at
	møllerlønnen var skral og ønsket å gjøre noe annet. Det kan ha resultert i konflikter
	med Tax-søsknene. Utroskap - kanskje gjensidig - kan også ha skjedd. Tilsammen kan
	dette kanskje forklare hvorfor Gabriel og Anthon Tax aldri var faddere til hverandres
	barn på Kongsberg på 1700-tallet, og at Maren Elisabeth Tax heller ikke var fadder så
	lenge Gabriel levde.

83 Mathias Wilhelm Tax  2.2
	Tilleggsopplysninger: Den 29.12.1689 kvitterte han for de 50 rd han mottok fra
	proviantforvalteren ved Fredrikstad festning for maling av 400 tønner rug på Isegran.
	(Står i festningsregnskapet for 1692.) Hvis ikke en annen person var leiet inn til
	møllerarbeidet, må Mathias Wilhelm ha blitt sendt av sin far for å fungere som møller.
	Familien hadde jo en vanskelig økonomi.
	Det er ikke funnet kvitteringer for utbetalinger i 1690 eller 1691. Den 23.05.1692
	kvitterte Mathias Wilhelm for 16 rd, som var blitt bevilget til maling av korn. Den
	24.12.1692 kvitterte han både for 7 rd 2 ort han fikk for maling av 60 tønner rug, og
	for 3 ort 12 sk han fikk for 7 tønner rug. Den 20.11.1693 kvitterte han for 94 rd 2 ort
	han fikk for maling av 756 tønner rug. Taksten var hele tiden 12 sk/tønne. Det er ikke
	funnet flere utbetalinger til Mathias Wilhelm, men i 1694 tok svogeren Gabriel Hausdörfer
	over. (RK - Militære regnskaper, Festningsregnskaper for Fredrikstad)
	Rettelse side 84, rett under kartet: "Sophie Amalie Stibolt" skal kursiveres.

85 Anthon Tax  2.2
	Tilleggsopplysning: Siden fogden Jacob Luth drev bergverk mens Anthons far var
	bergtiendeskriver, er det trolig at de to møtte hverandre, kanskje flere ganger.
	Jacob Luth kan derfor ha hatt personlige minner om Johan Georg Tax.

93 Ismael Tobiassen Tax 2.3
	Rettelse side 108, Kilder, midt i teksten: "fol. 218h" rettes til "fol. 218r".

121 Ovidia Tax  3.1b
	Tillegg og rettelse: Skiftet etter Anne Cathrine Carstens på Fåset, begynt
	i desember 1737, forteller at Ovidia hadde vært i tjeneste der i to år.
	Restansen, som gjaldt en årslønn på 8 rd, ble utbetalt.

123 Elen Tax  3.1b
	Tillegg og rettelse: Elen hadde hatt tjeneste på Fåset i tiden da skiftet etter
	Anne Cathrine Carstens foregikk, som var mellom 07.12.1737 og 20.02.1738. For det fikk
	hun utbetalt 2 rd.
	
131 Ursula Tax  3.3
	Rettelse, 3. generasjonskapittel side 110, nederst: "Ursula Tax" skal kursiveres.

148 Brostrup Mathias Tax  4.1
	Tilleggsopplysninger: Han må være den B. Tax som hugget ut «støtta ved Kølabånn»
	- minnesteinen over dreneringen av Hasbergtjern i 1767. (Se bokomtalen av Odd-Arne
	Helleberg.) Et foto finnes her.

151 Paul Tax  4.1
	Tilleggsopplysninger: Pauls dødsfall er trolig funnet i kirkeboken for Garnisons
	sogn i København, selv om fornavn mangler og alderen er noen år feil. Han døde på
	sykestuen den 05.10.1794 og ble begravet den 08.10.

157 Ola Blostrupsen Blostrupsplass  4.3hakepil
	Tilleggsopplysning: Døpt 29.01.1764

162 Peder Andersen Kvikne  4.4
	Tilleggsopplysninger: I kommunikantprotokollene for Kongsberg finnes en konfirmantliste for
	1763 der Peder står oppført som Peder Anders. Taxt v. Qvichne fra Røraas. Han er tidligere
	ikke funnet med Tax/Taxt-navnet.

167 Blostrup Pedersen  4.5a
	Rettelse: Fødselsåret rettes til 1735.
	(Kilder: Militære ruller for åmotske skiløperkompani, legd 21, for perioden 1759 - 1767.
	Disse dataene er sammenholdt med oppgitt alder i FT 1801.)

168 Lisbet Olsdatter  4.5b
	Rettelse: "Lisbet Olsdatter (født ca. 1741, begravet 03.08.1806 på Tynset)" rettes til
	"Lisbet Olsdatter Bakken (født ca. 1744 i Ålen, begravet 03.08.1806 på Tynset)".
	Tilleggsopplysning: Lisbet Olsdatter ble gift 01.07.1770 i Ålen.
	Rettelse side 169: "Lisbet kan være identisk med den Lisbeth som ble døpt den 02.10.1740
	i Ringebu av foreldre Ole og Ingeborg Storhaugen" strykes.

169 Ingrid Olsdatter Neby  4.5b
	Rettelse: "død 18.10.1809" rettes til "begravet 18.10.1809".

175 Christian Andreassen Wølner  4.7
	Rettelse side 177: "Hensbyn nedre silfververket" rettes til "Hensbyn silfververk".
	Rettelse side 177: "Vänerborg" rettes til "Vänersborg".
	Rettelse side 177: "Esbern" rettes til "Esbjörn".
	Rettelse side 181, note 14: "Johannes (født 1790)" rettes til "Johannes (født 1780)".
	Rettelser side 181, note 14: "A 1" rettes to steder til "A I". "A 1:5 pag. 129" strykes.
	"Gustavshyttan" rettes til "Gustafshyttan".
	Rettelse, 5. generasjonskapittel side 187, midten: Setningen "Christian Christiansen
	Wølner flyttet med sin mor til Sverige og ble gjenforent med sin far." strykes.
	Tilleggsopplysninger side 177:
	Christian Andreassen Wølner er gjenfunnet i Sverige under forskjellige navn. Hans
	egenhendige underskrift viser at han selv brukte navnet Wollnick. I husforhør den
	09.12.1783 for Tösse AI:3 (1781-1791), side 41 under Hanebol, står:
	Herr Christopher Wollneck f. 1745
	Mod: Olea Cathrine Margaretha Hoff f. 1745
	S: Christian f. 1775
	S: Johannes f. 1780
	Alle født i Sandsvær sogn i Norge.
	Her må "Johannes" være identisk med Johan Andreas, født 1780 på Kongsberg. Dette er
	første og eneste gang de to yngste sønnene til Christian og Olea er funnet registrert
	i Sverige, og det kan reises tvil om de var fysisk tilstede, eller om de bare ble
	registrert i påvente av en senere gjenforening med foreldrene. Visse forhold kan
	gjøre det tvilsomt om de faktisk var der. Sønnen Johan Andreas Wølner er med høy grad
	av sikkerhet funnet som konfirmant i Stavanger i 1797, slik det står i boken. Det er
	vanskelig å skjønne hvorfor og hvordan han kan ha kommet fra Dalsland til Stavanger
	før den tiden. Sønnene Christian og Johan Andreas kan uansett ikke ha levd eller hatt
	livsarvinger i Sverige i 1815, da faren døde, siden det står i skifteregistreringen
	at han ikke hadde arvinger innenlands. Om sønnen Johan Andreas ble igjen i Norge, kan
	det samme tenkes å gjelde sønnen Christian, som i så fall må ha dødd før FT 1801.
	Den 29.12.1789 fikk Christian Wollnick (alias Christian Andreassen Wølner) en sønn
	kalt Anders utenfor ekteskap med piken Maria Nilsdotter (født ca. 1770 i Sillerud,
	død 08.04.1828 i Billingsfors). Anders tok navnet Gutke etter morens senere ektemann.
	Mer om Anders Gutke og hans etterslekt finnes her.
	Christian Wollnick giftet seg i Tydje den 24.05.1793 med Maria Kristina Bergman (født
	28.03.1754 i Tydje). Mer om disse to og Christians siste tid finnes her.

189 Maren Cathrine Tax  5.1
	Rettelse: Hun ble konfirmert på Kongsberg den 23.04.1786, før flyttingen.

199 Kirstine Blostrupsdatter Blostrupsplass  5.5
	Ny versjon av personavsnittet, med tilleggsbarn:
	Kirstine Blostrupsdatter Blostrupsplass (døpt 27.05.1781 i Alvdal, død 29.04.1862
	i Hegra) var ved FT 1801 i tjeneste på Kleven østre, slik som broren Ola d.y.
	Hun fikk en sønn med "Soldat Lars Larsen Hofstad" (Lars Larsen Hofstad (Østre),
	døpt 13.06.1791 i Hegra. Identiteten er diskutert her):
	● Lars Larsen (født 12.01.1810 i Hegra, død sst 04.01.1889 av "Mange Aars Gigt, Lamhed
	 og Afkræftelse") ble født på Skjelstad der moren var i tjeneste. Lars ble konfirmert
	 09.10.1825 av Hr. Bugge i Skatval kirke. Presten mente han hadde "god Kundskab,
	 god Fliid". Oppgitt fødested er Mørset. Dette stemmer ikke med dåpsnotisen, men
	 Kirstine kan jo ha flyttet til Mørset lenge før Lars ble konfirmert. At konfirmasjonen
	 skjedde i Skatval betyr trolig at Lars var i tjeneste der. (Moren ble gift året før.)
	 Pussig nok var det bare 7 gutter blant de 32 konfirmantene. Lars ble gift 05.04.1838
	 med Beret Pedersdatter Sætran (født 05.04.1815 i Hegra, død 22.06.1874 sst).
	 I vigselsnotisen har Lars etternavnet Skjelstad, der moren bodde da Lars ble født og
	 da han ble viet. Faren kalles samme sted Lars Larsen Skjelstad, dvs. samme etternavn
	 som stefaren! Forlover var Ole Olsen Skjelstad. Samme år som han ble gift fikk Lars
	 skjøte på Husbyn Vestre, og her ble begge barna født:
	 ● Kirstine Larsdatter (født 28.05.1841 i Hegra, død 20.07 s.å.)
	 ● Kirstine Larsdatter Kartum (født 12.02.1843 i Hegra, død 07.01.1890 sst) hadde
	  sin farmor Kirstine blant fadderne. Hun ble gift den 30.05.1860 med Ola Olsen Hegre
	  (Nordre) (født 01.06.1834 i Hegra, død 02.11.1916 sst). Ola fikk skjøte på Kartum
	  av svigerfaren i 1877 for kr. 8000 og kår. Kirstine og Ola hadde barna:
	  ● Lars Olsen Kartum (født 26.08.1861 i Hegra, død 31.01.1930 sst), neste bruker,
	   gift 24.04.1888 med Sigrid Iversdatter Flornes (født 28.02.1862 i Hegra, død
	   25.01.1930 sst). De hadde sønnen Ola (født 22.06.1888, død 18.07.1954), bruker
	   av Kartum etter sin far.
	  ● Randi Olsdatter Kartum (født 23.12.1862 i Hegra, død 26.01.1911 sst), gift
	   10.06.1895 med Rollaug Johnsen Korstad (født 25.03.1858 i Hegra, død 01.07.1937 sst).
	   De fikk 4 sønner og 2 døtre, født 1896-1906, de 5 første barna født på Hoven.
	   John (født 02.03.1900, død 01.11.1992) ble neste bruker på Korstad.
	  ● Ole Olsen Kartum (født 10.08.1868 i Hegra, død 06.05.1900 i Stjørdal), gift
	   27.11.1896 med Randi Larsdatter Sætran (Østre) (født 17.11.1873 i Hegra, død
	   i Hegra), kom til Nordre Øfsti i Stjørdal. De hadde sønnene Olav (født 05.03.1898
	   i Stjørdal, hjemmedåp bekreftet i Hegra 19.06.1898, død 15.06.1907 i Stjørdal,
	   gravlagt 22.06 i Hegra) og Lars (født 12.09.1899 i Stjørdal). Han ("Lars Olsen
	   Sætran") var midlertidig plassert hos onkelen Peder Larsen Sætran i 1910. Randi
	   ble gift 2. gang med Iver Olsen Lerfald (født 17.03.1861 i Hegra), bruker
	   på Lerfald ved FT 1910. De fikk sønnen Ole Georg (født 06.10.1909 i Stjørdal,
	   døpt 21.11 i Hegra). Ved dåpen bodde foreldrene på Øfsti, men må ha flyttet til
	   Hegra kort tid senere. 
	  ● Bernhard Olsen Kartum (født 27.05.1878 i Hegra, død 28.06 s.å.)
	 Familien kom til Kartum hvor Lars ble bruker. Han fikk skjøte av forrige bruker for
	 3450 spd. Datteren Kirstine og mannen ble de neste brukerne.
	Ved sønnens dåp kalles Kirstine Blostrupsdatter "Pige Kirsten Blaastrupsdatter Skielstad".
	Hun var da sikkert i tjeneste på Skjeldstad. Barnefaren har hun oppgitt "i Paahør af Ole
	Wang [presten] og Lasse Skolemester". Faddere var "Ole, Randi, Peder og Anne Skielstad,
	Gunder Aunet". Kirstine ble gift 01.11.1824 i Hegra med enkemann John Eriksen
	Skjelstad (Vestre) (døpt 31.03.1774 i Hegra, død 09.05.1846 sst).
	Ved skiftet etter moren Marit i 1829 er det nevnt at Kirstine "have i 30 Aar opholdt
	sig i Stordahlen i ovenmeldte Stift [Trondhiem], og i den senere Tid skal hun efter
	Sigende være gift". Hun fikk ingen barn med John.

202 John Olsen  5.5hakepil
	Rettelse: "død som barn sst" rettes til "konfirmert 01.09.1833 i Talvik".

204 Brynjulf Håkonsen Bukkplass  5.6b
	Tilleggsopplysninger:
	Skifte etter Kirsti Olsdatter ble begynt 08.02.1828, og sluttet 06.09.1828. Den
	samlede inntekten var på 172 spd 4 ort, mens utgiften var på 61 spd 16 sk. Det ble
	igjen 111 spd 3 ort 8 sk til deling på arvingene. Enkemannen Brynjulf Håkonsen ble
	tildelt 55 spd 4 ort 4 sk, og de 4 barna fikk dele de resterende 55 spd 4 ort 4 sk.
	Formynder for barna Håkon og Ole ble faren Brynjulf Håkonsen, og for barna Blostrup
	og Ingeborg Anna ble Lars Blostrupsen Blostrupmoen formynder.
	(Skifte etter Kirsti Olsdatter: Østerdalen skifteprotokoll nr. 14 (1823-1830),
	fol. 296b-298b.)

204 Ole Nilssen Kjølle  5.6bhakepil
	Tilleggsopplysninger: I skiftet etter stefaren Summund Olsen i 1834 var Ole 29 år
	gammel, ugift, og i tjeneste hos Ole Iversen Tande i Oppdal.

207 Marit Olsdatter Eriksbakken  5.7hakepil
	Tilleggsopplysninger: I 1838 reiser hun tilbake til Alvdal, med attest av
	11.03.1838. Hun er registrert utflyttet til Meråker i 1839. Samme år er hun registrert
	innflyttet i Stjørdal.

211 Anne Olsdatter Loe  5.8
	Rettelse: (døpt 23.09.1770 på Røros)

215 Niels Jonsen Postebroen  5.11
	Tilleggsopplysninger: Ved Sølvskatten av 1816 bodde murer "Niels Postbrue"
	i Torve-roden i Larvik kjøpstad med Langeland. Han kunne ikke betale noe.
	Datoen var 19.12.1816.

218 Arne Jonsen Kjøllhaug  5.12hakepil
	Rettelse: Stedsnavnet hans rettes fra "Kjøllhaug" til "Kjølhaug".
	Rettelse: "død 10.3.1805" rettes til "begravet 10.03.1805".

218 Anne Hansdatter Mæleng  5.12
	Rettelse: "født 29.06.1783" rettes til "døpt 29.06.1783".

220 Elen Andersdatter Strålsjøhaug  5.13
	Tilleggsopplysninger: Elen Andersdatter døde den 04.09.1856 i Snåsa, mens mannen
	Anders Nilssen døde den 05.03.1835 på Kvikne.
	Anders og Elen fulgte med sønnen Nils til Kvikne. Her døde Anders i 1835. Elen ble
	deretter med sønnen Nils og familien da disse flyttet til Stod i 1838. De hadde med seg
	attest datert 18.09.1838 av sogneprest Steen. Familien flyttet videre til Snåsa. Elen
	Andersdatter er innført som innflyttet i Snåsa først i 1856, riktignok som Elen
	Pedersdatter, men ”efter Opgivende Andersdatter som hennes Fadersnavn”. Attesten av
	18.09.1838 ble forevist 20.09.1856, etter hennes død. Det kommer frem at hun ”kom hertil
	Bygden med Sønnen for 12-14 Aar siden”, og at hun ”kom fra Stod, født i Tønseth, var en
	Tid bosat i Qvikne, hvorfra Attest”.

224 Peder Olsen Nystumoen  5.14hakepil
	Tilleggsopplysninger: Reiste til Nordland i 1839, registrert innflyttet Kvernes
	i 1841 med attest av 08.01.1839. Han reiste videre til Trondheim, med attest av
	09.04.1847. Senere reiste han til USA.

225 Embret Svendsen Motrøen  5.14
	Tilleggsopplysninger: Major Huitfeldt ledet forsvaret av de ytre befestingene på
	Fredriksten i 1814 (Overberget,Stortårnet og Gyldenløve). Ikke erobret.
	(Forskj. saml., G - Historisk kron. saml. II, pk. L0004 Militære saker 1658 - 1819, RA)

229 Ellen Rasmusdatter Bårdstu  5.15hakepil
	Rettelse: "Ellen" rettes til "Elen".
	Rettelse: "død 25.05.1851" rettes til "død 25.05.1850".

230 Kristoffer Iversen Narjord  5.16hakepil
	Tilleggsopplysninger: Han finnes i husförhörslängd Berg AI:10 1871-1881, side 155
	som Dräng i byn Mo hos bonden Olof Jonsson (født 09.07.1823, død 31.01.1880) og hans
	hustru Helena Eriksdotter (født 20.03.1825), som hadde to sønner og datteren Ingeborg.
	Kristoffer er oppført med etternavn Iversen Sund, født i Tolgen prestegjeld i Norge,
	innflyttet 08.04.1872. Han ble gift 08.04.1872 med enken Karin Ersdotter (født
	26.05.1820, død 05.01.1875) Hun var enke etter odelstorparen Jon Persson, under Olof
	Jonsson ovenfor. De fikk ingen barn. Kristoffer ble gift 2. gang 10.10.1875 med Ingeborg
	ovenfor, Ingeborg Olofssdotter (født 17.07.1849, død 08.06.1886). Ingeborg hadde
	allerede sønnen Per Olof (født 04.05.1866). Kristoffer og Ingeborg hadde barna:
	● Helena (født 18.04.1876 i Berg, død samme år)
	● Isak (født 01.11.1879 i Berg)
	I neste husförhörslängd (1881-1887) overtok Ingeborgs eldste bror gården. Moren fikk
	føderåd, og Kristoffer, Ingeborg og Isak ble boende. Ingeborgs sønn, Per Olof, har nå
	etternavnet Ekstrand. Arbetaren Kristofer Iversen Sundqvist flyttet 26.02.1893 fra
	Berg til Sundsvall. Her har han altså forsvensket etternavnet sitt. Han er registrert
	innflyttet i Sundsvall 07.03.1893, sammen med en sønn. Kristoffer og Isak finnes i
	Sundsvall AIIa: 2 1892-1911, side 407. Kristoffer ble gift 3. gang 27.06.1892 med enken
	Märta Greta Mattsson (født 02.04.1857 i Holm i Västra Norrlands län). Hun hadde
	fra før 7 barn. Arbetaren Kristofer Iversson Sundqvist reiste (06.03.?)1893 til
	Nord-Amerika. Omtrent samtidig reiste også Märta Gretas eldste sønn. Flere av hennes
	barn fulgte fra 1900 og utover etter, hun selv i 1902. Isak derimot flyttet 12.11.1893
	tilbake til Berg, til halvbroren Per Olof Ekstrand med familie. Per Olof var da
	odelstorpare i Bergsbyn No 3 i Berg. Per Olof med familie og Isak flyttet i 1898 til
	Medvigge No 4. Nå var Isak fältjägare. Per Olof med kone og 7 barn flyttet til Oviken
	23.10.1906, mens Isak flyttet til Myssjö (fortsatt i Jämtland) 01.12.1907. Innflytting
	til Myssjö finnes ikke på nettet. Isak er ikke funnet blant gifte i Myssjö 1907-1920.
	Han er heller ikke funnet i dödboken. Mest trolig reiste også han til Amerika.

232 Sophie Fredrikke Tønder  5.18
	Tilleggsopplysninger: Sophie Fredrikke er etter all sannsynlighet identisk med
	Friderike, datter av Jacob Tønder og Maren Dorothea Thaulow, døpt 18.11.1779 i
	Arendal. Forholdene ble etterhvert vanskelige for familien. Ved FT 1801 var moren
	enke og på forsorg i byens hospital. Etter konfirmasjonen 30.03.1794 flyttet derfor
	Sophie Fredrikke til sin 22 år eldre kusine Anne Maria Josepha von Koss og hennes
	mann i Kragerø, og fulgte våren 1796 med dem til gårdsbruket Frydenhaug under Austad
	på Strømsgodset, nær Drammen. Hun er registrert der i FT 1801.

241 Mathias Brostrup Tax  6.1
	Tillegg/Rettelse angående teksten til bildet av speciedaleren: Ifølge boken
	Kolbjørn Skaare: "Norges Mynthistorie", bind 1, ble kongeportrettet på mynten gravert
	av den svenske gravøren Ludvig Persson Lundgren. Ifølge forfatteren var Tax en dyktig
	arbeider og håndverker, men ingen kunstner. Bind 2 viser noe småmynt som Tax har
	gravert: En fireskilling (år 1842, nr. 696 i boken), en toskilling (1842 - 1843,
	nr. 698), en halvskilling (1839 - 1841, nr. 702).

245 Henriette Benedicte Munch  6.2
	Rettelse: Hun var født den 18.01.1823.

248 Ketil Motzfeldt Diriks  6.2hakepil
	Tilleggsopplysninger: Han ble den 02.06.1872 konfirmert i Norderhov, og bodde
	da på Hønen. Ved FT 1875 var han hos sin familie i Christiania. Intet yrke er oppgitt.
	Rettelse: Han døde på Norderhov prestegård på angitt dato.

249 Hans Olaus Bjerk  6.3hakepil
	Rettelse: "begravet 23.11.1834" rettes til "død 23.11.1834".

252 Peter Munch Tronhuus  6.5b
	Rettelse i barnelisten side 253: For de fire første barna (Karen, Anne, Jens og Anne)
	rettes fødestedet fra "Heidal" til "Vågå".
	Rettelse i barnelisten side 253:
	● Jens Tronhuus, "født 23.01.1846" rettes til "født 23.02.1846".
	Se også rettelse angående Eardley John Blackwell Tronhuus nedenfor.

252 Kari Bersvendsdatter  6.5b
	Rettelse: "født 1819 i Heidal, død 1898" rettes til "født 05.01.1819 i Vågå,
	død 20.07.1897 sst".

253 Eardley John Blackwell Tronhuus  6.5bhakepil
	Rettelse: "født 27.06.1856" rettes til "født 27.01.1856".

255 Knud Trosdahl  6.6
	Rettelser i barnelisten: Johan og Kari ble begge født i Sel. Hans ble født
	den 16.02.1851.

255 Thord Enersen  6.7
	Tilleggsopplysninger: Han, hans familie og en søster meldte flytting til
	Amerika i 1867. Han døde 25.01.1873 i Lake Hanska, Minnesota. Hans kone
	Anne Amundsdatter døde den 11.06.1891 sst.

255 Gidsken Elizabeth Thordsdatter  6.7hakepil
	Tilleggsopplysninger: Under navnet Gisken Smesmo døde hun ugift den 23.11.1892
	i Lake Hanska, Brown, Minnesota.

256 Kari Enersdatter  6.7
	Tilleggsopplysninger: Hun meldte flytting til Amerika sammen med sin bror
	Thord og hans familie i 1867.

257 Blostrup Rasmussen Grågård  6.8
	Tilleggsopplysninger: I 1839 reiste familien på gruvearbeid til Kvernes,
	siden kom de igjen til Alvdal, med attest av 28.08.1843.

260 Gullaug Blostrupsdatter  6.10
	Rettelse i barnelisten angående Bersvend Hanssen Brækken:
	"død 11.04.1883" rettes til "død 11.04.1888".

261 Kornelia Marie Blostrupsdatter  6.10
	Rettelser:
	Kornelia og Ingebrigt ble viet i Dolm kirke, ikke i Froan.
	Ingebrigt Ingebrigtsens fødselsdato rettes til 06.07.1806.

267 Ingeborg Hågensdatter Blostrupsplass  6.13a
	Rettelse: Elling Ellingsen (født 1800 i Bergen, død 18.05.1873 i Lødingen),
	rettes til: (født 18.10.1800 i Bergen, død 18.03.1873 i Lødingen).
	Tilleggsbarn:
	● Elisabeth Marie Ellingsdatter Kjerringvik (født 30.01.1840 i Lødingen).
	 Gift 22.06.1859 med Ole Johnsen (født ca. 1837 i Vik i Sogn). Ved FT 1865 bodde
	 de på Langstrand i Lødingen, og Ole var gårdbruker, selveier og fisker. Ole var
	 arbeidsmann da han og familien 19.06.1872 reiste fra Trondheim havn med skipet
	 ”Tasso” til Rochester, USA. Billettene kostet 156,72 spd.
	 Barn:
	 ● John Ananias Olsen (født 24.09.1859 i Lødingen)
	 ● Edvard Ingeman Olsen (født 10.04.1861 i Lødingen)
	● Hanna Margrethe Ellingsdatter Kjerringvik (født 16.03.1842 i Lødingen, død i barsel
	 10.08.1876 sst). Gift 09.01.1865 med Hans Olai Olsen (født 27.06.1835 i Lødingen,
	 død 08.02.1898 sst). Ved FT 1865 bodde de på Repvig i Lødingen, og Hans Olai var
	 gårdbruker, selveier og fisker. Ved FT 1875 bodde de samme sted, og Hans Olai hadde
	 de samme yrkene. Barn:
	 ● Edvard Olai Hansen (født 27.08.1865 i Lødingen)), gift 1. gang med Henriette
	  Mathilde Kildal (født 1864 i Ballangen, død i barsel 10.04.1904 sst). De hadde 3
	  sønner og 4 døtre. Gift 2. gang med Abigail Josefine Kristensen (født 10.06.1885
	  i Ballangen, død 21.02.1963 sst). De hadde 4 sønner.
	 ● Ida Marie Hansdatter (født 27.01.1867 i Lødingen, død 20.02.1956 sst), gift
	  07.01.1893 med Anton Martin Mikkelsen (født 18.12.1867 i Lødingen, død 17.02.1938
	  sst). De hadde 3 sønner og 8 døtre.
	 ● Olaus Edberg Hansen (født 20.02.1868 i Lødingen)
	 ● Hagine Pauline Lind Hansdatter (født 02.04.1870 i Lødingen)
	 ● Konrad Vilhelm Hansen (født 05.05.1872 i Lødingen)
	 ● Hilda Helmina Hansdatter (født 03.07.1874 i Lødingen)
	 ● Ingeborg Eline Hansdatter (født 18.03.1876 i Lødingen, død 18.08.1904 i Senja), gift
	  10.09.1899 med Jens Bertin Tobiassen (født 31.07.1875 i Tranøy, død 17.03.1945
	  i Senja). De hadde 3 døtre.
	● Karen Ellingsdatter Kjerringvik (født 03.12.1844 i Lødingen, død 05.12.1844 i Lødingen)
	● Dødfødt datter (17.06.1846 i Lødingen)

267 Peder Pedersen Folløien	6.13bhakepil
	Tilleggsopplysninger: (død 18.11.1918 i Raritan, North Dakota, USA), hadde med Anne Maria
	Johnsdatter Elgaaen (født 24.06.1848 i Engerdal) sønnen:
	● Peder Pedersen (født 04.09.1870 i Vingelen, død 17.12 s.å. sst)
	Peder ble gift 07.06.1871 i Minnesota, USA med Kirsti Estensdatter Sæter (født 24.11.1852
	i Vingelen, død 29.11.1929 i Valley City, North Dakota, USA). Barn:
	● Peder Pederson (født 16.04.1873 i Holt, Minnesota, USA, død 04.04.1936 i North Dakota,
	 USA), gift 24.03.1899 i Raritan, North Dakota, USA med Emma Constance Barstad (født
	 10.01.1882 i Lansboro, Minnesota, USA, død 07.07.1944 i Raritan, North Dakota, USA).
	 De hadde en sønn og 3 døtre.
	● Inger Pederson (født 16.07.1875 i Holt, Minnesota, USA, død 22.01.1896 i Raritan,
	 North Dakota, USA), gift 1893 i Raritan, North Dakota, USA med Martin Christenson
	 (født i Raritan, North Dakota, USA, død i Gull Lake, Canada)
	● Edward Pederson (født 04.09.1878 i Amherst, Minnesota, USA, død 10.05.1952 i Bordulac,
	 North Dakota, USA), ugift.
	● Clara Pederson (født 11.09.1883 i Tordenskjold, Minnesota, USA, død 18.06.1944 i Cook,
	 Illinois, USA), gift 30.08.1898 i Valley City, North Dakota, USA med Thomas Ingebrigtsen
	 Barstad (født 03.03.1860 i Namsos, død 23.07.1933 i North Dakota, USA).
	 De hadde 3 sønner og 4 døtre.
	● Alma Pederson (født 03.07.1889 i Raritan, North Dakota, USA, død 14.11.1964 i Chicago,
	 Illinois, USA), gift 18.07.1907 i Valley City, North Dakota, USA med Edwin Newton Olson
	 (født 27.04.1879 i Washington, Wisconsin, USA, død 10.08.1951 i Jamestown, North Dakota,
	 USA). De hadde 6 sønner og 2 døtre.
	● Christine (født 19.09.1891 i Raritan, North Dakota, USA, død 14.07.1957 i Puyallup,
	 Washington, USA), gift 17.03.1913 i Nome, North Dakota, USA med Robert Berhard Bartness
	 (født 22.08.1889 i Atlanta, Minnesota, USA, død 08.06.1966 i Cherryvale, Kansas, USA).
	 De hadde 4 sønner og 5 døtre.

268 Julie Mathilde Olsdatter Øyen  6.13chakepil
	Tilleggsopplysninger: (død av bronkitt 04.11.1879 i Trondheim, begravet fra Vår
	Frue kirke)

268 Maren Marie Olsdatter Øyen  6.13chakepil
	Tilleggsopplysninger: Gift 23.02.1889 i Vår Frue kirke i Trondheim med Kristoffer
	Fastesen Vigen (født 26.08.1847 på Røros). Ved FT 1900 bodde de i
	Kongens Gade 147 i Steinkjer, og Kristoffer var handelsmann i
	manufakturforretning. De hadde i 1900 en tjenestepike.

268 Odin Adolf Olsen Øyen  6.13chakepil
	Tilleggsopplysninger: Gift 29.05.1880 i Trondheim domkirke med Bertha Marie
	Georgsdatter Phefferkorn (født 21.04.1857, døpt 12.07 i Trondheim domkirke). Ved FT 1900
	bodde de i Incognito Terasse 7 i Christiania, og Odin Adolf var hovedbokholder i Norges
	Bank. De hadde i 1900 2 tjenestepiker. I Oslo adressebok for 1915 står Odin Adolf
	oppført som ”O. A. Øyen, hovedbokholder (Norges Bank) Kveldskvile, Stabæk.
	Barn:
	● Signe Margarethe Øyen (født 29.06.1881, døpt 31.07 i Vår Frue kirke i Trondheim).
	 Fadder i 1900. Ikke funnet i FT 1900. Ikke funnet død i kirkebok for
	 Trefoldighetskirken i 1900.
	● Alf Georg Fredrik Øyen (født 24.09.1883, døpt 11.11 i Vår Frue kirke i Trondheim),
	 skoleelev i 1900.
	● Erling Olaf Øyen (født 16.09.1885, døpt 15.11 i Vår Frue kirke i Trondheim),
	 skoleelev i 1900.
	● Aasta Øyen (født 24.01.1888, døpt 18.03 i Vår Frue kirke i Trondheim, død av
	 hjernebetennelse 25.01.1890 i Trondheim, begravet 01.02 fra Vår Frue kirke)
	● Ruth Øyen (født 01.04.1890, døpt 04.05 i Vår Frue kirke i Trondheim). Ved FT 1900
	 var Ruth pleiedatter hos Anna Pfefferkorn i Fred. Langes g. 166 i Tromsø.
	● Finn Phefferkorn Øyen (født 25.05.1892, døpt 03.07 i Trondheim domkirke),
	 skoleelev i 1900.
	● Esther Øyen (født 06.06.1894, døpt 06.07 i Trondheim domkirke), skoleelev i 1900.
	● Liv Øyen (født 25.05.1896, døpt 05.07 i Trondheim domkirke, død av bukhinnebetennelse
	 17.08.1900 i Alvdal, begravet 23.08 i Trondheim (innført i kirkebok for
	 Trefoldighetskirken))
	● Ellen Øyen (født 22.05.1898 i Christiania, døpt 10.07 i Trefoldighetskirken)
	 Tilleggsopplysninger: (død 29.01.1903 sst, gravlagt 05.02 i Gamle Aker kirke)
	● Odd Blostrup Bjørn Øyen (født 04.09.1900 i Christiania, døpt 21.10 i
	 Trefoldighetskirken)
	Tilleggsbarn:
	● Hugo (født 13.11.1902 i Christiania, døpt 11.01.1903 i Gamle Aker kirke)

268 Peder Brostrup Bjørn Olsen Øyen  6.13chakepil
	Tilleggsopplysninger: (død 03.09.1925 i Trondheim, begravet fra Vår Frue kirke),
	gift 1. gang 20.09.1876 i Vår Frue kirke i Trondheim med Nicoline Marie Nicolaisdatter
	Larsen (født 29.04.1854, døpt 18.06 i Trondheim domkirke, død av hjerneslag 14.01.1888
	i Trondheim, begravet fra Vår Frue kirke).
	Peder Brostrup Bjørn og Nicoline Marie hadde følgende barn:
	● Gudrun Alfrida Øyen (født 17.07.1878, døpt 18.09 i Vår Frue kirke i Trondheim),
	 gift med Trygve Richter (født 14.02.1877 i Stjørdal). Ved kommunetellingen 1925
	 for Trondheim bodde de i Gardemoens gate 1 på Lademoen, og Trygve var handelsreisende.
	● Sverre Peder Brostrup Marius Øyen (født 07.07.1881, døpt 21.08 i Ila kirke i
	 Trondheim, død 01.07.1950 i Trondheim), handelsbetjent i manufaktur i 1900. Gift med
	 Aagot Othilie Aas (født 05.09.1879 i Trondheim, død 15.11.1961 sst). Ved
	 kommunetellingen 1925 for Trondheim bodde de i Bryns vei 4 i Ila, og Sverre var
	 kjøpmann. De hadde i 1925 2 sønner og 3 døtre.
	Peder Brostrup Bjørn ble gift 3. gang 07.05.1899 i Ålesund med ”næstsøskendebørn”
	Gjertine Marie Johannesdatter Paulsen (født 07.05.1863 i Ålesund). Peder Brostrup
	Bjørns 2. ekteskap er ikke funnet. Ved FT 1900 bodde de i Dronningens Gade 64 i
	Trondheim, og Peder var handelsfullmektig i manufaktur. De hadde i 1900 en tjenestepike.
	Ved kommunetellingen 1925 for Trondheim har Marie blitt enke, og hun bodde på Ilevollen
	i Ila.

268 Hilda Oline Olsdatter Øyen  6.13chakepil
	Tilleggsopplysninger: Gift 25.09.1879 i Vår Frue kirke i Trondheim med Ditlev
	Andreas Jakobsen Sæther (født 06.08.1855 i Beitstad). Ved FT 1900 bodde de i
	Rønningssletten 2 i Trondheim, og Ditlev var kontorist ved dampskipsekspedisjonskontor.
	Ved kommunetellingen 1925 for Trondheim bodde de på samme sted, og Ditlev var nå
	pensjonist.
	Barn:
	● Olav Johannes Sæther (født 13.07.1880, døpt 05.09 i Bakke kirke)
	● Harald Ditlev Sæther (født 06.09.1881, døpt 16.10 i Bakke kirke), blikkenslager
	 i 1900. Gift med Emma Josefine (født 10.08.1881 i Trondheim). Ved kommunetellingen
	 1925 for Trondheim bodde de i Nedre Baklandet 87 på Bakklandet, og Harald Ditlev var
	 kjøpmann. De hadde i 1925 3 sønner og 2 døtre, og 4 andre personer bodde hos dem.
	● Nikoline Mathilde Sæther (født 21.12.1887, døpt i Ila kirke), gift med Gustav
	 Andersen (født 19.05.1876 på Hitra). Ved kommunetellingen 1925 for Trondheim bodde de
	 i Bergsli gate 9 i Ila, og Gustav var kjøpmann. I 1925 bodde 3 andre personer hos dem.
	● Hildur Sæther (født 07.11.1890 i Tiller), innlagt på hospital som pasient i 1900,
	 kassererske i 1925.
	● Borghild Sæther (født 07.10.1892 i Tiller), gift med Christoffer Furuseth
	 (født 02.04.1884 i Rissa). Ved kommunetellingen 1925 for Trondheim bodde de i
	 Rønningssletten 2 på Lademoen, og Christoffer var bankassistent. De hadde i 1925 en
	 sønn.

268 Honoratus Christian Olsen Øyen  6.13chakepil
	Tilleggsopplysninger: Gift 28.08.1880 i Trondheim domkirke med Gyda Regine
	Andersdatter Eriksen (født 01.01.1858, døpt 14.02 i Vår Frue kirke i Trondheim). Ved
	FT 1900 bodde de på Håbet i Strinda, og Christian var handelsmann. Ved kommunetellingen
	1925 for Trondheim bodde de i Kleists gt. 3 i Ila, og Christian var bokholder. De hadde
	i 1925 en husassistent.
	Barn:
	● Einar Øyen (født 04.10.1880, døpt 14.11 i Vår Frue kirke i Trondheim, død av
	 hjernebetennelse 26.07.1884 i Trondheim, begravet fra Vår Frue kirke)
	● Aagot Kristiane Øyen (født 15.06.1883, døpt 15.07 i Vår Frue kirke i Trondheim),
	 telegrafistinne i 1900.
	● Einar Øyen (født 12.10.1885, hjemmedøpt og død samme dag, begravet fra Vår Frue
	 kirke i Trondheim)
	● Thordis Øyen (født 07.03.1887, døpt 11.04 i Vår Frue kirke i Trondheim). Ved
	 kommunetellingen 1925 for Trondheim bodde Thordis i Bakkegt. 14B på Bakklandet, og
	 hun var sekretær.
	● Ingegerd Øyen (født 26.05.1889, døpt 30.06 i Vår Frue kirke i Trondheim),
	 musikklærerinne i 1925.
	● Bjarne Øyen (født 11.04.1891, døpt 10.05 i Vår Frue kirke i Trondheim, død
	 av krampe 25.05 s.å., begravet fra Vår Frue kirke i Trondheim)
	● Reidar Christian Øyen (født 19.05.1892, døpt 03.07 i Vår Frue kirke i Trondheim,
	 død 10.11.1946 i Bergen), gift 20.09.1924 med Aasta Margot Elstad (født 05.11.1894,
	 død 07.12.1977 i Bergen).
	● Sigrid Øyen (født 28.08.1894, døpt 14.10 i Vår Frue kirke i Trondheim),
	 kontordame i 1925.
	● Leif Honoratus Bjørn Øyen (født 06.11.1898, døpt 18.12 i Vår Frue kirke i
	 Trondheim), student i 1925.

271 Aagot Christensdatter  6.14
	Rettelse: "Aagot Christensdatter (født 1820 i Folldal" rettes til
	"Aagot Christensdatter Atndalen (født 14.02.1822 i Folldal".

275 Ole Olsen  6.14
	Rettelse: Gift i Talvik 30.08.1857
	
276 Ingeborg Anna Brynjulfsdatter Bukkplass  6.16
	Tilleggsopplysninger: I skifte etter moren Kirsti i 1828 var Ingeborg
	Anna ”ugift og hjemmeværende hos Faderen”

277 Håkon Brynjulfsen Bukkplass  6.16
	Tilleggsopplysninger: I skifte etter moren Kirsti i 1828 var Håkon
	”ugift og hjemmeværende paa Arvetomten”.

277 Ole Brynjulfsen Bukkplass  6.16
	Tilleggsopplysninger: I skifte etter moren Kirsti i 1828 var Ole
	”i Tjeneste hos John Olsen Foldosen heri Sognet”.

278 Blostrup Brynjulfsen Bukkplass  6.16
	Tilleggsopplysninger: I skifte etter moren Kirsti i 1828 var Blostrup
	”hjemmeværende hos Faderen”.

284 Simon Estensen  6.21hakepil
	Tilleggsopplysninger: Gift 20.08.1859 i Torsken med Oline Margrethe
	Andreasdatter (født 1832, omkom på sjøen 31.01.1865 sammen med nabokona
	Karen Margrethe, begravet ved Torsken kirke).
	Barn:
	● Andreas Edvard Rikard Simonsen (født 30.09.1859 i Torsken), ugift.
	● Ingvard Martin Simonsen (født 01.07.1863 i Torsken, død 1942) fikk skjøte
	 på fjerdeparten av Gryllefjord for 200 kroner i 1885, som ble overtatt av
	 Marelius Mikalsen i 1910. Ingvar Martin ble gift 25.09.1898 i Torsken med
	 Karoline Margrethe Johansdatter (født 1877). Ingvard Martin og Karoline
	 Margrethe hadde 6 sønner og 4 døtre.

288 Ola Jonsen Rasmusplass  6.23hakepil
	Rettelse: ") hører vi ikke mer om" rettes til ", død 03.06.1833 sst)".

290 Lotte Kirstina Berg Nilsdatter Moss  6.25
	Tilleggsopplysninger: (død 27.03.1845)

293 Kirsten Serine Taxt  6.27
	Tilleggsbarn: Hun fikk denne datteren med matros Eilert Pettersen fra Bergen:
	● Eline Pettersen (født 18.06.1843 i Arendal, død 01.01.1845 sst)
	Tilleggsopplysninger side 294: Ved FT 1865 bodde enken Kirsten Serine Olsen,
	født Taxt, med sine to sønner i et hus på Tyholmen i Arendal sammen med tre andre
	familier.

295 Eleonora Christine Andersen  6.29hakepil
	Tillegg og rettelse: (død 11.01.1849 sst). "trolig død som liten" kan strykes.

298 Jokum Jonsen Kjølhaug  6.30
	Rettelse i barnelisten angående Johanna Jokumsdatter Kjølhaug:
	"Kjølhaug" rettes til "Einunden".

301 Eli Eriksdotter Bergström  6.31b
	Tilleggsopplysninger: (født 24.08.1813 i Idre, Sverige)

301 Simen Hanssen  6.31bhakepil
	Tilleggsopplysninger: (født 12.11.1837 i Alvdal, død 27.12.1918 i Lövåsen, Idre).
	Han kom i 1840 fra Norge til Idrebyn der han ble fostersønn hos sine besteforeldre
	Erik Bergström (1781-1854) og Brita Pålsdotter (1782-1862). Simen ble gift 25.10.1863
	i Idre med Elin Persdotter (født 28.05.1836 i Idre, død 12.02.1922 i Lövåsen, Idre).
	Hennes far Per Pålsson var bonde i Lövåsen. Simen og Elin ble eiere etter hennes
	foreldre. Barn:
	● Kerstin (født 02.05.1864 i Idre, død 26.05.1874 sst)
	● Elin (født 07.05.1866 i Idre, død 03.09.1942 sst), som fikk en sønn med
	 Per Michelsson Huskläppen (har erkänd sig som fader). Elin forble ugift. Sønnen var:
	 ● Evald (født 13.09.1890 i Idre, død 03.04.1968 i Lövåsen, Idre), som flyttet
	  til Kristina församling i Falun 31.12.1915, der han var volontør i det militære.
	  Han kom tilbake til Idre og ble 25.01.1920 gift med Hilma Paulina Persdotter
	  (født 14.06.1900 i Idre, død 31.10.1995 i Lövåsen, Idre ). Hun var datter av
	  Per Persson i Storsätern. De to ble også boende i Storsätern som i församlingsbok
	  AIIa:2 1914-1922 omfatter 7 sider.
	● Per (født 22.08.1870 i Idre, død 15.04.1948 i Lövåsen, Idre), gift med lærerinne
	 Anna Sofia Vilhelmina Hackzell (født 27.01.1862 i Karesuando i Västerbottens län,
	 død 05.12.1929 i Lövåsen, Idre). De flyttet 21.07.1901 til Storsätern, der Per var
	 arrendator (leide jord).
	● Paul (født 26.03.1873 i Idre, død 12.06.1957 i Storsätern, Idre), hemmansägare
	 i Lövåsen etter faren, med søsteren Elin som husholderske, ugift.
	● Olaf (født 18.09.1875 i Idre, død 24.06.1876 sst)
	● Kerstin (født 19.12.1878 i Idre, død 11.01.1919 sst), skal 17.04.1902 ha flyttet fra
	 Lövåsen til Storsätern. Hun ble gift med Ernst Ruben Heed (født 24.10.1873 i Uvered i
	 Skaraborgs län, Västergötland, død 18.06.1950 i Idre). Ernst Ruben ble gift 2. gang
	 den 12.08.1930.
	Simen - og senere hans familie - er fulgt i husförhörslängder og församlingsböcker
	1840-1922. Her står Simen som Simon Hansson (född 01.11.1837 i Norrige). Fødselsdatoen
	stemmer ikke helt, men barnas navn tyder på at denne Simon er identisk med Simen Hanssen
	døpt i Alvdal. Elin må være oppkalt etter sin farmor (og mor), Per etter morfar og Paul
	etter morfars far som het Pål. Hvem den første Kerstin har navn etter, vet vi derimot
	ikke. Alle ovenfor med angitt dato for død, er gravlagt på Storsäterns begravningsplats.

301 Oline Hansdattter Jensplass  6.31bhakepil 
	Tilleggsopplysninger: (død 25.04.1941 sst)

301 Hans Rasmussen Hansælen  6.31b
	Tilleggsopplysninger: (født 04.09.1808 på Tynset, død 18.03.1867 sst).
	Den nåtidige formen av stedsnavnet er Hansæl.

301 Karl Olsen Brandvold  6.31b
	Tilleggsopplysninger: (født 09.09.1807 i Alvdal, død 19.08.1871 i Martell,
	Wisconsin, USA).

301 Johan Karlsen Brandvold  6.31b●
	Tilleggsopplysninger: (født 02.11.1840 i Alvdal, død i USA), også kalt John,
	ble gift den 23.09.1861 i Martell, Wisconsin, USA, med Christiana Knudson.

302 Jon Larssen Blostrupmoen  6.31b
	Tilleggsbarn: ● Siri Anna Jonsdatter Lund (født 30.01.1861 i Bardu,
			  død 14.02.1862 sst)

302 Elisabeth Jonsdatter Lund  6.31bhakepil
	Rettelse: ”(født 31.01.1861” rettes til ”(født 30.01.1861”.

305 Nils Anderssen Sparsjøvoll  6.33
	Tilleggsopplysninger: Anne Olsdatter Blankkjernmoen (død 10.11.1880 i Snåsa)
	Tilleggsbarn: ● Elen Nilsdatter (født 14.03.1831 på Kvikne, død etter 1900)
	        Gift 02.03.1854 i Snåsa med Peder Johnsen Omli (født 01.06.1819
	        i Snåsa, død 11.11.1893 sst). De var brukere på Omli øvre i Snåsa
	        fra 1860. Ved FT 1865 bodde de fortsatt på Omli i Snåsa, der Peder var
	        gårdbruker og selveier. Ved FT 1900 har Elen blitt enke, og hun var
	        kårkone hos sønnen Johan på Omli.
	        Barn:
	        ● Johan Nicolai Pedersen Omli (født 09.05.1854 i Snåsa, død
	         1918 sst). Johan var bruker på Omli fra 1884. Gift 1. gang
	         06.11.1884 i Snåsa med Gollaug Larsdatter Agle (født 16.10.1845
	         i Snåsa, død av nyresykdom 22.12.1890 sst), ingen barn. Johan
	         Nicolai ble gift 2. gang 16.11.1892 i Snåsa med Elen Bergitte
	         Benjaminsdatter Gravås (født 17.08.1871 i Skei, Sparbu, død
	         17.09.1951 i Snåsa). Ved FT 1900 bodde de på Omli i Snåsa, og
	         Johan var gårdbruker. Sønnen Gynter tok over Omli i 1939. Johan
	         Nicolai og Elen Bergitte hadde 4 sønner og 6 døtre.
	        ● Nils Pedersen Omli (født 23.01.1859 i Snåsa), gift 08.06.1883
	         i Snåsa med Ingeborg Anna Benjaminsdatter Gravås (født 18.03.1855
	         i Skei, Sparbu). Ved FT 1900 bodde de på Gravbrøt skolehus i Snåsa,
	         og Nils var skredder. Nils og Ingeborg Anna hadde 2 sønner og 2 døtre.
	        ● Theodor Pedersen Omli (født 12.12.1862 i Snåsa)
	        ● Anna Pedersdatter Omli (født 17.11.1866 i Snåsa)
	        ● Anna Christine Pedersdatter Omli (født 29.05.1872 i Snåsa)
	       ● Kirsti Nilsdatter (født 14.08.1833 på Kvikne, død 15.07.1834 sst)
	       ● Anders Nilssen (født 10.05.1835 på Kvikne, død av kreft 03.09.1898
	        i Snåsa) er registrert innflyttet i Snåsa med dåpsattest datert
	        02.05.1852 av sognepresten Müller i Kvikne. Gift 23.06.1856 i Snåsa
	        med Bereth Maria Olsdatter Kolhusmo (født 10.02.1833 i Snåsa,
	        død etter 1900). I 1858 fikk de feste på jord til rydding av plass,
	        dette måtte være Agleåsen i Snåsa, ettersom de ved FT 1865 bodde
	        på Agleaas i Snåsa, og Anders var husmann med jord. De tok siden over
	        Kolhusmo vestre under Agle i Snåsa, trolig etter at svigerfaren til
	        Anders døde i 1868. Bosted ved Anders’ død i 1898 var Østeraas. Ved
	        FT 1900 har Bereth Maria blitt enke, og hun bodde på Østeraasplads
	        i Snåsa, og hun forsørges av herredskassen.
	        Barn:
	        ● Ola Anderssen Agleaas (født 07.09.1856 i Snåsa), muligens
	         identisk med skogsarbeider og tømmermann Ole A Østeraas som ved
	         FT 1900 bodde på Rygvoldsæteren i Snåsa. Han er oppgitt som født
	         1856 i Snåsa og gift med Johanna (født 1856 i Grong).
	        ● Anna Andersdatter Agleaas (født 13.03.1859 i Snåsa), muligens
	         identisk med den Anna Nagelhus som ved FT 1900 bodde i Haralds
	         Gade 253 i Namsos. Hun er oppgitt som født 1859 i Snåsa og gift
	         med A. K. Nagelhus (født 1862 i Snåsa).
	        ● Gollaug Andersdatter Agleaas (født 16.11.1867 i Snåsa),
	         muligens identisk med den Gallaug Havig som ved FT 1900 bodde i en
	         gate utenfor regulering 196 i Namsos. Hun er oppgitt som født 1867
	         i Snåsa og gift med Bernhard Havig (født 1871 i Vemundvik).
	        ● Nils Anderssen Agleaas (født 09.03.1871 i Snåsa), muligens
	         identisk med skredder og innerste Nils Agle som ved FT 1900 bodde
	         på Haugen i Torsken. Han er oppgitt som født 1871 i Snåsa og gift
	         med Mathilde Andersen (født 1872 i Hadsel).

305 Anne Nilsdatter  6.33hakepil
	Tilleggsopplysninger: (død 13.10.1894 i Snåsa). Anne er registrert innflyttet i
	Snåsa med attest datert 18.04.1843 av sognepresten Steen i Kvikne. Gift 25.11.1857
	i Snåsa med Mikkel Ingebrigtsen Kolås (født 12.07.1826 i Snåsa, død 17.01.1879 sst).
	Mikkel var bruker på Kolåsen nordre i Snåsa fra 1854. Ved FT 1865 bodde de på Kolaas
	i Snåsa, og Mikkel var gårdbruker og selveier. Mikkel var også smed. De flyttet til
	Søyringen under Skartnes i 1875 eller straks før. Anne og Mikkel hadde ingen barn.

307 Lars Larssen Strålsjøhaug  6.34
	Tilleggsopplysninger, midten av siden: Barbro Jonsdatter Brandvoll (født 02.02.1810
	i Alvdal) og datteren Kari reiste begge til Sverige. Vi finner dem i husförhörslängd
	Tännäs AI:7 1856-1875 under Funnäsdalen (side 53 i del 1 og side 15 i del 2). Om Barbro
	sies bare at hun er født i 1810, men Kari er angitt med riktig fødselsdato fra Norge.
	Hun er registrert utflyttet fra Alvdal til Sverige den 09.06.1856 og skal ha kommet til
	Funnäsdalen i 1857. Barbro ble gift med bonden Per Hallstensen Ous (født 1804, død
	05.02.1864 i Tännäs). De hadde ingen barn sammen.

307 Kari Larsdatter Brandvoll  6.34hakepil
	Tilleggsopplysninger: Kari Larsdatter Brandvoll (født 26.08.1835 i Alvdal,
	død 25.04.1907 i Tännäs) er registrert utflyttet til Sverige den 09.06.1856. Vi finner
	både Kari og moren Barbro Jonsdatter Brandvoll i husförhörslängd Tännäs AI:7 1856-1875
	under Funnäsdalen (side 53 i del 1 og side 15 i del 2 under No 10 Funnäsdalen). Kari
	(Karin) skal ha kommet til Funnäsdalen i 1857. Hun hadde allerede datteren:
	● Brita (født 15.08.1856)
	Kari ble gift 05.04.1861 med bonden Anders Siljeström (født 18.08.1827 i Ljusnedal,
	død 06.04.1891 i Tännäs). Han kom til Funnäsdalen i 1860. I AI:10 1885-1894, side 15
	kalles gården No 10 Funnäsdalen (Berget). Kari og Anders hadde barna:
	● Anders Petter (født 13.07.1861 i Tännäs), gift 19.04.1891 med Anna Maria Estensdotter
	 (født 17.10.1866), datter av Esten Olsen Ous (født 1824 i Norge) og Johanna Larsdotter
	 (født 1838), brukere av No 3 Malmangen i Funnäsdalen, eid av Engzelius på Røros. Anders
	 Petter og Anna Maria hadde datteren Karolina (født 11.01.1891 i Tännäs). 
	● Lars Erik (født 01.08.1863 i Tännäs), bodde hos broren Anders Petter, hadde sønnen
	 Anton Siljeström (født 04.09.1891) med Kristina Jonsdotter Berge (født 16.10.1865
	 i Tännäs, død 08.02.1921 sst), Lars Erik til Amerika 24.06.1893. 
	● Ingeborg (født 29.06.1865 i Tännäs), sønn Anders (født 07.09.1884), gift 03.11.1889
	 med Olof Carlsson Vogenius (født 24.07.1854), hadde 5 barn sammen, født 1889-1897.
	● Jon (født 10.09.1867 i Tännäs), konfirmert 1882, från värnpligten frikallad 1888,
	 kanskje til Amerika?
	● Hans (født 14.09.1870 i Tännäs død 01.07.1900 sst), bruker i Berget, hadde en datter
	 og en sønn med Karin Halvardsdotter (født 17.10.1869 i N. Finnskoga i Värmlands län).
	 Datteren døde knapt 7 år gammel. Karin og sønnen Axel Johan Siljeström (født 13.05.1898)
	 reiste 06.02.1917 "hjem" til N. Finnskoga i Värmlands län. 
	● Sven (født 1872 i Tännäs, død 17.07.1886 sst)
	● Erik (født 16.11.1875 i Tännäs), volontør, jord- og skogsarbeider, til Amerika.

307 Ole Olsen Stortrøen	 6.34hakepil
	Tilleggsopplysninger: (død 26.12.1928 i Climax, Minnesota, USA), gift i USA med
	Marit Estenson (født 09.06.1862 i Pierce County, Wisconsin, USA, død 12.02.1940 i Climax,
	Minnesota, USA), som også tilhører Tax-slekten (→7.97●). Barn:
	● Inga Stortroen (født 1884, død 04.03.1971 i Climax, Minnesota, USA), gift med
	 Hans Evenson (født 01.12.1875 i Climax, Minnesota, USA, død 16.07.1945 i Climax,
	 Minnesota, USA). De hadde en sønn.
	● Ole Stortroen Jr. (født 22.01.1885, død 05.02.1978 i Climax, Minnesota, USA), gift med
	 Laura Olson (født 14.10.1893, død 11.11.1971 i Climax, Minnesota, USA). De hadde 2 sønner.
	● Sirina Stortroen, gift med Edgar Helmer Evenson (født 16.04.1874 i Climax, Minnesota,
	 USA). De hadde 3 sønner og 5 døtre.
	● Judith Stortroen, gift med Knute Erickson. De hadde 4 sønner.
	● Olaf Stortroen, gift med Dorothy Carlson. De hadde 3 sønner og 2 døtre.
	● William Stortroen født 1891, død 1968 i Saum, Minnesota, USA.
	● Thelma Stortroen, gift med Elmer Carlson. De hadde en sønn og 3 døtre.
	● Archie P. Stortroen født 30.05.1899, død 25.02.1990 i Sturgis, South Dakota, USA. Han
	 giftet seg med Mary Elizabeth McMullen, født 27.11.1901, død 30.11.1996 i Sturgis,
	 South Dakota, USA.
	● Laura Stortroen, gift med Oscar Hanson. De hadde 2 sønner.
	● Morris Orlando Stortroen (født 16.07.1902 i Minnesota, USA, død 22.01.1978 i Climax,
	 Minnesota, USA), gift med Georgia Koppang (født 08.04.1912 i Climax, Minnesota, USA,
	 død 31.10.2004 i Grand Forks, North Dakota, USA). De hadde 3 sønner og en datter.

308 Erik Olsen Stortrøen  6.34hakepil
	Tilleggsopplysninger: (død 04.01.1948 i Climax, Minnesota, USA), gift i USA med
	Marit Bangen (født 24.04.1861, død 26.03.1918 i Climax, Minnesota, USA). Barn:
	● Serine Stortroen (født 28.01.1884, død 22.06.1963), gift med Thomas Gilbertson
	 (født 30.06.1868, død 04.11.1957). De hadde 4 sønner og 3 døtre.
	● Ole Stortroen (født 28.06.1886, død 18.03.1945 i Climax, Minnesota, USA).
	● Johanna (Jennie) Stortroen (født 18.10.1888 i Minnesota, USA, død 13.04.1977 i
	 Climax, Minnesota, USA).
	● Simon Stortroen (født 05.05.1891 i Minnesota, USA, død 14.11.1894 i Climax,
	 Minnesota, USA).
	● Valborg Christine Stortroen (født 18.09.1893, død 19.01.1979 i Climax, Minnesota, USA),
	 gift med Helmer P. Lunos (født 31.03.1890 i Climax, Minnesota, USA, død 02.10.1964
	 i Climax, Minnesota, USA). De hadde en sønn.
	● Stella Stortroen (født 24.10.1896, død 18.10.1985 i New Town, North Dakota, USA), gift
	 med Alfred Evenson (født 25.11.1892, død 23.05.1972 i New Town, North Dakota, USA).
	 De hadde 8 døtre.
	● Mabel Evelyn Stortroen (født 11.04.1899, død 30.10.1987), gift med Carhelm Carl Lunos
	 (født 17.06.1898 i Minnesota, USA, død 17.01.1973 i Thief River Falls, Minnesota, USA).
	 De hadde 5 døtre.
	● Ernest Stortroen (født 16.03.1902, død 22.12.1989 i Crookston, Minnesota, USA), gift
	 med Cora Koppang. De hadde en sønn og 2 døtre.

308 Anders Olsen Stortrøen  6.34hakepil
	Tilleggsopplysninger: (død 09.03.1955 i Climax, Minnesota, USA), gift 1892 i Climax,
	Minnesota, USA, med Ingeborg Jevning (født 15.05.1872 i Climax, Minnesota, USA,
	død 06.05.1952 i Climax, Minnesota, USA). Barn:
	● Beret Stortroen, gift med Minard Larson. De hadde en sønn og 2 døtre.
	● Ole Stortroen, gift med Annie Amundson. De hadde 2 sønner og 2 døtre.
	● Mildred Stortroen, gift med William Voth. De hadde 2 sønner og 2 døtre.
	● Thelma Stortroen, gift med Leonard Beach. De hadde 3 sønner.
	● Alvin Stortroen, gift med Ukjent. De hadde en datter.
	● Osmund Stortroen, gift med Frona. De hadde 2 sønner og en datter.
	● Amy Stortroen

308 Ingeborg Jonsdatter Godtland  6.35
	Tilleggsopplysninger: (døpt 25.08.1805 på Tynset)

309 Lars Eriksen Gjelten  6.36
	Tilleggsbarn side 310: ● Berit Larsdatter Bukkplass (født 17.03.1867 i Alvdal,
	             død 01.05 s.å. sst)hakepil

312 Peder Pedersen Stubsjøen  6.37
	Rettelse: "født 24.05.1801" rettes til "døpt 24.05.1801".

312 Even Pedersen Stubsjøen  6.37hakepil
	Tilleggsopplysninger: (død etter 1920 i North Dakota, USA), gift med Bella (født
	mai 1855, død etter 1920 i North Dakota, USA)
	Barn:
	● Philip Edward Stubson (født 23.04.1882 i Wisconsin, USA, død etter 1930 i North
	 Dakota, USA), gift med Anna Peterson (født 31.12.1882, død mai 1970 i Fargo,
	 North Dakota, USA), 2 sønner og en datter.
	● Anna Stubson (født april 1884 i North Dakota, USA)
	● Ida Stubson (født 1890 i North Dakota, USA)
	● Olive Stubson (født mai 1892 i North Dakota, USA)
	● Laura Stubson (født 1895 i North Dakota, USA)
	● Ingram Stubson (født 05.10.1895 i North Dakota, USA, død etter 1926)
	● Edwin Stubson (født 05.06.1898 i North Dakota, USA, død januar 1983 i Walcott,
	 North Dakota, USA)

313 Ole Olsen Nystumoen  6.38
	Rettelser: "gift 10.06.1847 med Anne Tollefsdatter Brubakken" rettes til
	"gift 16.06.1847 med Anne Tollefsdatter Brukroken".

315 Nora Alvilde Hansdatter  6.39hakepil
	Tilleggsopplysninger: Hun ble konfirmert i Fredrikstad den 04.10.1868, og tross sin
	høyst mangelfulle skolegang fikk hun ros for meget god kunnskap og oppførsel.
	Hun fikk en sønn utenfor ekteskap med dagarbeider Anders Olsen fra Svindal, nemlig:
	● Hjalmar Diderik Andersen (født 25.04.1878 i Moss), som ved FT 1885 bodde hos sin
	 mor og stefar i Christiania og oppført med etternavnet Toresen. Ved FT 1910 var
	 han i fengsel i Møllergaten 19. Han var arbeider og vognmann av yrke.
	 Hans sedvanlige bostedsadresse var Markveien 3, og der står det at han var separert.
	Nora ble gift 18.12.1881 i Paulus kirke, Christiania, med dagarbeider Gustav Toresen,
	angivelig født 1850 i Asker. Hun oppga at hennes siste altergang var i Rygge. Hennes
	fetter Anton Emil Amundsen og hans far, begge fra Helgesens gate 54, var forlovere.
	Ved FT 1885 bodde familien i Hegdehaugsveien 15. De fikk ihvertfall disse barna:
	● Oskar Martinus Toresen (født 27.05.1882 i Asker), mens familien bodde på Undelstad.
	● Thora Gunhilda Toresen (født 20.06.1884 i Christiania, død 23.01.1966 i Oslo), døpt i
	 Trefoldighetskirken. Hun bodde hos sin familie i Kongens gate 27 ved konfirmasjonen i
	 april 1899. Gift i Gamle Aker den 30.08.1907 med badetjener Sigurd Lunde
	 (død 23.01.1909). Ved FT 1910 var hun gift med mekaniker Lars Bergan (født 30.10.1877,
	 død 20.09.1975 i Oslo), som også hadde vært gift før. De bodde da i Havegaten 3.
	● Ingvarda Natalie Toresen (født 05.11.1889 i Asker, død 23.02.1970 i Oslo), født mens
	 familien bodde på Engelandeie. Hun var enslig losjerende syerske i Nedre Voldgate 1
	 ved FT 1910. Under navnet Astrid Ingvarda Berntsen ble hun gravlagt sammen med sin
	 søster og hennes familie på Østre Gravlund i Oslo.
	Ved FT 1900 bodde Nora Alvilde og hennes familie i Kongens gate 27, med Ingvarda som
	eneste barn. I samme hus bodde også en Karl Ekelund, som trolig er identisk med
	enkemannen etter Noras mor, og hans nye familie. Nora Alvilde døde der den 08.10.1904
	av lungetuberkulose.

315 Edvard Hansen  6.39hakepil
	Tilleggsopplysninger: Han dro til sjøs i 1872. Den 12.08.1874 rømte han. Han meldte
	seg hjemkommet 17.10.1875, men måtte betale 2 spd i mulkt for tap av sitt patent.
	Han står som ugift matros og bodde hos sin mor og stefar på Marikova ved FT 1875.
	Han var våren og sommeren 1877 til sjøs sammen med sin bror Otto Marenius, men begge
	rømte i Glasgow den 12.07.1877.

315 Otto Marenius Hansen  6.39hakepil
	Tilleggsopplysninger: Han kan være identisk med tjenestegutt Otto Hansen på
	gården Roppestad Østre ved FT 1875 for Borge. Han dro til sjøs den 28.03.1876. Han
	påmønstret et skip i Drøbak den 08.02.1877 sammen med sin bror Edvard, men begge
	rømte i Glasgow den 12.07.1877.

315 Carl Severin Ekelund  6.39hakepil
	Tilleggsopplysninger: Død 05.05.1896 i Kristiania. Han var ugift bakersvend og
	bodde i Kirkegaten 25. Faren bodde fremdeles i Vestre Fredrikstad.

315 Lina Otilie Ekelund  6.39hakepil
	Tilleggsopplysning: Død 28.10.1886 i Fredrikstad.

318 Helene Johansdatter  6.41dhakepil
	Tilleggsopplysninger: Hun kan være identisk med Hellene Marthinsdatter, født 1860,
	ugift tjenestepike på gården Rostad søndre i Tune ved FT 1875.

318 Josefine Johansdatter  6.41dhakepil
	Tilleggsopplysninger: Hun giftet seg i Tune den 05.05.1889 med sjømann
	Karl Hartvig Olsen (født 23.07.1870 i Glemmen). Han står som dampskipsfører
	i FT 1910. De bodde mest på Lahelle i Glemmen og hadde følgende barn:
	● Kasper Ingvald Olsen (født 22.11.1887 i Tune)
	● Ole Henry Olsen (født 14.12.1889 i Tune)
	● Johan Marinius Olsen (født 15.02.1891 i Glemmen), matros i 1910.
	● Abraham Karnelius Olsen (født 13.02.1893 i Glemmen), jungmann i 1910.
	● Marta Josefine Olsen (født 09.08.1896 i Tune), tvilling, trolig identisk
	 med Martha Josefine Johannessen, død 27.09.1972 i Vestre Fredrikstad.
	● Hjalmar Konrad Olsen (født 09.08.1896 i Tune), tvilling, trolig død som liten.
	● Inger Marie Olsen (født 10.09.1898 i Glemmen)
	● Hjalmar Konrad Olsen (født 13.03.1900 i Glemmen)
	● Trygve Olaf Olsen (født 28.07.1901 i Glemmen, død 06.03.1982 i Gressvik), han brukte
	 etternavnet Fjellstad.
	● Signe Louise Olsen (født 15.12.1904 i Glemmen, død 14.01.1985 sst), gift 24.08.1929
	 med Olaf Trygve Adolfsen (født 08.12.1901 i Fredrikstad).
	● Anna Otilie Olsen (født 18.09.1906 i Glemmen)
	Josefine Johansdatter døde den 25.01.1921 i Glemmen.

318 Oline Johansdatter  6.41dhakepil
	Tilleggsopplysninger: Hun giftet seg i Tune den 11.03.1892 med
	Tomas Anton Teodorsen (født 05.06.1871 i Tune, død 29.04.1950 sst), bror av
	ektemannen til hennes søster Martine. Han var tomtearbeider, og i 1910 også
	hjelpebetjent i politiet. Tomas og Oline fikk barna:
	● Tormod Odin Tomassen (født 13.09.1893 i Glemmen), stenhugger i 1910.
	● Johan Arthur Tomassen (født 24.01.1895 i Tune), stenhugger i 1910.
	● Marta Tomasdatter (født 24.07.1896 i Tune), trolig identisk med
	 Martha Nilsen, død 10.08.1971 i Vestre Fredrikstad.
	● Ingerid Tomasdatter (født 11.07.1898 i Tune)
	● Henry Tomassen (født 27.09.1900 i Tune), trolig død som liten.
	● Klara Tomasdatter (født 26.07.1902 i Tune)
	● Henry Tomassen (født 18.02.1905 i Tune, død 07.07.1984 sst), tvilling med Marie.
	● Marie Tomasdatter (født 18.02.1905 i Tune), tvilling med Henry.
	● Tora Tomasdatter (født 21.08.1906 i Tune)
	Oline Johansdatter døde den 15.07.1960 i Tune.	

318 Martine Martinsen  6.41dhakepil
	Rettelse om ektemannen: "født 04.12.1848" rettes til "født 04.12.1878".
	Tilleggsopplysninger: Hennes og søsteren Olines ektemenn var brødre.
	Martine og hennes familie bodde i Greåker før de emigrerte den 24.05.1901
	fra Kristiania til Seattle, USA, med skipet "Angelo".

322 Mons Jenssen Skogås  6.46
	Tilleggsbarn:
	● Jens Monssen Skogås (født 11.10.1855 i Ålen)hakepil
	● Marie Monsdatter Skogås (født 26.09.1858 i Ålen)hakepil
	● Hans Monssen Skogås (født 17.04.1861 i Ålen)hakepil
	● Maren Monsdatter Skogås (født 05.01.1864 i Ålen)hakepil

327 Halsten Iversen Narjord  6.50
	Tilleggsopplysninger: I 1875 kjøpte Halsten hus nr. 169 på Røros av Henning Borchgrevink.
	Hans kone Marit døde den 15.05.1916, mens Halsten døde den 01.02.1926, begge på Røros.

330 Marie Møller  6.53
	Rettelse: Identifikasjonen av henne i boken er trolig feil, selv om
	FT 1875 har 1819 som hennes fødselsår. Kirkebøkene angir en alder ved
	vielsen som tilsvarer 1817. Det står en trolig feilplassert dato til høyre
	i ministerialboken, som synes å være 02.01.1818. Den kan gjelde dåpen, men
	kanskje heller vaksinasjonen, siden det stemmer bedre med ektemannens dato.
	Tilleggsopplysninger: Marie ble født på Lofthus ved Lillesand, ifølge
	vielsesnotisen i ministerialboken. Fødselen er ikke funnet. Marie bodde
	ved den danske FT 1901 sammen med sin datter og de tre barnebarna i Cort
	Adelers gade 10 i København. I rubrikken hennes står 15.10.1817 som
	fødselsdato. Dette gir en alder på bare 11 uker ved vaksinasjonen, som
	er nokså lav, men ikke utenkelig.

341 Peder Teobald Tax  7.1a
	Tilleggsopplysninger: Det gjengitte maleriet er blitt tilbudt for salg av
	firmaet Manfred Schotten Antiques, Burford, Oxfordshire, for 3600 engelske pund.
	Tilleggsopplysninger: Peder Teobald var en velrenommert dyremaler da han
	kom til England. Talentet hans ble straks verdsatt, og bildene hans ble vist
	ved the Academy. Blant fremtredende kunder var prinsen av Wales (den senere
	kong Edward VII), som blant kunstskattene på Marlborough House også hadde et
	fint bilde av ham som viste en utvalgt stridshest. Han hadde også den tyske
	keiser Friedrich (død 1888, etter bare tre måneder ved makten) som kunde
	mens han var kronprins av Preussen. Noen år før sin død ble Peder Teobald
	angrepet av en alvorlig sykdom, som han mente skyldtes de usanitære forholdene
	i huset hans. Han kastet seg seg inn i langvarige rettslige søksmål som
	ruinerte ham helt, og som gjorde hans etterlatte avhengig av andres veldedighet.
	(Kilde: The Church Weekly, http://www.newspapers.com/newspage/35618204/ )
	Tilleggsopplysninger: Peder Teobald Tax reiste i desember 1882 et
	krav på 300 pund for skade på sin eiendom i forbindelse med bygging av en
	kloakkledning nær West-street, Reigate.
	(Kilde: Surrey Mirror, 23.12.1882)

341 Flora Mary B. Tax  7.1a●
	Tilleggsopplysninger: Hun ble gift med Frederick Moore og står i
	1911 Census oppført som Flora Marie Bergita Moore.
	Tilleggsopplysninger: Hennes mann var født i Chelsea så tidlig som ca. 1835,
	og var i 1911 journalist innen hagestell. Hun er trolig identisk med Flora M. B.
	Moore som ble registrert som død i Hastings i 4. kvartal 1951, 77 år gammel.
	
342 Frederick Theobald Tax  7.1a●
	Tilleggsopplysninger: Hans dødsfall ble meldt i 1. kvartal 1942 i Southampton.
	Oppgitt levealder var 66 år. (freebmd.rootsweb.com)
	Tilleggsopplysninger: Han var ugift forsikringsagent ved 1911 Census, og som
	sine søsken James Bertram, Jeannie Gertrude og Marguerite Lilian bodde han
	til leie hos en dame i 5 Sussex Place S W, Kensington.

342 James Bertram Tax  7.1a●
	Tilleggsopplysninger: Han døde i 1963 i London.
	Tilleggsopplysninger: Han var ugift forsikringsagent ved 1911 Census, og
	bodde til leie sammen med tre søsken i 5 Sussex Place S W, Kensington.

342 Jeannie Gertrude Tax  7.1a●
	Tilleggsopplysninger: Hun er gjenfunnet i England and Wales Census 1911,
	boende i Kensington, London. Brødrene hennes og søsteren Marguerite Lilian bodde
	i det samme området.
	Tilleggsopplysninger: Hun døde i 1953 i Sussex.
	Tilleggsopplysninger: Hun bodde til leie sammen med de tre ovennevnte
	søsknene i 5 Sussex Place S W, Kensington, ved 1911 Census.

342 Adeline Louisa Tax  7.1a●
	Tilleggsopplysninger: Det er overveiende sannsynlig at mannen hun giftet seg
	med i 1909 var Abraham Levine, født rundt 1885 i Mile End, Middlesex. Paret
	oppholdt seg i Hastings ved England and Wales Census 1911.
	Tilleggsopplysninger: Hennes mann Abraham Levine var tobakksselger i 1911.
	De hadde ingen barn da. En person ved navn Adeline Louisa Levin (uten "e"!), født
	06.09.1879, ble registrert som død i Wandsworth, London, i 4. kvartal 1969.

342 Marguerite Lilian Florence Tax  7.1a●
	Tilleggsopplysninger: Hun døde i 1963 i Fulham, London, og bar da fremdeles
	sitt pikenavn.
	Tilleggsopplysninger: Hun bodde ved 1911 Census sammen med tre søsken
	til leie i 5 Sussex Place S W, Kensington. Hun arbeidet som maskinskriver.

342 Tomisaburo Nagai  7.1aTilleggsopplysninger: Dødsfallet til en mann med dette navnet ble meldt i
	1. kvartal 1944 i Shoreditch, London. Oppgitt levealder var 70 år. Han kan være
	identisk med ektemannen til Hilda Violet Tax. (freebmd.rootsweb.com)

342 Fredrik Brostrup Emil Tax  7.1a
	Tilleggsopplysninger: Han flyttet til København i år 1905, ifølge
	den danske folketellingen av 1906. Den 03.10.1905 flyttet han fra
	Nørre Søgade 37, 1. etg., til Østergade 46, 4. etg., hos cand. phil.
	Lauritzen. Senere bodde han i Fanøgade 3, og meldte flytting 16.06.1906
	fra Helgolandsgade til Amager Torv 31, hos Olsen. Frameldt 01.11.1906,
	men bodde 13.11 i Pilestræde 46, 2. etg., hos Jørgensen. Tilbake til
	Fanøgade 3, 1. etg., den 01.11.1907, frameldt 01.05.1908 og flyttet da til
	Nørre Søgade 13, 2. etg.
	Intet er notert senere. (Kilde: Politiets registerblade)
	Flyttingen til huset i Værløse må ha skjedd i perioden 1911 - 1916.
	Ingen andre husstandsmedlemmer er notert i den danske folketellingen av 1916.
	Den danske folketellingen av 1921 viser at han var midlertidig pasient
	ved sinnsykehospitalet Pavillon i Nykøbing, Sjælland. I navnet hans har
	"Brostrup" feilaktig blitt til "Bredstrup". Som hans faste bosted står
	det "Hareskov", som henviser til hans bosted i Værløse Overdrev ved
	folketellingen av 1916.
	Ved folketellingen av 05.11.1925 var han vanlig pasient på hospitalet.
	og oppført som dansk statsborger. Han døde der den 19.04.1926, og ble
	begravet på sinnsykehospitalets kirkegård. Han hadde levd som rentenist.

343 Mathias Riddervold Tax  7.1a
	Tilleggsopplysninger: Han giftet seg i Østre Aker kirke den 03.09.1898.

343 Hans Christian Adolph Tax  7.1a
	Tilleggsopplysninger: Han fortsatte farens praksis på Kongsberg etter hans
	død i 1863 til 1864, da en annen overtok. (Kolbjørn Skaare: "Norges Mynthistorie")
	Tilleggsopplysninger: Hans Christian og Maren Kirstine Corneliussen
	fikk en sønn mens hun var gift med skipstømmermann Theodor Edvard Bang, nemlig:
	● Hans Marcus Theobald Tax (født 12.12.1869 i København), døpt 04.02.1870
	 i København domkirke (Vor Frue). Farens yrke var "gravør".
	Hans Christian tilsto forbindelsen med Maren Kirstine i ektemannens fravær, og
	skipstømmermann Bang fikk skilsmisse. Hun brukte likevel av og til hans
	etternavn. Hans Christian og Maren Kirstine fikk enda en sønn utenfor ekteskap:
	● Carl Johan Elias Riedevold Tax (født 15.04.1872 i Garnisons sogn), døpt
	 24.07.1872 i Holmen kirke. Han er ikke gjenfunnet senere. Farens yrke
	 ble oppgitt å være "gravør og vertshusholder".
	Hans Christian og Maren Kirstine flyttet fra England til Belgia sommeren
	1879. Han kom fra Cardiff, og hun kom fra Hull fire dager dager før ham.
	De kom samtidig til Antwerpen den 24.06. De hadde med seg den eldste sønnen,
	som da ble kalt Hans Marius Theobald Tax.
	Etter ankomsten til Antwerpen knep Hans Christian Tax sin kone i utroskap
	og fikk henne fengslet. De bodde senere adskilt, slik de også hadde gjort
	før. Han oppga en månedslønn på 150 franc, mens Maren Kirstine tjente
	2 - 3 franc per dag på vask av klær. Hun og sønnen flyttet til et losji hos
	Hans Petrus Pedersen.
	I februar 1880 sjekket myndighetene Hans Christian på nytt. Han hadde i
	mellomtiden hatt et opphold ved Millwall-dokkene i London. Han var nå dagarbeider
	med ukjent inntekt. Han hadde et opphold ved Ste Elisabeth Hospital fra 10.02
	til 02.04. Etter det var det ukjent hvor han bodde. Myndighetene ønsket å få
	hans identitet bekreftet.
	Hans Christian var tilbake i London ved den engelske folketellingen av 1881.
	Han kalte seg da ugift. Maren Kirstine var trolig fremdeles i Belgia. Sønnens
	videre livsløp er ukjent.
	(Familysearch, Europe, Antwerp Police Immigration og
	www.arkivalieronline.dk, Familieretlige sager i København)
	Tilleggsopplysninger: Caroline Amalie Halvorsen (født 24.03.1842 i
	Christiania, død 16.05.1936 i Oslo) var moren til hans sønn Hans Christian, som
	mest trolig var oppkalt etter hennes far, som var valthornist. Hun bodde ikke
	hos sin far ved FT 1865, slik søstrene hennes gjorde, og kan derfor muligens være
	identisk med en gledespike i Hausmannsgate 6 ved FT 1865. Hun giftet seg i 1874
	med den forhenværende stykkjunkeren Chr. S. Moltzau, og de fikk en sønn sammen,
	født på Fødelsestiftelsen. De må ha levd en fattigslig og turbulent tilværelse.
	Caroline dro til Amerika med sin lille sønn i 1880, men de må ha returnert året
	etter. I 1882 dro ektemannen, men kom tilbake mange år senere. Sønnen Cæsar ble
	stadig	utplassert av fattigvesenet på ulike steder. Ved FT 1900 finner vi
	ekteparet Moltzau på Enerhaugen. Mannen døde i 1903, og Caroline Amalie flyttet
	flere år senere til Oslo Hospital, der hun levde resten av sitt lange liv.
	Hun fikk pensjon som stykkjunkerenke.
	(Kilde på Digitalarkivet som identifiserer henne: Fattigvesenet (Kristiania),
	Kontoret for utsatte, Manntallsprotokoll 2, 1879 - 1887, under nr. 160)
	
343 Hans Christian Taxt  7.1a●
	Tilleggsopplysninger: Som voksen kalte han seg Hans Kristian Hansen. Han
	giftet seg i Uranienborg kirke i Christiania den 10.02.1889 med Marie Jakobsen
	(født 10.02.1850 i Skjold). FT 1900 viser 1 datter og 3 sønner. Datteren og to av
	sønnene bodde hos foreldrene ved FT 1910. Hans Kristian var bryggeriarbeider og
	ølkjører. Familien bodde på Fagerborg i 1900 og i Gamle Aker i 1910. Det er til
	nå ikke funnet noen komplett agnatisk linje bakover fra den nålevende delen av
	etterslekten.
	Tilleggsopplysning: Han døde den 10.10.1961 i Oslo.

344 Carl Tax  7.1b
	Tilleggsopplysninger: Han emigrerte til New York via Kristiansand den 13.04.1888.
	Tilleggsopplysninger: Han var tilbake i Søndeled ved FT 1891, som ble foretatt den
	01.01.1891. Han kalles der Karl Vogt.

346 Dyre Diriks  7.2●
	Rettelse og tillegg: Dyre Diriks vokste opp hos sine foreldre blant kjente kunstnere
	på Montparnasse i Paris. Han virket senere som lege og sjelesørger i dette miljøet. Han
	malte også selv, særlig mye i tiden etter avsluttet legepraksis. Han døde i Antibes i
	Sør-Frankrike sommeren 1976.

347 Nicoline Sophie Kriegsmann  7.3●
	Tilleggsopplysninger fra boken "Vore Eidsvollsmænds Efterkommere" av Bergwitz (1914):
	Hun ble kalt Lilly, og ble enke etter forretningsmannen Häcker i Riga. Ingen barn.

347 Anne Lucinde Kriegsmann  7.3●
	Tilleggsopplysninger fra boken "Vore Eidsvollsmænds Efterkommere" av Bergwitz (1914):
	Hun ble kalt Lucy, og var gift med professor Glasenap. En datter.

347 Emilie Gabrielle Kriegsmann  7.3●
	Tilleggsopplysninger fra boken "Vore Eidsvollsmænds Efterkommere" av Bergwitz (1914):
	Gift med bryggerieier Kummel i Riga. Ingen barn.

347 Nathalie Margaretha Kriegsmann  7.3●
	Tilleggsopplysninger fra boken "Vore Eidsvollsmænds Efterkommere" av Bergwitz (1914):
	Kalt Maggy, og ble enke etter forretningsmannen Braunsrade i Belgia. Tre sønner.

347 August Friedrich Kriegsmann  7.3●
	Tilleggsopplysninger fra boken "Vore Eidsvollsmænds Efterkommere" av Bergwitz (1914):
	Bankfunksjonær i Berlin. Oppgitt som ugift.

347 Cathinka Sophia Diriks  7.3
	Rettelse: Hun ble født 16.03.1841, men døpt så sent som 22.05.1842.

347 Johan Mathias Rye  7.3●
	Tilleggsopplysninger: Han tok artium ved Kristiania Katedralskole i 1885 og ble
	uteksaminert maskiningeniør fra Kristiania Tekniske Skole i 1889. Arbeidet ved Gjøvik
	Cellulose og senere ved ulike vannverk. Gift 15.06.1901 i Kristiania med Caroline
	Emilie Widerberg (født 31.01.1870). Ingen barn nevnt.
	("Studentene fra 1885". Kristiania 1910.)

347 Johan Fredrik Schou Heyerdahl  7.3Tilleggsopplysninger: Han hadde også juridisk embetseksamen og sakførerbevilling,
	og ble sekretær i Revisjonsdepartementet.

347 Olaf Rye  7.3●
	Tilleggsopplysninger: Han var ved FT 1910 ugift, og ingeniør ved et mekanisk
	verksted i Tinn prestegjeld. Han bodde i et område som tilhørte Rjukan salpeterverk.

348 Niels Aars Nicolaysen  7.4
	Tilleggsopplysninger: Død 22.08.1896 i Åsgårdstrand, begravet i Kristiania.

348 Carl Nicolaysen  7.4●
	Rettelse: "født 02.01.1860" rettes til "født 02.07.1860".
	Tilleggsopplysninger: Han ble dr. philos. og skrev flere lærebøker i kjemi.
	Tilleggsopplysninger: Før sin død levde dr. philos. Carl Nicolaysen skilt
	fra sin kone på Sarbuvollen i Høvik i Østre Bærum. Han ble funnet død i et
	rom på Qvales Hotel på Dokka den 14.10.1907 sammen med en bevisstløs kvinne fra
	Tonsåsen sanatorium som døde noen dager senere. Carl hadde vært i kontakt med
	hotellbetjeningen gjennom den lukkede døren tidligere på dagen. Han og hun hadde
	møttes på Eina stasjon dagen før. Begge var forgiftet med blåsyre som Carl hadde
	hatt med seg. Ifølge Gravferdsetaten i Oslo ble Carl gravlagt så sent som
	06.05.1911 på Vår Frelsers gravlund ved siden av sin mor og sin søster.
	(Kilder: Ulike lokalaviser tilgjengelige i det digitale arkivet til NBO.)

348 Dagmar Engelhart  7.4●
	Tilleggsopplysninger: Hun var en meget ettertraktet skjønnhet i Kristiania,
	og ble kalt "Klenodiet". Fridtjof Nansen hadde en romanse med henne både i 1888 og
	1897. Den siste kunne ha kostet ham ekteskapet. Dagmar var svigerinne av Oda Lasson,
	som senere skilte seg og ble gift med maleren Christian Krohg. Dagmar hadde studert
	sang og musikk i Tyskland. Hun var frigjort, var ofte å se i byens hovedgate, og var
	blant de grenseoverskridende kvinnene på den tiden. Det var ikke bare utseendet som
	virket tiltrekkende på Nansen.
	(Fra boken "Fridtjof Nansen og hans kvinner" av Karin Berg (2004))
	Dagmar arbeidet som journalist og oversetter. Hun døde den 16.12.1942 i Roma.

348 Christian Nicolaysen  7.4●
	Tilleggsopplysninger: Han døde som 17-årig sjømann på Bergen sykehus den
	02.04.1879 og ble begravet i Christiania.

348 Thomas Carlsen  7.5a●
	Tilleggsopplysninger: Arbeider, bodde sammen med sin bror Hans i Vibes gate 14
	i Oslo. Han døde den 02.10.1954 i Oslo.

348 Hans Carlsen  7.5a●
	Rettelse: "født 21.09.1889" rettes til "født 21.10.1889".
	Tilleggsopplysninger: Arbeider ved Nora fabrikker, bodde sammen med sin bror Thomas
	i Vibes gate 14. Hans døde den 03.06.1973 i Oslo. Gravlagt ved siden av sin bror.
	Tilleggsopplysninger: Hans ble gift med Wilhelmine Josefine Kristiansen
	(født 05.09.1894 i Østre Aker, død 08.05.1984 i Oslo).
	Tilleggsopplysninger: Ekteskapet ble inngått 08.04.1922 i Grorud, Østre Aker.
	Hans bodde med sin kone i Vibes gate 14 ved den	kommunale folketellingen
	av 1923. De hadde da en sønn sammen som senere tok etternavnet Klamo, og hun
	hadde også hos seg en sønn fra et tidligere forhold.

349 Nicolai Christian Grove Prebensen  7.5b
	Rettelse: Han ble ble født den 13.04.1850.

349 Ingeborg Cathrine Christiansdatter  7.6
	Tilleggsopplysning: Død 17.03.1919 i Mjøndalen, Nedre Eiker.

349 Christiane Karoline Magdalene Formo  7.6●
	Rettelse: "født 06.03.1859" rettes til "født 10.11.1858"

349 Christian Adolph Formo  7.6●
	Tilleggsopplysninger: (født 07.05.1864 i Modum)

350 Peter Andreas Bjerk  7.7
	Tilleggsopplysninger: Han ble dømt til to måneders tukthus den 02.07.1839
	og seks måneders straffarbeid den 20.02.1847 (stadfestet 08.03.1847), begge
	ganger for tyveri. Peter, hans kone og datteren Emilie bodde i "Stabelgaarden"
	i Østre Aker ved FT 1875. Naboadressene tyder på at huset lå i Verksgaten
	på Rodeløkka. Peter døde den 12.11.1884 i Christiania. Han oppholdt seg da på
	Ringstads pleiestue på Sandakerjordet.

350 Amalie Josefine Kristine Bjerk  7.7●
	Tilleggsopplysninger: FT 1875 for Østre Aker viser at hun da ikke bodde sammen
	med sin familie i "Stabelgaarden". Hun døde den 03.08.1921 i Tønsberg. Hennes mann
	Amandus Karlsson døde den 24.12.1915 samme sted. Etternavnet var da "Karlsen".
	Ifølge FT 1910 var han født 09.05.1863 i Rokstad, Bohuslän.
  
351 Jens Amundsen Lyngved  7.9
	Rettelse i barnelisten: Hagbarth, som ble døpt den 17.08.1873 i Gamle Aker
	menighet, strykes fra barnelisten og registrene siden Jens ikke var hans far.
	Ny versjon av personavsnittet, inkludert rettelsen ovenfor:
	Jens Amundsen Lyngved (født 02.05.1837 i Lom, død 29.05.1867 i Christiania) var vervet
	som nr. 25 i det 3. kompani av det norske jegerkorpset fra 08.10.1858 til 07.10.1863.
	Han ble beskrevet som 171 cm høy, lyshåret, blåøyet og spedlemmet. Han giftet seg i
	Christiania med Anne Birgithe Knudsdatter (født 1838 i Christiania) den 23.10.1863.
	De tok navnet Lund og bodde i 1865 i Pipervikens bakkegate. Jens var snekkerarbeider.
	Han døde på Rikshospitalet av komplikasjoner etter et stygt lårbensbrudd, og ble begravet
	i Trefoldighet menighet. Hans enke bodde i Arbeidergaten 1 som fattigunderstøttet
	brødselger i 1875. I 1885 var hun laboratoriumarbeiderske og bodde i Pilestredet 8.
	Jens og Anne Birgithe fikk følgende barn:
	● Anne Catharine Emilie Lund (født 28.02.1864 i Christiania, død 25.03.1958 sst),
	 hun ble kalt Anna Fjeldhaug ved sin død.
	● Jensine Pauline Lund (født 08.10.1866 i Christiania, begravet 20.05.1946 sst)
	 var ugift teaterkontrollør i år 1900.
	Enken Anne Birgithe bodde sammen med døtre og tre barnebarn i Nordal Bruns gate 3 ved
	FT 1900.

351 Ole Amundsen Lyngved  7.9
	Tilleggsopplysninger: Ved FT 1910 bodde han hos sin sønn Jens i Myrgaten i Narvik.

353 Jens Petersen Tronhuus  7.10
	Rettelse: "født 23.01.1846" rettes til "født 23.02.1846".

354 Anne Tronhuus  7.10
	Tilleggsopplysninger: Hun ble gift i Gamle Aker kirke den 09.08.1884 med Ole Knudsen
	(født 05.07.1854 på Rønningen i Tylldalen). Han var regningsbud ved Rikshospitalet.
	Ved FT 1885 bodde de i Bjerregaardsgate 3, og Annes søster Pauline Tronhuus bodde
	da hos dem. De reiste senere til Amerika. De hadde døtrene:
	● Ingeborg Caroline Knudsen (født 31.08.1885 i Christiania)
	● Pauline Marie Knudsen (født 20.05.1887 i Christiania, død 27.08.1887 sst)

354 Jacob Tronhuus  7.10
	Tilleggsopplysninger: Han døde den 19.02.1927 i Seattle, King, Washington.

354 Mary Kristine Henriette Hansen  7.10●
	Tilleggsopplysninger: Gift med blikkenslagermester Carl Ludvig Svensson
	(født 27.03.1877 i Malmø). Familien bodde i Flekkefjord ved FT 1910, og Marys
	søster Hanna var tjenestepike.

354 Petra Katinka Emilie Hansen  7.10●
	Tilleggsopplysninger: Gift med sjømann og fyrbøter Johan Andreas Nørve (født 11.09.1879
	i Ålesund). Familien bodde i Ålesund ved FT 1910. Petra arbeidet som sypike.

354 Hanna Emilie Petrine Hansen  7.10●
	Tilleggsopplysninger: Ved FT 1910 var hun ugift tjenestepike hos sin søster Mary og
	hennes familie i Flekkefjord.

354 Hans Kristian Hansen  7.10●
	Tilleggsopplysninger: Han var skoleelev og bodde hos sine foreldre i Ålesund ved FT 1910.
	Hans yngre søsken bodde også der.

354 Ola Tronhuus  7.10
	Tilleggsbarn:
	● Jens Fredrik Munch Tronhuus (født 22.11.1906 i Kristiania), ifølge FT 1910.
	● Ole Bornemann Munch Tronhuus (født 18.10.1908 i Kristiania), ifølge FT 1910.

355 Petter Thomas Andreas Munch Tronhuus  7.10●
	Tilleggsopplysninger: (født 19.07.1903 i Ski, død 18.04.1971 i Skedsmo)

355 Pauline Tronhuus  7.10
	Tilleggsopplysninger: Hun døde den 23.10.1931 i Tacoma, Washington. Hennes mann
	Ole Olsen Braaten døde den 28.10.1931 sst.

355 Elmer Martin Broton  7.10●
	Tilleggsopplysninger: Han døde den 20.03.1928 i Port Townsend, Jefferson, Washington.
	Hans kones fornavn var Hilda.

356 Johan Knudsen Nygaard  7.12
	Rettelse: Han ble født i Sel.
	Tilleggsopplysninger: Han overrakte på 1920-tallet en pakke til administrasjonen
	i Sel kommune med beskjed om at den ikke skulle åpnes før i 2012. Det knyttet seg
	en landsomfattende interesse til hva den inneholdt. Det viste seg å være mest
	dokumenter og småting relatert til Kringen-støtten, reist 1912.

356 Kari Knudsdatter Nygaard  7.12
	Rettelse: Hun ble født i Sel.

356 Hans Knudsen Nygaard  7.12
	Rettelse: "født 16.02.1852" rettes til "født 16.02.1851".

357 Einar Thordsen Smesmo  7.13
	Tilleggsopplysninger: Einar ble gift med Marit Stone (født 29.06.1855 i Vågå,
	død 09.09.1942 i Lake Hanska, Minnesota), datter av Knut Iversen Stene ("Stone"),
	som hadde flyttet til Amerika med sin familie omtrent samtidig med Einar, hans
	foreldre og søsken.
	Tilleggsbarn:
	● Minnie Smesmo (født ca. 1886)
	● Carl Smesmo (født 02.05.1888, død 08.06.1910 i Lake Hanska, Minnesota)

357 Gidsken Hansdatter  7.14
	Tilleggsbarn:
	● Ragnhild Knudsdatter (født 23.07.1885, døpt i Vågå)
	Bostedet ser ut til å ha vært Rugsveestuen.

358 Martin Rasmussen Syversplass  7.15●
	Tilleggsopplysninger: (død 03.04.1963 sst), hadde en datter med Oline
	Olsdatter Trøeng (født 15.02.1876 i Folldal, død 18.01.1944 i Alvdal).

358 Ola Rasmussen Syversplass  7.15●
	Tilleggsopplysninger: (død 10.03.1941 sst)

359 Ingeborg Pedersdatter Grågård  7.16●
	Tilleggsopplysning: (død 26.01.1952 sst)

359 Berit Avlesdatter Bjørn  7.16Tilleggsopplysning: (død 10.01.1949 sst)

360 Ragnhild Jakobsdatter Orrleitet  7.16●
	Tilleggsopplysning: (død 19.11.1942 sst)

360 Jakob Jakobsen Orrleitet  7.16●
	Tilleggsopplysning: (død 28.11.1950 sst)

360 Sine Marie Jakobsdatter Orrleitet  7.16●
	Tilleggsopplysning: (død 1960 i Tylldalen)

360 Brynhild Jakobsdatter Orrleitet  7.16●
	Tilleggsopplysning: (død 19.03.1952 sst)

360 Goletta Jakobsdatter Orrleitet  7.16●
	Tilleggsopplysning: (død 08.07.1962 sst)

360 Anne Maria Simensdatter Grågård  7.16
	Rettelse: Hennes 2. fornavn "Maria" rettes til "Marie".
	Tilleggsopplysning: (død 15.01.1929 sst)

360 Peder Larssen Baugslien  7.16●
	Tilleggsopplysning: (død 14.08.1942 sst)

361 Gurin Toresen Løkken  7.16Tilleggsopplysninger: (død 16.10.1956 sst)
	Anne Marie og Gurin hadde 4 sønner og 3 døtre. Sønnen Lars G. Løkken overtok
	Alvdal Bruk i 1930. Gurin ble gift 2. gang med Mari Simensdatter Steien (født
	29.04.1887 i Alvdal, død 20.01.1970 sst). De hadde en sønn.

361 Lars Larssen Baugslien  7.16●
	Tilleggsopplysning: (død 15.10.1967 sst)

361 Kari Mortensdatter Sandvoll  7.16Tilleggsopplysning: (død 15.07.1968 sst)

361 Brynhild Larsdatter Baugslien  7.16●
	Tilleggsopplysning: (død 02.03.1970 sst)

361 Laurits Morten Larssen Baugslien  7.16●
	Rettelse: Hans 2. fornavn "Morten" rettes til "Martin".

361 Jon Arnesen Nytrøen  7.17●
	Tilleggsopplysninger: (død 09.11.1915 sst, han falt ned fra taubanen
	på fjellet, hvor han ble liggende flere timer uten hjelp). I 1906 ble gruvedriften
	i Folldal gjenopptatt. Ettersom det ikke var noen jernbaneforbindelse i Folldal som
	kunne frakte malmen, ble det bygd en taubane på strekningen Folldal-Alvdal. Den 34 km
	lange taubanen var Nord-Europas lengste, og var i drift 1906-1970.
	Tilleggsopplysninger: Jon hadde en sønn med Anne Johansdatter Brennryen
	(født 02.03.1858 i Folldal, død 09.01.1936 sst).
	Tilleggsopplysning: Marit Olsdatter Gjermundsløkken (død 06.02.1950 sst)

361 Jakob Olsen Måna  7.17Tilleggsopplysning: (død 28.04.1937 sst)

362 Anton Arnesen Nytrøen  7.17●
	Tilleggsopplysning: (død 13.12.1961 sst)

362 Ola Jonsen Sandtrøen  7.17●
	Tilleggsopplysning: (død 03.10.1940 sst)

362 Brostrup Jonsen Sandtrøen  7.17●
	Tilleggsopplysning: (død 03.01.1933 sst)

362 Marit Rasmusdatter Stenslien  7.17●
	Tilleggsopplysninger: (død 07.02.1956 sst)
	Anders Anderssen Trønnes (død 07.12.1938 i Alvdal)
 
363 Ole Jonsen Frankplass  7.17Tilleggsopplysninger: (død 01.07.1958 sst)
	Johanna Jørgensdatter Amundsplass (død 02.01.1954 sst)

366 Ole Petter Blostrupsen Dullum  7.21
	Ny versjon av personavsnittet:
	Ole Petter Blostrupsen Dullum (født 30.04.1845 i Åsen, døpt Johan Petter,
	død 30.10.1923 i Egge) ble gift 08.04.1875 i Mære, Sparbu med Anne Alberta Hansdatter
	Nøst (født 29.12.1849 i Sakshaug, Inderøy, konfirmert 17.09.1865 i Mære, Sparbu,
	død 26.09.1931 i Egge). Ole tok etternavnet Dullum etter at han i noen år hadde vært
	dreng i Dullum i Åsen. I 1865 var han dagarbeider i Dullum. Ved FT 1875 var han
	møllermester og dagleier på By søndre i Ekne. Han bodde foreløpig der, men uten kona.
	Hun bodde kanskje fortsatt hos sine foreldre på Nøst i Mære? Ole Petter kalles i
	1878 husmann på Byval og 1880-1892 møller på By. Bostedet kalles vekslende By, Byval,
	Søndre By og Sørby. I 1886 fikk Ole skjøte fra Jakob Frich, eier av By søndre,
	på Brubakken under By søndre. Skjøtet omfattet også to møllebruk med dam og
	møllerettigheter i Bya-elva. I 1900 ble Brubakken solgt på auksjon, og ved FT 1900
	har familien flyttet til en stue som ble kalt Nordsve. Ved tellingen var Ole Petter
	midlertidig fraværende. Han var på Bye bruk i Egge. I tellingen for Egge finner vi
	på husmannsplassen Byabakken møllermesterenken Marta Helge (født 1833 i Stod),
	en tjenestejente og Ole Petter Dullum. Han arbeider ved møllen og bor der midlertidig.
	Hans sedvanlige bosted er Ekne. Ole har altså fått jobb på en ny mølle. Familiens
	faste bosted til litt inn på 1900-tallet var hele tiden på grunn under By søndre,
	dvs. i 1900 er det av barna bare Aslaug, Gudrun, Peder, Johannes og Anna som bor
	hjemme. Eli finner vi på sykehuset i Levanger. I 1910 har Ole Petter overtatt Byabakken
	etter enken Marta Helge og bor der med kona og barna Einar og Anna.
	Ole og Anna hadde 11 barn, som alle unntatt den eldste ble født i Ekne. 
	● Pauline Olsdatter Dullum (født 29.06.1876 i Mære), ved konfirmasjonen 20.09.1891
	 hjemme på Brobakken, ikke gjenfunnet senere. 
	● Karoline Olsdatter (født 04.05.1878 i Ekne, død 29.11.1960 i Trondheim),
	 gift med malersvenn Johannes Pettersen (født 23.12.1873 i Trondheim, 11.03.1954 sst),
	 bodde ved FT 1900 i Nedre Møllenberg gate i Trondheim, i 1925 i Øvre Møllenberg gate
	 nr. 53 med 4 sønner og 5 døtre født 1900-1922.
	● Arne Olsen Dullum (født 05.02.1880 i Ekne), ved FT 1900 dagarbeider på Stubban nedre,
	 Strinda, ikke gjenfunnet senere.
	● Bergitte Olsdatter (født 21.07.1881 i Ekne, død 24.07.1964 i Egge), gift 19.04.1900
	 i Ekne med Magnus Iversen Dyrstad (født 19.09.1875 i Egge, Steinkjer, død 10.01.1965
	 sst), ved FT 1900 i egen husholdning på Dulumsve, Åsen. Magnus var da på jernbaneanlegg,
	 antagelig på strekningen Hell-Levanger. Ved FT 1910 var Magnus i amtets veivesen, og
	 familien bodde i Stenkjærbakken i Egge, med 3 barn. De fikk 7 barn født 1901-1916.
	● Aslaug Olsdatter Dullum (født 04.01.1883 i Ekne), hjemme ved FT 1900, hadde en sønn
	 med Ivar Johnsen Ruste (født 1868) fra Trondheim.
	● Gudrun Olsdatter Dullum (født 01.07.1884 i Ekne), hjemme i 1900, ikke gjenfunnet.
	● Eli Olsdatter Dullum (født 05.12.1885 i Ekne) reiste 01.06.1904 fra Trondheim med
	 "Salmo", og målet var Portland, Oregon. Hun var da sypike. Billetten var betalt
	 i Amerika.
	● Einar Olsen Dullum (født 07.06.1887 i Ekne, gravlagt 04.08.1981 i Tiller, Trondheim),
	 tilføyd ved dåpsnotisen: attest 16/12-26 (flyttet til Trondheim?), ved FT 1900
	 "gjætergut" på Kjølen søndre i Ekne, kalles Einar O. Kjølen, konfirmert 21.09.1902,
	 bosted Kjølen. Ved FT 1910 bodde han hjemme som ugift sliperiarbeider. Han flyttet til
	 Trondheim.
	● Peder Olsen Dullum (født 30.01.1890 i Ekne, død 27.05.1965 i Åsen), gift 1. gang
	 med Helene Karlsdatter Okkenhaug (født 22.12.1887 på Byåsen i Strinda).
	 Hennes foreldre var husmannsfolk på Kystad på Byåsen, Karl Hågensen Okkenhaug og
	 Jørgine Jonsdatter. I 1910 bodde Peder og Helene i Helgeshagen under By bruk i Egge.
	 Da hadde en sønn. Peder ble gift 2. gang med Astrid Berntsen (født 09.11.1909
	 i Trondheim, død 24.07.1986 i Åsen). Han var appreturmester ved ullvarefabrikken
	 i Nydalen i Hopla i Åsen. Peder og Astrid hadde en datter.
	● Johannes Olsen Dullum (født 30.01.1890 i Ekne, død 14.05.1976 i Egge), konfirmert
	 24.09.1905, bodde da på Vestrum. Ved FT 1910 bodde han på Skjerve i Skogn som ugift
	 tjener. Gift med Ane Isaksdatter (født 28.07.1897 i Egge, død 07.02.1964 sst).
	 På samme gravminne finner vi Else Brandtzæg (født 18.08.1928, død 23.11.1999).
	● Anna Olsdatter Dullum (født 24.05.1892 i Ekne), ved FT 1910 hjemmeboende arbeider
	 ved ullvarefabrikk, ikke gjenfunnet.

367 Signe Aka Pearl Ottarsen  7.21●
	Rettelse: Hennes navn var Signe Ottarsen, gjerne kalt "Pearl". 

368 Kristian Blostrupsen Reitan  7.21
	Ny versjon av personavsnittet:
	Kristian Blostrupsen Reitan (født 24.05.1861 i Åsen, død 09.07.1934 i Skogn) ble
	gift 08.06.1892 i Åsen med Anna Fredrikke Hansdatter Lilleenget, Munkeby i Frol
	(født 18.04.1874 i Frol, død 07.09.1953 i Skogn). De flyttet fra Åsen til Skogn og bodde
	som husmannsfolk i Brennesgrenda. Ved FT 1900 var Kristian "jordbrugende tømmermand".
	Familien er ført under en plass under Brenne, kalt "Indlægget". Kristian kjøpte plassen
	i 1908 og ga den navnet Reitan. Ved dåpen til datteren Agnes kalles han "gårdbruker
	Kristian Reitan". Kristian og Anna hadde barna:
	● Hilda Berntine Kristiansdatter Reitan (født 30.07.1892 i Åsen), gift med Olaf Heimdal
	 ved Jørås.
	● Johannes Kristiansen Reitan (født 29.11.1895 i Skogn (Alstadhaug)), gift med
	 Jørgine Petersdatter Tømmerås (født 02.08.1897 i Åsen), kjøpte Hojemsaunet i 1919.
	 De fikk 3 sønner og 5 døtre, født 1918-1933. 
	● Konrad Kristiansen Reitan (født 21.02.1900 i Skogn, død 25.03.1974 sst), gift
	 med Oline Sofie Akselsdatter Sand (født 22.11.1913 i Ekne, død i 2000 i Skogn), kjøpte
	 Reitan i 1940. De fikk døtrene Anne Margrethe (født 17.09.1942) (eier i 2011) og
	 Kristin (født 02.07.1946, død 16.03.1981).
	● Arne Kornelius Kristiansen Reitan (født 16.02.1904 i Skogn, død 30.10.1973 i Skatval),
	 gift 08.01.1943 med Guruanna Lambrigtsdatter Brenne (født 10.10.1906 i Skogn, død
	 10.07.1984 i Skatval), kjøpte Myr østre i Skatval i 1959. De fikk en datter og to sønner.
	● Agnes Kristiansdatter Reitan (født 25.12.1908 i Skogn), gift med Elling Tiller,
	 arbeider ved Røstad skole.
	● Gudrun Oline Kristiansdatter Reitan (født 07.11.1914 i Skogn), gift med Arthur Solberg,
	 Øvre Eiker.

374 Hansine Marie Bersvendsdatter  7.25●
	Tillegg og rettelser: Hennes ektemann het Peder Jørgen Sigvardsen Sager, angivelig
	født i Kristiansund i 1882. De ble gift i Nesset den 03.01.1916. De bodde da begge i
	i Kristiansund, han som kontorist og hun som butikkdame. De fikk i alle fall to barn.

375 Olise Davidsdatter Hasseløy  7.25Rettelse: "født 29.01.1894" rettes til "født 29.01.1873".

383 Paul Andreassen  7.28●
	Tilleggsopplysninger: Han druknet den 01.04.1906 mellom Halten og Tarva.
	Han hadde da etternavnet Sanden. Ca. 8 måneder senere ble det født en sønn. Moren
	var Emma Lovise Jacobsdatter Sand (født 01.01.1887 på Halten (Nord-Frøya),
	død 23.01.1980 i Jøssund i Bjugn). Paul bodde nok på samme sted som Emma Lovise da
	han druknet. De hadde nok kommet til å gifte seg.

385 Reidar Magnus Pettersen Aavik  7.29●
	Rettelse: "gift 02.07.1897" rettes til "gift 03.07.1895".

385 Gunder Pettersen Aavik  7.29●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Gunder Pettersen Aavik (født 30.10.1862 i Åsen) reiste 20.09.1882 med "Tasso" fra
	Trondheim, med reisemål Wilson, Wisconsin og med billett betalt i Amerika. Han skulle
	til eldste bror Reidar Magnus, som nok hadde ordnet billetten. Gunder ble omkring 1896
	gift med Christine Johnson (født desember 1875 i Norge). Hun hadde kommet til
	USA omkring 1891. De bosatte seg i byen Tower i Breitung Township, St. Louis County,
	Minnesota, og nevnes der ved folketellingene 1900-1920, i 1920 med adresse North 3rd
	Street. Gunder arbeidet på jernbanen ved tellingene 1900-1930, bl. a. som oppsynsmann
	(supervisor). Han var hjemme i Åsen sommeren 1906, og på tilbaketuren hadde han følge
	av brorsønnen Petter Antonsen Lien fra Skatval. Returreise er registrert i Trondheim
	i august 1906, med merknad om at han reiste via Kristiania. Ved ankomst på Ellis Island
	fortelles det at han skulle hjem til Tower, men hadde billett til Duluth. Gunders bror
	Erik var også i Norge, og reiste til USA tre uker etter Gunder. Gunder og Christine
	flyttet på 1920-tallet til Virginia i St. Louis, og hadde i 1930 adresse 503 12th
	Street South, et hus de selv eide. Gunder og Christine hadde 3 barn.
	Før Gunder dro til Amerika hadde han en datter med Dina Olsdatter Alstad
	(født 30.07.1856).

385 Anton Kristian Pettersen Aavik  7.29●
	Tilleggsopplysninger:
	Familien flyttet i 1902 fra Åvikaunet til Lien øvre i Vassbygda i Skatval.
	Rettelse: Det var 5 sønner og 4 døtre.

386 Petrine Nilsdatter Aavik  7.29●
	Rettelse: Det var 7 sønner og 5 døtre.

386 Sivert Nilsen Aavik  7.29●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Sivert Nilsen Aavik (født 12.03.1870 i Åsen, død 09.05.1946 sst) ble gift i 1901 med
	Anna Marie Magnusdatter Storsve (født 18.03.1871 i Åsen, død 31.08.1942 sst).
	De ble neste brukere i Storsvéet østre, fra 1910. Sivert og Anna Marie hadde datteren
	Nelly som døde bare 20 år gammel. De opprettet "Nelly Aaviks legat" for videregående
	utdannelse, til minne om henne.

386 Lina Nilsdatter Aavik  7.29●
	Rettelse: Det var 2 sønner (som døde tidlig) og 4 døtre (som vokste opp).

386 Erik Nilsen Aavik  7.29●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Erik Nilsen Aavik (født 28.11.1878 i Åsen, død 26.02.1917 i Minnesota) reiste
	01.04.1900 fra Trondheim med "Salmo" til Hull, videre med "Belgenland" fra Liverpool
	til Philadelphia, og ankom der 20.04. Billetten var betalt i Amerika. Målet var Eriks
	farbror Nikolai Eriksen fra Åvikstykket (247-4) i Minneapolis, Minnesota. Erik dro
	snart videre til byen Tower i St. Louis County, Minnesota. Han oppholdt seg der da
	han i 1904 sendte brev til skifteretten i forbindelse med arv etter faren. To år
	senere var han hjemme i Norge, og dro tilbake til Amerika i september 1906. Han
	reiste da fra Kristiania sammen med søskenbarnet Rasmus Aavik (Åvikstykket, 247-4).
	Erik skulle da til halvbroren Gunder Peterson i Tower. Ved registrering i Trondheim
	oppgis Erik å være murer. Erik kalte seg i Amerika Erick Ovick. I 1910 gjenfinnes
	han som "diamond setter" i småbyen Aurora i St. Louis County, Minnesota. Erik ble
	gift med Sadie Petencia (Potencia?) Carlsson (født 1887-1888 i Wisconsin,
	død 1933) av svenskfødte foreldre. Erik og Sadie slo seg ned i byen Virgininia i
	St. Louis County, der de fikk to sønner. Erik døde allerede i 1917. Enken Sadie
	og sønnene bodde i 1920 i 1014 6th Avenue i Virginia. Sammen med dem bodde hennes
	mor Emma Carlsson og broren Frank. De bodde på samme sted i 1930, og også da bodde
	hennes mor der. Erik og Sadie hadde 2 barn.

386 Tolvtine Nilsdatter Aavik  7.29●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Tolvtine Nilsdatter Aavik (født 10.01.1881 i Åsen, død 12.11.1995 i Trondheim)
	ble gift 18.02.1900 med Aage G. Risan (født 08.01.1876 i Trondheim, døpt i
	Vår Frue kirke, død 26.04.1958 i Trondheim). Ved FT 1925 for Trondheim bodde de i
	Ankersgate på Bakklandet med 3 sønner og 6 døtre. Aage var da kvartermester og
	revisjonssjef.

387 Oline Olausdatter  7.30a●
	Tilleggsopplysninger: Mannens fulle navn var Anton Kasper Steffensen
	Dahlen (født 05.09.1865 på Frosta). De hadde 4 sønner og 3 døtre sammen.

393 Albert Evensen  7.36●
	Rettelse: Fødselsdatoen "22.07.1877" rettes til "22.02.1877".

393 Klara Elisabeth Evensen  7.36●
	Rettelse: "født 1883" rettes til "født 04.09.1882".

395 Marit Hansdatter Odden  7.38●
	Rettelse: "Johan Christian Bjørnstrup" rettes til
	"Johan Christian Johansen Bjørnstrup".

397 Mary Martinsdatter Christianson  7.40Tilleggsopplysning: Hun var født i Alvdal.

398 Laurits Olsen Lie  7.40●
	Tilleggsopplysninger: (død 1958 på Røros).
	Gift 1. gang 28.09.1902 i Tylldalen med Marit Olsdatter Hokstad (født 25.01.1881
	i Tylldalen, død av lungebetennelse 02.11.1905 på Tynset). Laurits og Marit hadde
	en sønn og en datter.
	Laurits og Elen Marie hadde 2 sønner og en datter.

398 Berger Olsen Lie  7.40●
	Rettelse: Fornavnet hans rettes fra "Berger" til "Birger".

399 Rossing  7.40
	Rettelser: Etternavnet "Rossing" rettes til "Rosing". Gjelder 7 personer og noen
	steder ellers i teksten.

399 Anne Marie Blostrupsdatter Rosing  7.40●
	Tilleggsopplysning: (død 09.09.1958 i Alvdal)
	Tilleggsopplysning: Simen Svendsen Klokkerhaug (død 15.07.1936 sst)

399 Berit Blostrupsdatter Rosing  7.40●
	Tilleggsopplysning: (død 31.01.1944 i Alvdal)

401 Laura Oline Larsdatter Lien  7.40●
	Rettelse: "gift 21.07.1921" rettes til "22.07.1921".

412 Johan Karolus Larssen Emaus  7.47●
	Rettelse: "gift 26.09.1900" rettes til "26.08.1900".

414 Karen Oliva Johansdatter Bredal Barbo  7.47
	Rettelse: "gift 09.02.1886" rettes til "gift 29.08.1886".

416 Severin Olsen  7.48
	Tilleggsopplysning: gift 14.12.1894 i Talvik

418 Else Margrete Jonsdatter Fåsetbru  7.50●
	Tilleggsopplysninger: Var tjenestepike da hun 09.05.1878 reiste fra
	Trondheim havn med dampskipet ”Tasso” til Minneapolis, Minnesota, USA.

418 Peder Jonsen Follosen  7.50●
	Tilleggsopplysninger: (død 14.06.1972 sst)
	Sigrid Simensdatter Øren (død 18.01.1967 sst)

419 Iver Brynjulfsen Strømsås  7.51a●
	Tilleggsopplysninger: (død 23.09.1962 i Alvdal)
	Ragnhild Estensdatter Steihaug (død 04.01.1962 sst)

420 Goro Eriksdatter Nilsbakken  7.51bTilleggsopplysning: (død 20.11.1975 på Tynset)

420 Ingeborg Olsdatter Leteng  7.51b●
	Tilleggsopplysning: (død 23.03.1971 sst)

420 Kristoffer Anderssen Smedhaug  7.51bTilleggsopplysning: (død 16.05.1972 sst)

421 Marit Andersdatter Lien  7.52●
	Tilleggsopplysning: (død 25.05.1946 sst)

421 Gudlaug Andersdatter Lien  7.52●
	Tilleggsopplysning: (død 30.03.1948 sst)

421 Hanna Andersdatter Lien  7.52●
	Tilleggsopplysninger: (død 10.07.1951 sst)
	Karl Anderssen Hågensbakken (død 27.04.1940 sst)

421 Berit Andersdatter Lien  7.52●
	Tilleggsopplysning: (død 08.10.1962 på Tynset)

421 Martin Brynjulvsen Oddtrøen  7.52●
	Tilleggsopplysninger: (død 26.09.1947 sst)
	Gina Elise Erlandsdatter Kveberg (død 04.12.1964 sst)

422 Goletta Ellendsdatter Skolestuen  7.52●
	Tilleggsopplysninger: (død 27.06.1957 sst)
	Eilert Karlsen Valstad (født 18.01.1872 i Skatval, død 19.09.1958 i Alvdal)

422 Ola Ellendsen Skolestuen  7.52●
	Tilleggsopplysninger: (død 25.01.1941 sst)
	Ingeborg Toresdatter Måna (død 30.10.1960 sst)
	Ola og Ingeborg hadde 3 døtre.

423 Ingeborg Halvorsdatter Tronshaug  7.52●
	Tilleggsopplysning: (død 26.12.1958 sst)

423 Ole Halvorsen Tronshaug  7.52●
	Tilleggsopplysninger: (død 20.07.1962 sst)
	Marit Olsdatter Langodden (død 04.12.1947 sst)

424 Johanna Blostrupsdatter Lien  7.52
	Tilleggsopplysninger: (død 24.09.1942 sst)
	Lars Toresen Jordamoen (død 26.03.1943 sst)

424 Gudlaug Johansdatter Måntrøen  7.52●
	Tilleggsopplysninger: (død 16.04.1976 sst)
	Anders Anderssen Lilleholmen (død 14.11.1948 sst)

424 Brostrup Johansen Måntrøen  7.52●
	Tilleggsopplysninger: (død 08.03.1972 sst)
	Gudlaug Persdatter Eriksbakken (død 22.08.1982 sst)

424 Karl Jonsen Tharaldsteen  7.52Tilleggsopplysninger: (død 24.10.1971 sst)
	Olga Kristine Olsdatter Kveberg (død 19.04.1990 sst)

424 Oline Johansdatter Måntrøen  7.52●
	Tilleggsopplysninger: (død 13.03.1938 sst)
	Karl Martin Kristoffersen Frankmoen (død 11.12.1971 sst)

425 Simen Haldosen Holen  7.53
	Tilleggsopplysninger: (død 22.11.1939 i Alvdal)
	Sigrid Larsdatter Lilleeng (død 24.06.1936 sst)

425 Haldo Simensen Lilleeng  7.53●
	Tilleggsopplysninger: (død 31.07.1962 sst)
	Goletta Maria Hågensdatter Ligård (død 28.12.1964 sst)

425 Ingeborg Simensdatter Lilleeng  7.53●
	Tilleggsopplysninger: (død 07.08.1971 sst)

427 Ola Pedersen Sølna  7.55
	Tilleggsopplysninger: Registrert innflyttet til Kvernes som verksarbeider,
	med attest av 28.07.1841. Registrert utflyttet til Alvdal igjen den 05.01.1842.

428 Hans Olsen Sølna  7.55●
	Tilleggsopplysning: (død 29.01.1932 sst)

428 Kirstine Jonsdatter Kulbotten  7.57
	Tilleggsopplysning: Gift 20.04.1860.

431 Ingrid Torbergsdatter Eriksbakken  7.59●
	Tilleggsopplysning: (død 04.09.1937 sst)

434 Johan Rudolf Jensen  7.60b●
	Rettelse: Hans 1. fornavn rettes fra "Johan" til "John".

434 Johan Erik Jensen  7.60b
	Rettelse: Han ble gift 02.11.1883.

437 Hågen Hågensen Ligård  7.63●
	Tilleggsopplysninger: (død 15.06.1969 sst)
	Goro Johnsdatter Kjølhaug (død 29.07.1945 sst)

437 Jon Pedersen Trønnes  7.63Tilleggsopplysninger: (født 26.08.1879 i Stor-Elvdal, død 22.08.1957 i Alvdal)
	Marit Kristoffersdatter Frankmoen (født 15.07.1877 i Alvdal, død 20.10.1965 sst)

438 Ole Mortensen Andershaug  7.65a
	Rettelse: "Andershaug" rettes til "Enget".

439 Anne Sofie Olsdatter Langen  7.65aTilleggsopplysning: (født 24.08.1878 på Røros)

440 Ola Mortensen Mortensplass  7.65b
	Tilleggsopplysning: (død 17.10.1929 sst)

440 Marie Martine Olsdatter Mortensplass  7.65b●
	Tilleggsopplysninger: Hun hadde en datter med Edvard Olsen, og en sønn med
	Peder Larssen Holen (født 26.02.1871 i Alvdal, død 15.09.1945 sst).

440 Morten Olsen Mortensplass  7.65b●
	Tilleggsopplysninger: Morten og Inger Oline hadde 6 sønner og en datter.

440 Sigrid Olsdatter Mortensplass  7.65b●
	Tilleggsopplysninger: (død 02.08.1964 sst)
	Blostrup Johansen Lien (død 12.07.1972 sst)

441 Oline Marie Mortensdatter Litrøen  7.65b●
	Tilleggsopplysninger: (død 29.01.1953 sst)
	Anders Avlesen Bjørn (død 29.05.1947 sst)

441 Anna Mortensdatter Litrøen  7.65b●
	Tilleggsopplysninger: (død 19.07.1967 sst)
	Ola Olsen Lien (død 05.12.1947 sst)

441 Marie Mortensdatter Litrøen  7.65b●
	Tilleggsopplysninger: (død 14.11.1966 sst)
	Hans Johansen Lien (død 07.11.1936 sst)

443 Anna Boletta (Hanna Bolette) Blostrupsdatter  7.67a
	Rettelser: Datteren Ane Olsdatter står - feilaktig - omtalt i teksten
	til sin eldre søster Johanna Karoline, istedenfor som barn av Anna Boletta.
	Fødselsdatoen er også feil, og hun står ikke i registrene.
	Hun skulle i stedet vært oppført slik i Anna Bolettas barneliste:
	● Ane Olsdatter (født 24.12.1838 i Skei, død av lungebetennelse 19.01.1847 sst)
	Tilleggsopplysninger: Anna døde 28.03.1897 i Skei og hennes mann Ole i 1886 sst.
	Tilleggsbarn:
	● Ane Olsdatter (født 24.12.1838 i Skei, død av halsbetennelse 19.01.1847 sst)

444 Isak Olsen  7.67a●
	Tilleggsopplysninger: Han ble gift 2. gang 13.01.1887 i Skei, og 3. gang
	11.11.1898 i Forr.

444 Andreas Olsen  7.67a●
	Tilleggsopplysninger: Andreas Olsen Raade døde 14.01.1927 i Sulitjelma, og hans
	kone Marie 25.02.1930 sst. Andreas og Marie flyttet til Bodin ved Bodø, hvor Andreas
	var smed ved Bodin landbruksskole. Barn nummer fire, en jente ble født her i 1899.

444 Guttorm Blostrupsen  7.67b
	Tilleggsopplysninger: Guttorm ble gift 22.10.1841 i Skei med Elen Pedersdatter,
	som døde 14.10.1874 i Kvam i Stod. Guttorm ble gift 2. gang 24.02.1878 i Kvam med
	Malena Pedersdatter Grøtansplass (født 29.06.1813 i Kvam, død 07.02.1892 sst). Guttorm
	levde da Malena døde, men han er ikke funnet blant døde før 1903 – og heller ikke i FT 1900.

444 Peter Cornelius Guttormsen  7.67b●
	Tilleggsopplysninger: Han døde 20.03.1929. På gravminnet står det Peter G. Mo. Peters
	kone Johanna døde 25.03.1929. Peter og Johanna hadde 4 sønner og 3 døtre, født 1876-1892.

446 Lars Jonsen Rasmusplass  7.68
	Tilleggsbarn side 447: ● Dødfødt datter 14.07.1868 i Alvdal.
	
447 Jon Nilssen Amundsplass  7.69
	Tilleggsbarn:
	● Nils Jonsen Amundsplass (født 24.06.1860 i Alvdal, død samme dag sst)
	● Nils Jonsen Amundsplass (født 16.05.1861 i Alvdal, død 08.09.1863 sst)

447 Gunda Jonsdatter Amundsplass  7.69●
	Tilleggsopplysninger: (død 18.09.1959 sst)
	Bernt Pedersen Evensplass (død av tæring 20.01.1901 sst)

448 Gjøran Syverine Pedersdatter Måntrøen  7.70●
	Tilleggsopplysninger: (død 23.01.1930 sst)
	Peder Estensen Langodden (død 08.11.1945 sst)

450 Sina Kristine Eriksdatter Sveen  7.70●
	Rettelse: "gift 20.06.1903" rettes til "gift 27.06.1903".

450 Jøran Olsdatter Tangmoen  7.70●
	Rettelse: "gift 03.01.1898" rettes til "gift 03.01.1899".

451 Kjerstine Olsdatter Ulvplass  7.70
	Rettelse: Ektemannen var ikke Godager fra Hamar.
	Tillegg: Kjerstine Olsdatter Ulvplass (født 14.06.1841 i Alvdal, død i
	barselseng 11.12.1880 i Trondheim, gravlagt 18.12 i Trondheim domkirke) ble gift
	med Ole Gundersen (født 1842). Barn:
	● Udøpt sønn (født 28.11.1880 i Trondheim, død 10 timer gammel sst,
	 gravlagt 04.12 i Trondheim domkirke)

455 Petrine Joakime Jensdatter  7.72●
	 Rettelse: Hun ble gift i Kvæfjord begge gangene.

455 Arnoldus Schytte Schjelderup  7.72Rettelse: (død 06.03.1900 i Tysfjord)

456 Søren Brønlund Gabrielsen  7.72●
	Rettelse: "født 08.08.1877" rettes til "født 08.08.1874".

457 Sofie Josefine Aronsdatter  7.72●
	Tilleggsopplysninger: (død 27.07.1972 i Veldre). Gift 1906.
	Hans Ødegård (født 13.07.1879, død 13.02.1970 i Veldre)

457 Jakob Mathias Aronsen  7.72●
	Rettelse: "gift 19.04.1907" rettes til "gift 17.04.1907".

457 Leonard Severin Ludvigsen  7.72Rettelse: "Straumsbotn i Trondenes" rettes til "Straumsbotn i Kvæfjord".

464 Anne Helene Olsdatter Litrøen  7.78
	Rettede fødselsdatoer og fødesteder i barnelisten:
	● Inger Marie Olsdatter Tømmerøyen (født 30.03.1866 i Alvdal)
	● Håkon Olsen Tømmerøyen (født 26.06.1867 i Alvdal)
	● Oline Olsdatter Tømmerøyen (født 03.11.1868 i Alvdal)

465 Sigurd Aleksander Taxt  7.79○
	Rettelse: "Flrida" rettes til "Florida".
	Tilleggsopplysninger: Han emigrerte fra Arendal den 17.04.1925,
	og ble da oppført som ugift sjømann.

465 Harald Nils Kristian Taxt	7.79○
	Tilleggsopplysning: Han døde den 19.07.1981. (Kilde: Aftenpostens arkiv)

465 Harriet Pedersen  7.79Tilleggsopplysninger: Hun var født i Barbu den 14.01.1883. Hennes far
	Karl Emil Pedersen var "ishavsfarer".

466 Caroline Marie Hals  7.80●
	Tilleggsopplysninger: Hun var ved FT 1885 tjenestepike i Tvedestrand hos
	skipsreder Albert Alberthsen og frue.

466 Magnus Hals  7.80●
	Tilleggsopplysninger: Han var militær ifølge FT 1885, og bodde da i
	Apotekergaten 7 i Christiania sammen med andre jevnaldrende militære.

467 Jørgen Ditlev Taxt  7.80
	Tilleggsopplysninger: Han fikk et barn utenfor ekteskap med Oline Andrea Olsdatter:
	● Oline Theresia Taxt (født 27.06.1859 i Arendal, død 30.01.1906 i Dypvåg)
	 vokste opp i Dypvåg sammen med sin mor og stefaren Jens Peder Jenssen. Konfirmert
	 i 1873, og står i listen med etternavnet Taxt. Gift 18.08.1882 med sjømann og
	 arbeider Elias Johannesen (født 07.12.1854 i Ramnes). De hadde barna: Johan
	 (født 28.07.1882 i Dypvåg, død 19.04.1886 sst), Betzy (født 18.08.1884 i Dypvåg,
	 død 21.08.1942 sst), gift med styrmann Bernt M. Andersen, Johan (født 27.05.1887
	 i Dypvåg, konfirmert 1901), Albert (født 04.06.1889 i Dypvåg, død 04.10.1977 sst)
	 og Gerda ("Jerda") Petrea (født 28.08.1895 i Dypvåg, død 23.10.1979 sst), gift
	 med Sigvald Ericksen Eike. Oline og hennes barn brukte etternavnet Johansen
	 eller Johannesen. Ved FT 1900 var Oline sjømannsenke, og forsørget familien
	 ved å vaske. Hun døde av tuberkulose noen år senere.
	Tilleggsopplysninger: Jørgen Ditlev var i Christiania da han den 27.02.1869
	fikk telegrafert meldingen om sin yngste brors død til urmaker Hals i Tvedestrand.
	Tilleggsopplysninger: Jørgen Ditlev Taxt døde av kreft den 13.08.1872 i Christiania.
	Dødsfallet er notert i kirkeboken for Krohgstøtten sykehus. Han var handelsmann,
	med adresse Store Strandgate 17. Gaten heter nå Fred. Olsens gate.

467 Carl Johan Taxt  7.80●
	Rettelse side 468: "Samfund-Revue" rettes til "Samfunds-Revue".
	Tilleggsopplysninger side 468: Etter Carl Johans død gikk hjemmet i oppløsning
	etter noen år. Hans enke Marie Hansine Syvertsen tjente ved FT 1910 hos en
	skomaker i Kristiania, som hun senere giftet seg med. Etter på nytt å ha levd
	mange år som enke, døde hun den 18.11.1959. Av barna til Carl Johan Taxt viser
	FT 1910 at Josefine Marie Taxt var tjenestepike hos et ektepar i Pilestredet 101
	i Kristiania, mens Nordal Bernhard Taxt var handelsbetjent i en fargehandel og
	bodde i Storgaten 7 i samme by. Ester Louise Taxt var tjenestepike på Narverud
	mellem i Nedre Eiker. Sverre Johan Taxt er ikke funnet i FT 1910 og var trolig
	til sjøs eller hadde allerede emigrert.

467 Sverre Johan Taxt  7.80○
	Tilleggsopplysninger: Han dro til sjøs den 12.03.1903 med dampskipet "Fremad",
	som skulle utenlands. Han avmønstret den 01.05.1903 i Sandefjord. Den 04.06.1903
	påmønstret han skipet "Parknook" i Drammen. Det skulle til Delagoa Bay i Mosambik.
	(Kilde: Annotasjonsrulle nr. 5, Drammen, patent nr. 1367)
	Noen avmønstring er ikke notert.
	Skipet hadde samme navn som et sted 500 km vest for Brisbane, Australia.
	Tilleggsopplysninger: Han bodde i Portland en tid og var ansatt som
	arbeider ved sementfabrikkene. Han var nordmann.
	(Kilde: Sydney Morning Herald, Oct 14th 1915, p. 5)
	Under navnet John Taxt står han på ulike minnesider over australske soldater:
	War Memorial
	Roll of Honour
	The AIF project
	NAA
	Opplysningene han har gitt om fødested og nærmeste pårørende er feil.

468 Ester Louise Taxt  7.80○
	Tilleggsopplysninger: Hun fikk en sønn med Kristian Johansen
	i Kristiania den 22.10.1916. Hun døde den 10.05.1960, og ble begravet den 13.05.1960
	på Frogner kirkegård i Lier.

469 Tonny Ingeborga Taxt  7.80●
	Tilleggsopplysninger: Immigrasjonsåret hennes var 1879 (United States Census 1910).
	Det fulle navnet til hennes 1. ektemann var Charles Frederick Meyer (født ca. 1873
	i Saint Paul, Ramsey County, Minnesota).
	Om barna: Ralph E. Meyer (født 11.03.1893 i Saint Paul, Minnesota), Margaret E. Meyer
	(født 09.11.1895 i Saint Paul, Minnesota), Harold T. Meyer (født 08.11.1897 i Saint
	Paul, Minnesota, død desember 1976 i Ridgefield, Connecticut) og Melvin Donald Meyer
	(født 14.05.1900 i Saint Paul, Minnesota). Melvins fødselsadresse var 710 Cook St.

470 Thomas Taxt Kongelbæk  7.80●
	Tilleggsopplysninger: Han ble skomakersvenn og flyttet til Vingaardsstræde 10A,
	København, den 20.04.1895. Huset lå ca. 3 kvartaler nord for Holmens kirke.
	Han losjerte hos Nielsen. (Kilde: Politiets registerblade)

471 Carl Marius Taxt  7.80
	Tilleggsopplysninger: Han ble senere handelsbetjent, med oppholdssted Stortorvet 1
	i Christiania, men døde den 27.02.1869 på Rikshospitalet av meningitt.

471 Dina Antonette Andersen  7.81
	Tilleggsopplysninger: Hun sto ved FT 1875 for husholdningen hjemme hos foreldrene
	og passet husdyrene sammen med sin søster Juliane. Dina var tjenestepike hos Hans
	Andreas Nielsen på Øvre Bragernes i Drammen ved FT 1885.

471 Eleonora Christine Andersen  7.81
	Tilleggsopplysninger: Hun var ugift tjenestepike i Strømsø ved FT 1875,
	samtidig som Anders var ugift smedmester i Bragernes, født i Skaraborgs län i
	Sverige den 27.04.1848. De giftet seg i Modum den 16.07.1876.
	Tilleggsbarn: ● Adolf Julius Sandberg (født 22.05.1877 i Bragernes),
	        konfirmert 02.10.1892 i Bragernes, ikke funnet i FT 1900.
	       ● Christian Martinius Sandberg (født 28.09.1879 i Bragernes,
	        død 21.02.1880 sst)

471 Christian Alexander Sandberg  7.81●
	Rettelse: "født 02.10.1884" rettes til "født 02.12.1884".

472 Guru Johnsdatter Volden  7.82b●
	Rettelse: (død 29.01.1879 sst)

472 John Johnsen Nysvee  7.82bTillegg og rettelse: (født 13.06.1858 i Meråker). "8 år ved FT 1865" strykes.

472 John Johnsen Volden  7.82b●
	Rettelse: "født 24.01.1864" rettes til "født 24.02.1864"

475 Oleanna Blostrupsdatter Kjølhaug  7.83
	Rettelser: Fornavnet rettes fra "Oleanna" til "Olianna".
	"død 12.09.1887" rettes til "død 12.09.1889"

476 John Arnold Johnsen  7.84
	Rettelse: Petra Wilhelmine Hals var mor til bare de to første barna.
	Tillegg og rettelse side 477: Han ble gift 2. gang 09.11.1892 i Brønnøy med
	Maren Fredrikke Coldevin Sandborg (født 11.09.1865). Hennes fornavn er altså
	rettet fra Karen til Maren.
	Rettelse: De to siste barna på side 476 skal stå først i listen på side 477.

478 Johanna Jokumsdatter Kjølhaug  7.85
	Rettelse: "Kjølhaug" rettes til "Einunden".
	Rettelse: "Lars Bersvennsen Ryeng" rettes til "Lars Bersvendsen Ryeng".

478 Hans Jonsdatter  7.85b●
	Rettelse: Navnet er Hans Jonsen Krokmoen (født 22.08.1862 i Folldal,
	død 23.05.1866 sst)

479 Mille Olsdatter Lilletrøen  7.86●
	Tilleggsopplysning: (død 02.05.1962 sst)
	Tilleggsopplysning: Johannes Rasmussen Lieng (død 06.07.1944 sst)

479 Haldo Olsen Lilletrøen  7.86●
	Tilleggsopplysning: (død 22.05.1948 sst)
	Tilleggsopplysning: Oline Haldosdatter Myrhaug (død 29.05.1955 i Alvdal)

480 Berit Olsdatter Lilletrøen  7.86●
	Tilleggsopplysning: (død 22.11.1961 sst)

480 Per Olsen Lilletrøen  7.86●
	Tilleggsopplysning: (død 20.07.1963 sst)
	Tilleggsopplysning: Ingebjørg Olsdatter Flaten (død 13.10.1962 sst)

481 Paul Larssen Blostrupmoen  7.87●
	Tilleggsopplysning: (død 11.05.1955 sst)
	Tillegg og rettelse: Oline Marie Olsdatter Nymoen (født 24.12.1884 i Alvdal,
	død 17.05.1971 sst)

482 Kjersti Olsdatter Enget  7.87●
	Tilleggsopplysning: (død 21.05.1944 sst)
	Tilleggsopplysning: Ole Pedersen Evensplass (død 03.02.1939 sst)

482 Anders Olsen Enget  7.87●
	Tilleggsopplysning: (død 27.11.1934 sst)
	Tilleggsopplysning: Johanna Jørgensdatter Amundsplass (død 02.01.1954 sst)
	Tilleggsopplysning: Anne Bertine Kristiansdatter Hyttemoen (død 11.05.1960 sst)

483 Marit Larsdatter Strømsøyen  7.88●
	Tillegg og rettelse: (død 12.06.1919 på Rikshospitalet, begravet i Alvdal)

484 Ola Olsen Brandvoll  7.88●
	Tilleggsopplysninger: (født 16.06.1869 i Alvdal, død 1910-20 i North Dakota, USA)
	reiste til USA i 1888. Han ble senere gift med Marie (Mary) Iversdatter Brandvold
	(født 28.09.1866 i Alvdal, død etter 1930 i North Dakota, USA). Marie (Mary) reiste
	11.11.1892 fra Kristiania havn med skipet ”Angelo” til New York, USA. Ola og Marie
	(Mary) bodde i Barnes, North Dakota og hadde 2 sønner og 2 døtre.

484 Halvor Olsen Brandvoll  7.88●
	Tilleggsopplysning: (død av kreft 15.08.1929 på Tynset sykehus, begravet i Alvdal)

484 Elisabeth Olsdatter Brandvoll  7.88●
	Tilleggsopplysning: (død 20.09.1960 sst)

484 Mikal Olsen Brandvoll  7.88●
	Tilleggsopplysning: (død 24.08.1970 sst)
	Tilleggsopplysning: Oline Iversdatter Nygård (død 24.03.1963 sst)

484 Anders Avlesen Måna  7.88●
	Tilleggsopplysning: (død 12.02.1942 sst)

484 Marit Avlesdatter Måna  7.88●
	Tilleggsopplysning: (død 13.01.1942 sst)
	Tilleggsopplysning: Ola Toresen Kveberg (død 06.10.1947 sst)

485 Peder Larssen Øimoen  7.88●
	Tilleggsopplysning: (død 09.01.1963 sst)
	Tilleggsopplysning: Goro Estensdatter Landfastøyen (død 18.06.1941 sst)

485 Ole Larssen Øimoen  7.88●
	Tilleggsopplysninger: (død 07.04.1963 sst), hadde en datter med Anne Maria
	Knutsdatter Torsplass (født 21.09.1862 i Alvdal, død 20.12.1926 sst).

485 Martin Larssen Øimoen  7.88●
	Tilleggsopplysning: (død 20.02.1953 sst)
	Tilleggsopplysning: Maria Larsdatter Sivilhaug (død 26.06.1949 sst)

485 Martin Laurits Larssen Øimoen  7.88●
	Tilleggsopplysning: (død 15.01.1929 sst)
	Tilleggsopplysning: Katrine Jokumsdatter Høieggen (død 20.04.1945 sst)

485 Maria Larsdatter Øimoen  7.88●
	Rettelse: Fornavnet hennes rettes fra "Maria" til "Marie".
	Tilleggsopplysning: (død 26.12.1952 sst)
	Tilleggsopplysning: Rasmus Jenssen Landfastøyen (død 12.09.1947 sst)

486 Goro Iversdatter Nygård  7.89aTilleggsopplysning: (død 07.02.1948 sst)

486 Marit Hansdatter Paureng  7.89b
	Tilleggsopplysning: (død 04.07.1931 sst)

486 Hans Embretsen Paureng d.y.  7.89b●
	Tilleggsopplysning: (død 05.12.1951 sst)
	Tillegg og rettelse: Sigrid Mortensdatter Sandvold (død 19.11.1962 sst)

487 Iver Olsen Brandvold  7.89b
	Tilleggsopplysning: (død 04.09.1933 sst)

487 Anne Iversdatter Nygård  7.89b●
	Tilleggsopplysning: (død 20.08.1954 sst)
	Tilleggsopplysning: Ola Estensen Stamoen (død 09.09.1951 sst)

487 Sigrid Estensdatter Røsten  7.89bRettelse: Hun døde i Alvdal.

487 Peder Iversen Nygård  7.89b●
	Tilleggsopplysning: (død 02.01.1969)
	Tilleggsopplysning: Sigrid Avlesdatter Bergebakken (død 07.07.1969)

488 Mattias Olsen Monshaug  7.89b●
	Tilleggsopplysning: (død 13.07.1958 sst)

488 Marit Olsdatter Monshaug  7.89b●
	Tilleggsopplysning: (død 05.11.1943 sst)
	Tilleggsopplysning: Adolf Olsen Trøeng (død 08.09.1968 sst)

488 Anne Olsdatter Kvernhusøyen  7.89b●
	Tilleggsopplysning: (død 04.06.1968 sst)
	Tilleggsopplysning: Martin Pedersen Kveberg (død 27.09.1973 sst)

492 Bertine Paulsdatter Dølhaug  7.91●
	Tilleggsopplysning: (død 28.01.1981 sst)
	Tilleggsopplysning: Emil Larssen Samuelshaug (død 14.09.1968 sst)

492 Inger Henriksdatter Øidalen  7.92
	Tilleggsopplysning: (død 10.04.1932 sst)

492 Marie Olsdatter Lien  7.92●
	Tilleggsopplysning: (død 05.01.1961 sst)

492 Sigrid Olsdatter Lien  7.92●
	Tilleggsopplysning: (død 17.09.1980 sst)
	Tilleggsopplysning: Arne Olsen Trøeng (død 17.05.1964 sst)

493 Marie Olsdatter Lien  7.92
	Tilleggsopplysning: (død 27.05.1950 sst)
	Tillegg og rettelse: Jon Pedersen Dølhaug (født 18.09.1859 i Alvdal,
	død 20.06.1931 sst)

494 Mari Jonsdatter Mæleng  7.92●
	Tilleggsopplysning: (død 19.08.1981 sst)

494 Sigrid Jonsdatter Mæleng  7.92●
	Tilleggsopplysning: (død 27.03.1990 sst)

494 Blostrup Torsteinsen Ryen  7.93●
	Rettelse: Han ble født i Alvdal.

494 Esten Torsteinsen Ryen  7.93●
	Rettelse: Han ble født i Alvdal.

495 Berit Olea Olsdatter Øystad  7.94●
	Tilleggsopplysning: (død 18.05.1965 i Hovin, Ullensaker)

496 Jon Olsen  7.94●
	Rettelse: "født 03.05.1905" rettes til "født 03.02.1905".

498 Udøpt guttebarn  7.95●
	Tilleggsopplysning: (født 23.12.1900 i Målselv, død 06.01.1901 sst)

503 Lars Larssen Strålsjøhaug  7.99a●
	Rettelse: Han ble ikke gift med Ane Olsdatter Myrhaug.

503 Simen Larssen Strålsjøhaug  7.99a●
	Tilleggsopplysning: (død 21.07.1965 sst)

504 Sigrid Andreasdatter Trøan 7.100
	Tilleggsbarn:
	● Simen Knutsen Brandvold (født 27.03.1873 i Alvdal, død 03.02.1875 sst)

505 Lars Knutsen Brandvold  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 19.12.1944 i Clearbrook, Minnesota, USA)
	Tilleggsopplysninger: Ingrid Erlandsdatter Ørbakken (død 05.06.1953
	i Clearbrook, Minnesota, USA). Lars og Ingrid hadde en sønn og en datter.

505 Anne Knutsdatter Brandvold  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 21.07.1946 i Climax, Minnesota, USA)
	Tilleggsopplysning: Lars Olsen Stortrøen (død 01.02.1897 i Wilton,
	Minnesota, USA)
	Tilleggsopplysning: John Martin Johnson (født 22.12.1848,
	død 25.07.1927 i Clearbrook, Minnesota, USA)

505 Johan Albert Eriksen Strypet  7.100●
	Rettelse: Johan Albert og Kari hadde 4 sønner og 3 døtre.

506 Iver Laurits Eriksen Strypet  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 1953 i Coeur d’Alene, Idaho, USA)
	Tilleggsopplysninger: Gift 1. gang 28.08.1888 med Ane Olsdatter Myrhaug
	(død 20.09.1912 i Coeur d’Alene, Idaho, USA). Hun hadde ikke vært gift med
	Lars Larssen Strålsjøhaug.		
	Tilleggsopplysninger: Gift 2. gang 06.03.1922 med Clara Westersund.

506 Marit Andreasdatter Trøan  7.100
	Tilleggsopplysninger: Marit hadde med Iver Olsen Strømsøyen (født 01.05.1831
	på Tynset, død 15.08.1859 i Alvdal) sønnen:
	● John Iversen Strømsøyen (født 08.02.1857 i Alvdal, død 10.03.1858 sst)

506 Ola Larssen Sivilhaug  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 23.06.1931 i Alvdal)
	Tilleggsopplysning: Inger Tholine Eriksdatter Strømmen (død 17.12.1949 sst).

506 Ingeborg Larsdatter Sivilhaug  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 29.07.1940 sst)

507 Andreas Larssen Sivilhaug  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 19.12.1940 sst)

507 Lars Larssen Sevilhaug  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 28.06.1954 sst)
	Tilleggsopplysning: Kari Olsdatter Jonsmoen (død 11.05.1958 sst)

507 Gurin Larssen Sevilhaug  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 23.10.1965 sst)
	Tilleggsopplysning: Marit Olsdatter Jonsmoen (død 15.12.1957 sst)

509 Ingri Andreasdatter Trøan  7.100
	Tilleggsbarn: ●John Ericksen Larson (født desember 1883 i Wisconsin, USA)
	Rettelse: "Ukjent datter" utgår.

509 Lars Ericksen Larson  7.100●
	Tilleggsopplysning: (født mars 1873 i Wisconsin, USA)

509 Andrew Ericksen Larson  7.100●
	Tilleggsopplysning: (født januar 1875 i Wisconsin, USA)

509 Lars Larssen Sevalberget  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 06.02.1972 sst)
	Tilleggsopplysning side 510: Målfrid Toresdatter Aaen (død 15.08.1977 sst)

510 Andreas Larssen Sevalberget  7.100●
	Tilleggsopplysning: (død 25.01.1973 sst)
	Tilleggsopplysninger: Petra Bertine Pedersdatter Dragåshaug
	(død 03.07.1984 på Tynset). Andreas og Petra Bertine hadde 2 døtre.

510 Andrea Marie Johanna Nilsdatter Vassdal  7.100Tilleggsopplysning: (død 17.08.1975 på Tynset)

510 Hans Mortensen Vangen  7.100Tilleggsopplysning: (død 18.09.1980 sst)

512 Evenine Jensdatter Stortrøen  7.102●
	Tilleggsopplysning: (død 13.02.1982 sst)
	Tilleggsopplysninger: Ole Mortensen Øien (død 21.01.1978 sst)
	Ole tok navnet Øiseth.

512 Knut Larssen Stortrøen  7.102●
	Tilleggsopplysninger: (død 27.03.1973 i Climax, Minnesota, USA),
	gift med Hilda T. Berg (født 11.06.1889 i Minnesota, USA, død 29.01.1964
	i Climax, Minnesota, USA)

512 Ingar Larssen Stortrøen  7.102●
	Tilleggsopplysning: (død 08.07.1961 i Wilton, Minnesota, USA)

512 Signe Larsdatter Stortrøen  7.102●
	Tilleggsopplysninger: (født 16.08.1893 i Climax, Minnesota, USA,
	død 04.03.1989 i Seattle, Washington, USA), gift med Peter Charles Rogan
	(født 02.11.1886 i Leipzig, Tyskland, død februar 1968 i Seattle, Washington, USA),
	en datter.

512 Andrew Larssen Stortrøen  7.102●
	Rettelse og tillegg: (født 19.12.1894 i Climax, Minnesota, USA,
	død 11.02.1919 i Tyskland, begravet i Wilton, Minnesota, USA)

513 Anders Olsen Husan  7.103
	Tilleggsopplysninger: Død av sukkersyke 27.08.1862 på sykehuset i Trondheim,
	gravlagt 02.09.1862 ved Trondheim domkirke.

513 Ingeborg Golethe Andersdatter Nordseth  7.103●
	Rettelse: Hennes navn endres til "Ingeborg Goletta Andersdatter Bukkplass".

514 Kathrine Elisabeth (Trine) Fritzsdatter Aas  7.105
	Tilleggsopplysning: (død 05.10.1942 sst)

514 Anders Eriksen Gjelten  7.105●
	Tilleggsopplysning: Gift hos Sorenskriveren i Nord-Østerdal.
	Tilleggsopplysninger: Jørgine (Gina) Olsdatter Flaten (død 16.06.1936 sst).
	John Edvard Olsen Bergseth (død 16.08.1969 i Alvdal)

515 Trygve Eriksen Gjelten  7.105●
	Tilleggsopplysning: (død 26.05.1987 sst)
	Tilleggsopplysning: Kristine Jakobsdatter Ween (død 02.04.1961 i Alvdal)

516 Einar Simensen Steien  7.105●
	Tilleggsopplysning: (død 22.07.1980 sst)

516 Sigrid Larsdatter Brennrygjelten  7.105
	Rettelse: Hun ble født i Alvdal.

516 Anders Iversen Steihaug  7.105●
	Tilleggsopplysning: (død 14.07.1961 sst)
	Tilleggsopplysning: Ingeborg Avlesdatter Kveberg (død 09.10.1967 sst)

517 Goletta Marie Andersdatter Nilsbakken  7.106
	Tilleggsopplysning: (død 11.11.1929 sst)

517 Goro Eriksdatter Nilsbakken  7.106●
	Rettelse: Prestens notis av 27.12.1885 gjelder det foregående barnet i kirkeboken,
	og kan derfor ses bort fra.

521 Bergitte Andersdatter Prytz  7.108●
	Rettelse: Hun døde den 10.11.1963 i Hennepin County, Minneapolis, USA.

522 Johanna Eriksdatter Bukkplass  7.108●
	Tilleggsopplysning: (død 11.01.1965, begravet i Alvdal)
	Tilleggsopplysning: Ole Lien (født 30.04.1887 i Eidsvoll, død 02.12.1964,
	begravet i Alvdal)

522 Berit Janna Eriksdatter Bukkplass  7.108●
	Tilleggsopplysning: (død 21.11.1969 sst)
	Tilleggsopplysning: Avle Kristiansen Bjørn (død 13.11.1975 sst)

522 Janna Oline Eriksdatter Bukkplass  7.108●
	Tilleggsopplysning: (død 05.09.1959 sst)
	Tilleggsopplysning: Håkon Olsen Flaten (død 16.11.1982 sst)

522 Ola Eriksen Bukkplass  7.108●
	Tilleggsopplysning: (død 05.12.1956 sst)
	Tilleggsopplysning: Ingeborg Anna Pedersdatter Breen (død 14.03.1959 i Alvdal)

522 Bernt Larssen Bukkplass  7.108
	Tilleggsopplysning: (død 28.01.1932 sst)
	Tilleggsopplysning: Juditta Torbergsdatter Eriksbakken (død 27.11.1953 sst)

522 Berit Berntsdatter Folløien  7.108●
	Tilleggsopplysning: (død 09.06.1969 sst)
	Tilleggsopplysning: Karenus Hansen Torsplass (død 25.10.1940 sst)

522 Elisabeth Berntsdatter Folløien  7.108●
	Tilleggsopplysning: (død mai 1974 i USA)

523 Tina Berntsdatter Folløien  7.108●
	Tilleggsopplysninger: (død 20.06.1982 sst), gift 14.07.1926.

523 Lars Berntsen Folløien  7.108●
	Tilleggsopplysning: (død 16.06.1982 sst)

524 Marit Jakobsdatter Tveråen  7.109●
	Rettelse: Etternavnet endres til Motrøen.

524 Goro Jakobsdatter Tveråen  7.109●
	Rettelse: Etternavnet endres til Motrøen.
	Tilleggsopplysninger: Død 06.07.1933 sst. Ugift.

524 Marit Jakobsdatter Tveråen  7.109●
	Rettelse: Etternavnet endres til Motrøen.
	Tilleggsopplysninger: Død 23.02.1916 sst. Ugift.

525 Peder Johnsen Jørgenshaug  7.109●
	Tilleggsopplysninger: Han tok navnet Peter Haugen og bodde i Superior, Wisconsin.
	Han var ugift da han druknet den 07.06.1933 i Saint Louis Bay, USA.

525 Ane Christiansdatter Holm  7.110
	Tilleggsopplysninger: Født 06.03.1835 i Fåberg, død 02.09.1914 i Skogn Markabygd.

526 Klara Ovedie Stokkan  7.110●
	Rettelse: Hun døde den 29.12.1942.

526 Karen Troset  7.110●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Karen Sofie Troset (født 25.01.1876 i Markabygda, død 03.09.1957 i Skogn), gift
	18.08.1897 med Petter Odin Jonassen Moe (født 01.06.1858 i Markabygda,
	død 13.09.1920 i Skogn). På gravminnet er Karens fødselsår feilaktig oppgitt til 1875!
	Petters foreldre var Jonas Nilsen Stormovald (Moås i Markabygda) og hustru Gurine
	Christophersdatter. Ved dåp i 1897 kalles Petter "Handelsmand Peter Mo", med bopæl
	Bjørklund. Ved dåp i 1900 kalles Petter "Gaardbruger", men bor pt. (fortsatt!) på
	Bjørklund. Ved FT 1910 var Petter gårdbruker på Sunde øvre i Skogn. Sunde ble trolig
	kjøpt allerede i 1900, men han fikk skjøte i 1902. De hadde en sønn og en datter. 

526 Emma Karoline Troset  7.110●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Emma Karoline Troset (født 04.12.1886 i Markabygda, død 03.09.1968 sst), gift med
	Einar Olai Eriksen Sørmo (født 18.07.1893 i Markabygda, død 10.01.1980 sst), eiere
	av Troset fra 1914, av Bjørklund fra 1941. De hadde 7 sønner og en datter, født 1915-1928. 

526 Karen Eline Odinsdatter Husby  7.110●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Karen Eline Odinsdatter Husby (født 04.03.1882 i Åsen, død 04.08.1973 sst), gift 1908
	med maler Albert Kristian Andreassen Tiller (født 14.11.1876 i Verdal, død 24.04.1965
	i Åsen). Ved FT 1910 bodde familien på Fossing nordre, fra 1917 på Marieborg (208-2).
	De hadde 3 barn.

526 Steffen Odinsen Husby  7.110●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Steffen Odinsen Husby (født 18.06.1884 i Åsen, død juli 1962 i Chicago, Illinois),
	tvilling med Gusta, emigrerte 20.04.1904 fra Trondheim med "Salmo", videre med
	"Ivernia" fra Liverpool til Boston. Ved ankomst Boston oppgis det at han skal til
	Håkon Dullum i Chicago. Billetten var betalt i Amerika. Gift 07.08.1909 med
	Olga Huseby (Dullum) (født ca. 1889 i USA). Hennes foreldre og eldre søsken
	bodde på Dullumtangen under Dullum østre (182-2), men utvandret i 1887. Steffen
	og Olga bodde i 1910 i Chicago, og Steffen nevnes da som sementarbeider. I 1918 bodde
	de fortsatt i Chicago, og Steffen arbeidet da som snekker. I 1920 og 1930 bodde de i
	Oak Park ved Chicago. Også ved disse tellingene var Steffen snekker. De hadde en sønn. 

526 Gusta Odinsdatter Husby  7.110●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Gusta Odinsdatter Husby (født 18.06.1884 i Åsen, død 24.03.1952 sst), tvilling med
	Steffen, var i 1910 husholder og budeie hos sin onkel Steffen Steffensen på Hokling
	vestre, gift 02.05.1911 med enkemann Anton Peder Trondsen Fossum (født 21.10.1872,
	død 23.04.1955 i Åsen) fra Fossing vestre (208-6), eiere av Hokling søndre (204-2).
	De hadde en sønn som døde bare 2 dager gammel.

526 Kristian Odinsen Husby  7.110●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Kristian Odinsen Husby (født 22.10.1886 i Åsen, død i Chicago, Illinois), oppført
	som jernbanearbeider da han emigrerte 10.04.1907. Han reiste fra Trondheim med "Tasso"
	til England, videre med "Luciana" fra Liverpool og kom til Ellis Island 27.04.1907.
	Han skulle til sin bror Steffen i Chicago. Han reiste senere til Minnesota. Opplysninger
	fra Arne Langås: I juni 1917 (draft registration) skrev han seg Christ Huseby, og
	var gårdsarbeider i Farmington, Dakota County, Minnesota. Ved folketellingen tre år
	senere bodde han i byen St. Paul i samme County, og nevnes som kokk på et packing plant.
	Han var da ugift, og sies å ha blitt statsborger i 1919. Det er vanskelig å identifisere
	ham med sikkerhet i senere og tidligere folketellinger. Ugift sementarbeider Christ Husby
	i Chicago 1930? Gårdsarbeider Christ Huaseby i Empire, Dakota, Minnesota i 1910?
	Kristian deltok i 1. verdenskrig.

527 Even Odinsen Husby  7.110●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Even Odinsen Husby (født 06.02.1888 i Åsen, død 24.01.1974 sst), eier av Husby nedre
	(189-2) etter foreldrene. Even hadde en datter med Johanne Sofie Einarsdatter Hokling
	(født 1878 i Åsen, død 1961 sst). Even ble gift i 1912 med Oline Lorentsdatter Hellem
	(født 04.11.1894, død 26.08.1969). De hadde 2 døtre og 2 sønner, født 1912-1922. 

527 Olaf Martin Odinsen Husby  7.110●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Olaf Martin Odinsen Husby (født 10.11.1891 i Åsen, død 1968) utvandret 1911, men kom
	tilbake og ble gift 11.07.1917 med Magnhild Jensine Magnusdatter Aavik
	(født 19.10.1895 i Åsen, død 01.07.1918 av spanskesyken), eiere av Åvik (247-1).
	Magnhild var barnebarn av Lorentse Sivertsdatter Aavik og Tax-etterkommer (→7.29).
	Olaf og Magnhild hadde en datter. 
 
528 Anne Olsdatter Nystumoen  7.112●
	Tilleggsopplysning: (født 20.01.1888 på Tynset, død 01.06.1975 sst)

528 Ole Olsen Nystumoen  7.112●
	Tilleggsopplysning: (død 30.04.1975 sst)
	Tilleggsopplysning: Inga Simensdatter Linjordet (død 13.08.1981 sst)

528 Hans Olsen Nystumoen  7.112●
	Tilleggsopplysning: (død 26.11.1973 sst)

529 Anne Olsdatter Nystumoen  7.112●
	Tilleggsopplysning: (født 02.02.1896 på Tynset, død 26.12.1988 sst)

529 Sigrid Andersdatter Tuvengtrøen  7.112Rettelse: "Tuvengtrøen" rettes til "Tuveng".

529 Georg Martin Olsen Mælan  7.112●
	Tilleggsopplysning: (død 26.11.1971 sst)
	Tilleggsopplysning: Anne Hansdatter Lillehaug (død 09.01.1979 sst)

529 Klara Olsdatter Landheim  7.112●
	Tilleggsopplysning: (død 02.01.1988 sst)

530 Martinius Knutsen Knappset  7.113
	Rettelse: Hans fornavn rettes fra "Martinius" til "Martinus".
	Tilleggsopplysning: (død september 1941 i USA)

531 Anna Eriksdatter Bjerkaker  7.113●
	Rettelse: Hennes fulle navn var Anna Marie Eriksdatter Bjerkaker.
	Tilleggsopplysninger og rettelser: (død 25.07.1970 i Elverum), gift 16.10.1915
	i Elverum med Karl Theodor Kristiansen Viken (død 31.01.1966 sst).

531 Annar Eriksen Bjerkaker  7.113●
	Tilleggsopplysning: (død 22.01.1982 sst)

531 Kjellaug Eriksdatter Bjerkaker  7.113●
	Tilleggsopplysning: (død 23.10.1988 sst)
	Rettelse: Ektemannens fulle navn var Harald Martinussen Mikkelsen.

531 Oddrun Eriksdatter Bjerkaker  7.113●
	Tilleggsopplysning: (død 28.07.1989 sst)

531 Marit Olsdatter Utby  7.113●
	Tilleggsopplysning: Marit og Ole hadde en datter.

531 Martha Olsdatter Utby  7.113●
	Tilleggsopplysning: (død 09.07.1986 sst)
	Tilleggsopplysning: Tov Halvorsen Lunåsmo (død 31.01.1976 sst)

531 Martin Olsen Utby  7.113●
	Tilleggsopplysning: (død 30.10.1972 sst)
	Tilleggsopplysning: Marie Olivia Kristiansdatter Veiseth (død 09.12.1983 på Tynset)

532 Kristen Olsen Utby  7.113●
	Rettelse og tillegg: (død 1963 på Tynset)
	Tilleggsopplysning: Solveig Edvardsdatter Stortrøen (død 22.11.1986 på Tynset)

532 Alf Peder Olsen Utby  7.113●
	Tilleggsopplysning: (død 26.02.1990 sst)
	Tilleggsopplysning: Laura Larsdatter Trøan (død 28.01.1988 på Tynset)

532 Odd Johan Olsen Utby  7.113●
	Tilleggsopplysning: (død 13.07.1993 i Elverum)
	Rettelse og tillegg: Oddlaug Ottasdatter Borgen (født 07.05.1917 i Heradsbygd,
	død 14.02.2009 i Elverum)

532 Martin Olsen Negaard  7.113●
	Tilleggsopplysning: (død 27.02.1983 sst)
	Tilleggsopplysning: Anette Hansdatter Engvik (død 1968 på Tynset)

532 Borghild Olsdatter Negaard  7.113●
	Tilleggsopplysning: (død 17.12.1988 i Skedsmo)
	Tilleggsopplysning: Asbjørn Olsen Brandsnes (død 03.12.1978 i Skedsmo)

536 Beret Halvorsdatter Lonås  7.119●
	Rettelse: "født 18.02.1872" rettes til "født 18.05.1872".

537 Emma Olea Hansen  7.120Tilleggsopplysning: (død 15.12.1977 på Tynset)

538 Einar Eriksen Stubsjøen  7.120●
	Tilleggsopplysninger: (død 28.03.1967 i Hølonda), gift med Johanna
	(født 16.01.1885, død 09.04.1965 i Hølonda)

538 Konstanse Bergliot Lauritsdatter Oddlien  7.121●
	Rettelse: Fornavnene hennes rettes til "Konstance Bergljot".
	Tilleggsopplysning: (død 04.12.1989 sst)
	Tilleggsopplysning: Einar Taraldsen Nytrøhaug (død 20.11.1987 sst)

538 Anders Lauritssen Oddlien  7.121●
	Tilleggsopplysning: (død 07.10.1985 i Alvdal)
	Tilleggsopplysning: Anna Margit Karlsdatter Strømsløkken (død 02.03.1979 sst)

539 Brostrup Lauritssen Oddlien  7.121●
	Tilleggsopplysning: (død 10.02.1976 sst)

539 Magna Larsdatter Trøen  7.121Tilleggsopplysning: (død 22.07.1990 sst)

539 Kari Lauritsdatter Oddlien  7.121●
	Tilleggsopplysning: (død 02.06.2003 sst)
	Tilleggsopplysning: Karsten Embretsen Brekken (død 15.03.1984 sst)

539 Elise Marie Johansdatter  7.122
	Hun møtte angivelig sin tilkommende mann mens hun var hushjelp i New York. Han hadde
	vært til sjøs noen år, men tok over et bruk av gården Øyufstad i 1895. De fikk ingen
	barn. Elise Marie døde i 1944, og hennes mann døde i 1952. (Åseral. Gard og Ætt. 1987)
	FT 1910 bekrefter hennes identitet.

544 Ingebrigt Pedersen Vårhus  7.124●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Ingebrigt Pedersen Vårhus (født 01.02.1874 i Ålen, død 1951 på Røros) overtok gården
	(hus nr. 234) på Røros etter foreldrene. Han bodde ved FT 1900 hos moren, og han
	arbeidet ved kobbergruva, gift 13.06.1909 med Gea Berntsdatter Hesjedal
	(født 13.04.1878 på Røros, død 1951 sst). Ingebrigt og Gea hadde sønnen Peder, som
	overtok eiendommen i 1951.

544 Olava Pedersdatter Vårhus  7.124●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Olava Pedersdatter Vårhus (født 12.11.1881 på Røros, død 1961 sst), gift 09.07.1910
	i Trondheim domkirke med Anders Ellevsen Klokkervold (født 21.05.1881 på Røros,
	død 1964 sst). Anders kjøpte gården, hus nr. 153, på Røros i 1911 av Kristine og Marie
	Johnsen. Sønnen Gunnar overtok gården. Anders og Olava hadde 4 sønner.

546 Lars Andressen Løvås  7.126●
	Tilleggsopplysninger: (født 13.01.1858 i Leinstrand, død 11.02.1897 på Bakklandet
	i Trondheim), politikonstabel i Trondheim, gift 04.12.1886 i Trondheim domkirke med
	Karoline Nilsdatter Søbstad (født 15.01.1853 i Leinstrand). Ved FT 1900 bodde Karoline
	i Wessels Gade 13 i Trondheim, og hun var enke og strykerske for egen regning.
	Lars og Karoline hadde 2 sønner og 2 døtre.

551 Gjertrud Klausdatter Bjørgård  7.131
	Tilleggsbarn:
	● Anne Jonsdatter Kirkhus (født 13.03.1858 i Ålen, død 15.04.1862 sst)

551 Ragnhild Jonsdatter Kirkhus  7.131●
	Tilleggsopplysning: Gift 2. gang 05.12.1890.

552 Gjertrud Johnsdatter Bjørgård  7.131●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Gjertrud Johnsdatter Bjørgård (født 26.09.1867 i Ålen, død 11.09.1943 sst), gift
	11.11.1892 med Mons Johnsen Skogås (født 25.03.1873 i Ålen, død 27.03.1956 sst),
	tok navnet Støvneng. Ved FT 1900 bodde de på Engans skolehus, og Mons var gruvearbeider.
	Gården Støvneng i Ålen er utskilt fra Støvne i 1906. Det var Mons som kjøpte av Anders
	H. Støvne i 1900 og dyrket opp storparten av den 12 da. store eiendommen etterhvert.
	Mons og Gjertrud satte seg opp bolighus her samme året som de kjøpte. Mons arbeidet
	ved Killingdal hvor han var hele 29 år. Gjertrud hadde det daglige ansvaret hjemme som
	foruten husarbeid besto i fjøsstell med 3 kyr. Sønnen Magnus overtok formelt i 1983.
	Gjertrud og Mons hadde 4 sønner og 3 døtre. Gjertrud hadde fra før med Ingebrigt
	Børresen Langeland (født 04.04.1867 i Ålen), en datter.

553 Kari Johnsdatter Bjørgård  7.131●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Kari Johnsdatter Bjørgård (født 18.05.1883 i Ålen, død 18.07.1972 sst), gift 1908
	med Didrik Larsen (født 11.06.1885 på Røros, død 15.10.1918 i Ålen). Eiendommen
	Brattås i Ålen består av to parseller på tilsammen 6 da. utskilt fra Stavaunet og
	Støvne i 1912. Didrik hadde kjøpt en gammel sommerstue som hadde stått på Træet,
	og den ble oppsatt her i 1909. Bygningsarbeidere var Jens J. Grønli og Hans Grønli,
	Per Findland. Adkomsten til dette bruket gikk gjennom Støvnegårdene. I 1915 ble det
	oppsatt fjøs. Av krøtter hadde de til vanlig et par kyr og noen sauer. Beite hadde de
	i sameiet. Didrik døde etter bare 10 års ekteskap. Kari satt igjen alene med 4 barn.
	Det var Kari som fikk skjøte på eiendommen, det skjedde først i 1924. Sønnen Jon
	overtok i 1948. Kari og Didrik hadde 2 sønner og 3 døtre.

557 Ingeborg Johannesdatter Storrønning  7.133●
	Ny versjon av personavsnittet:
	Ingeborg Johannesdatter Storrønning (født 29.07.1871 i Ålen, død 30.09.1957 sst),
	gift 11.05.1900 med Per Larssen Reitan (født 17.02.1869 i Ålen, død 29.09.1930 sst).
	Ved FT 1900 bodde de hos Ingeborgs foreldre på Storrønning i Ålen, og Per var
	gruvearbeider. Tomta Solheim i Ålen ble fradelt et skogområde under Nordstu Reitan
	i 1915, Hovedbygningen er 10 år eldre og er fra 1905 og er bygd i tømmer. Fjøs og
	låve ble oppført samme året av bindingsverk. Per og Ingeborg Reitan bygde her. I 1986
	overtok Dagny Mule denne eiendommen. Ingeborg og Per hadde 3 sønner og en datter.

571 Georg Olsen Lilleeidet  7.141●
	Rettelse: Han hadde ikke en datter med Magnhild Olsdatter Sæter.

572 Ingeborg Lucie Halstensdatter Narjord  7.142
	Ny versjon av personavsnittet og barnelisten. Gamle tillegg om barna er fjernet.
	Ingeborg Lucie Halstensdatter Narjord (født 02.10.1864 i Narbuvoll, død 1931 på Røros)
	ble gift 25.05.1888 med Lars Jonsen Tørres (født 27.11.1863 på Røros, død 1952 sst).
	Lars kjøpte eiendommen, hus nr. 138, på Røros i 1897. Ved FT 1900 bodde de på Flanderborg
	på Røros, og Lars var hyttearbeider, jordbruker og selveier. Lars J. Tørres arbeidet seg
	ved iherdighet og nøysomhet godt fram, slik at han til tross for sin store familie kom
	til å sitte trygt i det. Han var helt fra sine unge år sterkt interessert i tidas spørsmål,
	både de faglige og de politiske, og var medlem av herredsstyret fra 1905-1920,
	formannskapsmedlem i flere perioder og ordfører i 6 år. I mange år var han medlem av
	forliksrådet og dets formann fra 1927 til 1940, en tid bestyrer av arbeidskontoret og
	forretningsfører for den kommunale bildriften, formannskapssekretær 1920-26 og senere
	sekretær i fattigstyret. Også i fylkeskommunen innehadde han flere tillitsverv, således
	var han i en rekke år medlem av fylkesutvalget og fylkesskattestyret. Videre var
	Lars J. Tørres i lang tid med i styret for Røros elektrisitetsverk. Barn:
	● Hans Larssen Tørres (født 09.02.1886 på Røros, død 1953 sst) bodde ved FT 1900 hos
	 morfar og mormor på Bakkene på Røros. Gift 13.04.1913 med Petronille Christoffersdatter
	 Tørres (født 06.09.1885 på Røros). Hans og Petronille hadde 2 døtre.
	● John Larssen Tørres (født 08.03.1888 på Røros, død 13.08.1962 i Oslo),
	 tvilling med Martin. Gift med Marie Hareid.
	● Martin Larssen Tørres (født 08.03.1888 på Røros, død 11.01.1909 sst), tvilling med John.
	● Johan Larssen Tørres (født 22.05.1890 på Røros) bodde ved FT 1900 hos farfar og farmor
	 i Storgaten på Røros. Gift med Kari Saksgård (født 1893 på Røros, død 1965 sst).
	 Johan og Kari hadde 3 døtre.
	● Lauritz Larssen Tørres (født 25.06.1892 på Røros, død av hjernebetennelse 02.02.1895 sst)
	● Lauritz Larssen Tørres (født 29.01.1895 på Røros, død 11.05.1970 i Oslo), gift med
	 Alvilde Johanne Larsen (født 09.02.1895, død 09.03.1967 i Oslo)
	● Johanne Marie Larsdatter Tørres (født 05.10.1896 på Røros)
	● Inga Larsdatter Tørres (født 05.11.1898 på Røros), gift med Karl M. Krog (død 1932).
	● Lina Larsdatter Tørres (født 23.02.1903 på Røros), gift 11.04.1945 med John Johnsen
	 Halden (født 07.07.1894 på Røros, død 1968 sst) 

572 Anne Kirstine Halstensdatter Narjord  7.142
	Ny versjon av personavsnittet og barnelisten. Hennes første fornavn rettes til Ane.
	Ane Kirstine Halstensdatter Narjord (født 21.12.1873 på Røros, død 1948 sst) ble gift
	02.04.1899 med Ernst Iversen Tønset (født 25.11.1878 på Røros, død av lungebetennelse
	23.09.1918 sst). Ved FT 1900 bodde de hos Ane Kirstines foreldre på Bakkene på Røros,
	og Ernst var gruvearbeider. De overtok gården, hus nr. 169, på Røros etter Ane Kirstines
	foreldre. Ved sin død var Ernst hyttearbeider. Barn:
	● Hans Ernstsen Tønset (født 14.12.1898 på Røros), gift 16.12.1935 med
	 Anna Oline Olsdatter Kommandantvold (født 19.06.1903 på Røros).
	 Hans og Anna Oline hadde en datter.
	● Inga Johanna Ernstsdatter Tønset (født 02.09.1900 på Røros), gift med Peder Løkken.
	● Magnus Ernstsen Tønset (født 20.04.1902 på Røros), gift med Ingrid Aashaug.
	● Ane Kristine Ernstsdatter Tønset (født 16.01.1904 på Røros, død 1970 i Trondheim),
	 gift med Anders Larsen Rogstad (født 10.08.1906, død 1988 i Trondheim)
	● Margit Ernstsdatter Tønset (født 09.12.1905 på Røros), gift med Hans Einar Olsen Hallgren
	 (født 30.07.1907 på Røros). Hans Einar og Margit hadde en sønn og en datter.
	● Elise Ernstsdatter Tønset (født 20.07.1907 på Røros)
	● Ingebjørg Ernstsdatter Tønset (født 23.09.1909 på Røros)
	● Borghild Ernstsdatter Tønset (født 07.10.1910 på Røros, død 1968), gift med Ola
	 Christoffersen Galåen (født 04.01.1901 på Røros). Ola og Borghild hadde en sønn.
	● Karen Elfrida Ernstsdatter Tønset (født 25.11.1911 på Røros, død av medfødt svakhet
	 24.04.1912 sst)
	● Reidar Narjord Ernstsen Tønset (født 21.07.1913 på Røros), tok over gården, hus nr. 169,
	 på Røros etter foreldrene.
	● Olav Ernstsen Tønset (født 26.11.1914 på Røros, død 23.06.1997 sst), gift med
	 Ingrid Oliversdatter Langen (født 28.02.1914 på Røros, død 04.01.1997 sst).
	 Olav og Ingrid hadde 3 sønner og en datter.

574 Marit Estensdatter Myre  7.144
	To tilleggsbarn og tilleggsopplysninger om de andre:
	● Einar Johansen Røros (født 16.12.1901 i Os), ugift.
	● Ola Johansen Røros (født 12.04.1904 på Røros, død av hjernebetennelse 29.10.1905 sst)
	● Ola Johansen Røros (født 31.10.1905 på Røros, død 1959 sst) gift 17.11.1934 med Anna
	 Halvorsdatter Jensås (født 20.10.1910 i Ålen). Ola og Anna hadde 2 sønner og en datter.
	● Johanne Kristine Johansdatter Røros (født 23.09.1907 på Røros, død 1950 sst), ugift.
	● Thora Elise Johansdatter Røros (født 16.11.1909 på Røros, død 29.07.2000 i Alvdal),
	 gift 27.12.1941 med Simon Karlsen Palm (født 25.07.1909 i Alvdal, død 02.02.1983 sst).
	 Simon kjøpte i 1934 en skogteig i Steivanglia i Alvdal av Steien søndre. Teigen var på
	 godt og vel 100 mål, og her arbeidet Simon seg opp bureisningsbruket Vangli.
	 Thora Elise og Simon hadde 2 døtre.
	● Jenny Marie Johansdatter Røros (født 17.09.1911 på Røros, død overkjørt av toget 1941),
	 gift 14.10.1939 med Birger Bernhardsen Ottem (født 18.05.1914 på Røros, død 12.04.2005
	 i Trondheim). Jenny Marie og Birger hadde en datter.
	● Karen Bergliot Johansdatter Røros (født 23.06.1913 på Røros, død 13.02.1989), gift
	 05.08.1935 med Marius Martinsen Holøien (født 11.01.1910 i Os, død 03.03.1975).
	 Marius og Karen Bergliot hadde 2 sønner og en datter.
	● Bergitte Johansdatter Røros (født 29.03.1916 på Røros), ugift, en sønn.
	● Jon Oddvar Johansen Røros (født 11.10.1920 på Røros), tok over gården Maglivold etter
	 foreldrene. Gift med Magnhild Pauline Nyvoll (født 1930 i Os). Jon Oddvar og
	 Magnhild Pauline hadde 2 sønner og en datter.
	
575 Tora Elise Johannesdatter Røros  7.144●
	Rettelse: Fornavnet "Tora" rettes til "Thora".
	Tilleggsopplysninger: (død 29.07.2000 i Alvdal), gift 27.12.1941 med
	Simon Karlsen Palm (født 25.07.1909 i Alvdal, død 02.02.1983 sst). Simon kjøpte
	i 1934 en skogteig i Steivanglia i Alvdal av Steien søndre. Teigen var på godt og vel
	100 mål, og her arbeidet Simon seg opp bureisningsbruket Vangli. Thora Elise og Simon
	hadde 2 døtre.

575 Mathilde Josepha Wølner  7.145
	Tilleggsopplysninger: Hun giftet seg første gang den 16.09.1872 med ungkar og
	skipper Johan Collett Dedekam Geelmuyden fra Arendal. Vielsen er notert i
	kirkeboken for Tromøy, som da også dekket Barbu, der Johan bodde i første halvdel
	av 1860-årene. Johan ble skipperborger av Arendal to dager før vielsen. I borgerrullen
	står følgende merknad: "død Juli 1874 i China".

575 Severin Thaulow Wølner  7.145
	Tilleggsopplysninger: Han fikk en sønn med sin kone Maria Sophia:
	● Severino Henrique Wøllner (født 18.10.1892 i Rio de Janeiro, Brasil)
	(Kilde: Familysearch)

575 Johan Henrich Wølner  7.145
	Tilleggsopplysning: Begravelsen av "Johan H. Wollner" fant sted 26.05.1894.
	Tilleggsopplysninger: Jernbarken "Maritzburg" ble sjøsatt i 1876 og solgt til
	Johan Henrich Wølner i 1890. På en reise i november 1893 fra Arendal til Rio de Janeiro
	kom skipet ut for en kraftig storm 22 sjømil øst for Spurn Point og mistet riggen.
	Skipet ble forlatt, men holdt seg flytende og ble slept inn til Grimsby. Vraket var
	beheftet med flere udekkede fordringer. Det ble solgt den 19.05.1894, og reparert og
	senere registrert i Sverige under navnet "Hildur".
	(Kilder: Stavanger Aftenblad 07.02.1894 og
	http://www.bruzelius.info/Nautica/Ships/Merchant/Sail/M/Maritzburg(1876).html )

576 Maren Sophie Wølner  7.46
	Tilleggsopplysninger: Hun døde 15.06.1928 i København.

576 Hugo Gaarn  7.146●
	Tilleggsopplysninger: Han ble navigasjonsskolelærer. I 1906 var han
	lærer hos H.K.H. prins Valdemar, som selv var sjøoffiser. I 1911 var
	hans arbeidssteder Det Gule Palæ, som var prins Valdemars residens, og
	H. C. Ørstedsvej 65, senere kalt B-huset. Var senere ved Navigasjonsskolen,
	Teknologisk Institut, Frederiksberg. Han var ugift og bodde i Cort Adelers
	gade 10, med sin søster. (Kilder: Folketellinger 1906 - 1930)
	Han var i 1916 formann for Gammelholmer-Samfundet, stiftet 1904.
	En såkalt troverdighetsattest ble sist utstedt for ham den 22.08.1933.
	(Kilde: Politiets registerblade)

576 Ellen Marie Wøllner Gaarn  7.146●
	Tilleggsopplysninger: Hun ser ut til å ha kommet svært sent ut i
	arbeidslivet, men i folketellingene for 1925 og 1930 står hun som
	kontorist i finansministeriet. Hun var ugift, og bodde med sin bror Hugo.

576 Birger Wøllner Gaarn  7.146●
	Tilleggsopplysninger: Bodde 01.11.1908 i Overgaden neden Vandet 39.
	Hans begravelse er notert i kirkeboken til Christians kirke i København.
	Hans siste bosted var i Torvegade. Hans kone døde den 23.07.1946. De hadde
	den 14.08.1908 giftet seg i Stockholm. Ekteskapet var trolig barnløst.

576 - 580 angående 7.147a, 7.147b, 7.148 og 7.149, som alle gjelder
	svenske etterkommere etter Tobias Tax. Det finnes nyere versjoner med en rekke
	tilleggsopplysninger her.


########################################################################################
tumblr analytics